งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Executives Scenario ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Executives Scenario ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 Executives Scenario ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค

5

6 โครงสร้างการบริหารงานระดับเขต
MOPH SPB ปลัด กสธ. CEO กรมต่างๆ RSPO สป.สธ. COO ปลัด,รอง,ผตร. สสจ. CSO CIO CFO CHRO - อนุกรรมการ 11 สาขา (อุบัติเหตุ หัวใจ มะเร็ง ทารกแรกเกิด 5สาขาหลัก ตาไต ปฐมภูมิ NCD จิตเวช ทันตกรรม และ MCH รพศ./รพท. รพช. สสอ. รพ.สต. สสช. - อื่นๆ

7

8

9

10

11

12

13 การจัดกระบวนการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

14 เชิงโครงสร้าง นายกรัฐมนตรี สภา กรรมาธิการ กรรมาธิการ กรรมาธิการ
คณะรัฐมนตรี อนุกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ กระทรวง กระทรวง กระทรวง กรม กรม กรม ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร

15

16 การจัดเครือข่ายบริการของหน่วยบริการ
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายฝาง (M1) ประชากร 229,601 คน ไชยปราการ หางดง แม่อาย จอมทอง ดอยเต่า ฮอด แม่แจ่ม อมก๋อย สารภี เชียงดาว พร้าว เวียงแหง ดอยสะเก็ด แม่ออน แม่แตง สะเมิง ดอยหล่อ แม่วาง สันป่าตอง สันทราย กัลยาณิวัฒนา เมืองเชียงใหม่ ฝาง ฝาง เครือข่ายสันทราย(M2) ประชากร 455,815 คน เครือข่ายนครพิงค์ (A) ประชากร 321,257 คน เครือข่าย แม่ริม เครือข่าย รพ.นครพิงค์ ประกอบด้วย อ.แม่ริม, อ.เมืองเชียงใหม่ สันกำแพง เครือข่ายรพ. ฝาง ประกอบด้วย อ.ฝาง, อ.แม่อาย, อ.ไชยปราการ เครือข่ายสันป่าตอง (M2) ประชากร 363,765 คน เครือข่ายรพ.สันทราย ประกอบด้วย อ.สันทราย, อ.กัลยาณิวัฒนา, อ.สะเมิง, อ.แม่แตง, อ.เวียงแหง อ.เชียงดาว, อ.พร้าว เครือข่าย รพ.สันป่าตอง ประกอบด้วย อ.สันป่าตอง, อ.หางดง, อ.ดอยสะเก็ด, อ.สารภี, อ.สันกำแพง, อ.แม่ออน, อ.แม่วาง เครือข่าย รพ.จอมทอง ประกอบด้วย อ.จอมทอง, อ.แม่แจ่ม, อ.ฮอด, อ.ดอยเต่า อ.อมก๋อย ,อ.ดอยหล่อ เครือข่ายจอมทอง (M1) ประชากร 280,455 คน

17

18

19

20

21 โครงสร้างคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ
คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ (คพสจ) (Provincial Health Board) ระดับจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพระดับกลุ่มบริการ (โซน) (คพสก) กลุ่มบริการ {1-4 + เขตเมือง} ระดับกลุ่มบริการ โซน ๑ ฝาง แม่อาย ไชยปราการ โซน 2 สันทราย เชียงดาว เวียงแหง พร้าว สะเมิง แม่แตง กัลยาฯ โซน 3 สันป่าตอง หางดง ดอยสะเก็ด สันกำแพง แม่ออน สารภี แม่วาง โซน 4 จอมทอง ดอยหล่อ แม่แจ่ม ฮอด ดอยเต่า อมก๋อย คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพเขตเมืองและรอบเมือง (Urban Health Board) อำเภอเมือง อำเภอแม่ริม ระดับอำเภอ คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพระดับอำเภอ (คพสอ.) 25 อำเภอ

22 Regulator & Law enforcement HealthCare Provider Supporter
คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ (คพสจ) (Provincial Health Board) ระดับจังหวัด คณะอนุกรรมการ regulator ระดับจังหวัด (Provincial Regulatory Committee) คณะอนุกรรมการ provider ระดับจังหวัด (Provincial provider Committee) คณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากรระดับจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพระดับกลุ่มบริการ(คพสก) ระดับกลุ่มบริการ คณะอนุกรรมการ regulator ระดับกลุ่มบริการ (Zonal Regulatory Committee) คณะอนุกรรมการ provider ระดับกลุ่มบริการ (Zonal Provider Committee ) คณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ระดับกลุ่มบริการ คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพระดับอำเภอ คพสอ. ระดับอำเภอ คณะอนุกรรมการ regulator ระดับอำเภอ (District Regulatory Committee) คณะอนุกรรมการ provider ระดับอำเภอ (District Provider Committee) คณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ระดับอำเภอ

23 คกก.พัฒนาสุขภาพจังหวัด ; คพสจ. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
สภา นายกรัฐมนตรี คกก.พัฒนาสุขภาพจังหวัด ; คพสจ. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กรรมาธิการ กรรมาธิการ กรรมาธิการ คณะรัฐมนตรี Provider Regulator Supporter สภาผู้บริหาร อนุกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ กระทรวง กระทรวง กระทรวง Service Plan Reg. 1 CHRO กลุ่มงานต่าง ๆ รพศ./รพท. รพช.,สสอ. P&P Reg. 2 CFO กรม กรม กรม EMS / ICS Reg. 3 CIO งาน/ฝ่ายต่างๆ รพ.สต. รพ.สต. ฯลฯ Reg. 4 งบลงทุน จัดซื้อร่วม พัฒนาคุณภาพ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร

24 เชิง FUNCTION มีการประชุมของคณะอนุกรรมการฯและคณะกรรมการ คพสจ. (3 Board เล็ก 1 Board ใหญ่) เป็นการประจำทุกเดือน สรุปประเด็นสำคัญการประชุม ของ 3 Board เล็ก นำเข้าที่ประชุม Board ใหญ่ ทันที่เพื่อพิจารณาและตัดสินใจและมอบหมายภารกิจ ทำหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับมอบหมายภารกิจดำเนินการในส่วนที่ได้รับมอบหมาย และรายงานความก้าวหน้าให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทราบ และรายงาน ในการประชุมครั้งต่อไป


ดาวน์โหลด ppt Executives Scenario ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google