งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับปรุงอัตรากรมแพทย์ทหารเรือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับปรุงอัตรากรมแพทย์ทหารเรือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับปรุงอัตรากรมแพทย์ทหารเรือ

2 ปี 45 รัฐบาลแก้ไขระเบียบบริหารราชการแผนดิน กำหนดให้ส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 46 ประกาศใช้ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 46 พร.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ พร

3 การบริหารของ พร. เพื่อบรรลุเป้าหมายตาม พ. ร. ฎ
การบริหารของ พร. เพื่อบรรลุเป้าหมายตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 1. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของกองทัพเรือ 2. มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 3. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น 4. มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ 5. กำลังพลและครอบครัวได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 6. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

4 เป้าหมายหลักของการดำเนินการ
วิสัยทัศน์ ตามยุทธศาสตร์ พร "เป็นองค์กรคุณภาพทางการแพทย์ของกองทัพไทย และมีความเป็นเลิศด้านการแพทย์ทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" เป้าหมายหลักของการดำเนินการ - กำลังพล ทร.มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และมีสมรรถนะเหมาะสมกับหน้าที่ - หน่วยแพทย์มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร - กำลังพลและครอบครัวได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพในทุกพื้นที่ - กิจการสายแพทย์มีประสิทธิภาพ

5 การดำเนินการตามยุทธศาสตร์

6 การปรับระบบการบริการสุขภาพ
แบ่งระบบบริการสุขภาพในกองทัพเรือ ออกเป็น 2 ระบบ - ระบบบริการสุขภาพเพื่อความพร้อมรบ - ระบบบริการสุขภาพเพื่อเป็นสวัสดิการ กำหนดให้มีเจ้าภาพของแต่ละระบบ ในแต่ละพื้นที่ สถานพยาบาลทุกแห่งต้องรับผิดชอบงานทั้ง 2 ระบบ

7 เจ้าภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ เป็นเจ้าภาพระบบการบริการสุขภาพเพื่อความพร้อมของกองทัพเรือ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นเจ้าภาพระบบการบริการสุขภาพเพื่อเป็นสวัสดิการ หน่วยแพทย์อื่นๆ เป็นลูกข่ายการบริการสุขภาพทั้ง 2 ระบบ

8 การปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง
- อัตราใหม่ของ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ กห. อนุมัติเมื่อ ธ.ค.46 - อัตราใหม่ของ กรมแพทย์ทหารเรือ ขณะนี้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการปรับปรุงอัตรา ทร. แล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอขออนุมัติจาก กห. - อัตราใหม่ของหน่วยแพทย์ใน ทร. ที่เหลือ อยู่ระหว่างการดำเนินการของกรมแพทย์ทหารเรือ

9 1. การปรับปรุงอัตรากำลังตามยุทธศาสตร์

10

11

12 2. การปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพ / คุณภาพ

13 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หมวดที่ 4 การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรา 21 ให้ส่วนราชการคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะ และในกรณีที่รายจ่ายต่อหน่วยสูงกว่ารายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะประเภทเดียวกันของส่วนราชการอื่น ให้ส่วนราชการนั้นทำแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยของงานดังกล่าวเสนอต่อ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ ถ้าไม่มีการทักท้วงใน 15 วัน ให้ดำเนินการตามแผนได้

14 ปัญหาการมีโครงสร้างเป็นกองและแผนก
1. ประสิทธิภาพโดยรวมต่ำ - กำลังพลในสายการบังคับบัญชาซึ่งมีจำนวนประมาณ 15% เป็นส่วนที่ไม่สร้างผลผลิต - การเจริญเติบโตทางทหารทำให้สูญเสียกำลังพลออกจากส่วนการสร้างผลผลิตเร็ว

15 2. การเจริญเติบโตต้องอาศัยตำแหน่งบริหาร เพราะไม่มีเส้นทางการเจริญเติบโตของผู้เชี่ยวชาญ การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องให้เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูง จึงเป็นไปได้ยาก 3. ไม่เหมาะสมกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพ ที่มีรูปแบบการดำเนินการแบบ MATRIX รวมทั้งไม่ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงตามการพัฒนาคุณภาพที่มีอย่างต่อเนื่อง

16

17

18

19 นำอัตราโรงพยาบาลศูนย์ สธ. มาประยุกต์ใช้ ในการปรับปรุงอัตราโรงพยาบาล
- เป็นอัตราที่เกิดจากการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขตามยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบราชการ - เป็นการดำเนินการร่วมระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับสำนักงาน กพ. ในการวิเคราะห์และกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและอัตรากำลัง - มีประสิทธิภาพมากกว่า รพ. ที่มีโครงสร้างทางทหาร 2 เท่า

20

21

22 อัตราของ พร. ใหม่

23

24

25 จะเตรียมตัวอย่างไรในการรองรับอัตราใหม่

26


ดาวน์โหลด ppt การปรับปรุงอัตรากรมแพทย์ทหารเรือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google