งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพิจารณาคำขอรับค่าตอบแทนและอนุมัติให้ได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบ ก. พ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพิจารณาคำขอรับค่าตอบแทนและอนุมัติให้ได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบ ก. พ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพิจารณาคำขอรับค่าตอบแทนและอนุมัติให้ได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบ ก. พ
การพิจารณาคำขอรับค่าตอบแทนและอนุมัติให้ได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.)

2 คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ที่ 29/2556 ลว
คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ที่ 29/2556 ลว. 14 กุมภาพันธ์ แต่งตั้งคณะกรรมการประกาศคำขอและพิจารณาอนุมัติ 1. เครือข่ายสถานบริการสุขภาพของโรงพยาบาลชุมชน ประกอบด้วย 1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ประธานกรรมการ 2. ผู้รับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ กรรมการ 3. หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน กรรมการ 4. หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลชุมชน กรรมการ 5. หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลชุมชน กรรมการ 6. หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการโรงพยาบาลชุมชน กรรมการและเลขานุการ

3 คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ที่ 29/2556 ลว
คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ที่ 29/2556 ลว. 14 กุมภาพันธ์ แต่งตั้งคณะกรรมการประกาศคำขอและพิจารณาอนุมัติ 2. เครือข่ายสถานบริการสุขภาพของโรงพยาบาลทั่วไป ประกอบด้วย 1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ประธานกรรมการ 2. ผู้รับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคล สสอ.เมืองเพชรบุรี กรรมการ 3. รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ รพ.พระจอมเกล้าฯ กรรมการ 4. รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล รพ.พระจอมเกล้าฯ กรรมการ 5. รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร รพ.พระจอมเกล้าฯ กรรมการ 6. หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน รพ.พระจอมเกล้าฯ กรรมการ 7. หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล รพ.พระจอมเกล้าฯ กรรมการและเลขานุการ

4 คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ที่ 29/2556 ลว
คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ที่ 29/2556 ลว. 14 กุมภาพันธ์ แต่งตั้งคณะกรรมการประกาศคำขอและพิจารณาอนุมัติ 3. หน่วยงานภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประกอบด้วย 1. นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.เพชรบุรี ประธานกรรมการ 2. หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.เพชรบุรี กรรมการ 3. หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ.เพชรบุรี กรรมการ 4. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เพชรบุรี กรรมการ 5. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.เพชรบุรี กรรมการ 6. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.เพชรบุรี กรรมการ 7. หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ.เพชรบุรี กรรมการและเลขานุการ

5 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการตามข้อ 1,2 และ 3 มีหน้าที่
1. พิจารณาคำขอรับค่าตอบแทน และเห็นชอบการจัดกลุ่มตามลักษณะงานที่ปฏิบัติงานจริง 2. ควบคุมกำกับ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้ข้อยุติในเครือข่าย 4. ให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้ลงนามอนุมัติการเบิกจ่ายแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เพชรบุรี ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ 5. ให้เลขานุการของแต่ละคณะมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของโรงพยาบาล เป็น ผู้บันทึกข้อมูลการจัดกลุ่มเพื่อขอเบิกจ่ายแต่ละเดือนทาง Web ของ สนย. 6. ส่งบัญชีสรุปยอดจัดกลุ่มการเบิกจ่ายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทราบ เป็นรายไตรมาส

6 *** แต่ละเครือข่ายจะต้องมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคำขอรับค่าตอบแทน และอนุมัติให้ได้รับเงิน เงิน พตส. ของข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และปฏิบัติงานอยู่จริงในเครือข่ายนั้นๆ (รพ. + รพ.สต.) ประธานเครือข่ายเป็นผู้ลงนามอนุมัติแทน นพ.สสจ. เลขานุการ/จนท.การเงินของ รพ. เป็นผู้บันทึกข้อมูลลงในเว็บไชต์ของ สนย. ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ให้สรุปและรายงานผลให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทราบ เป็นรายไตรมาส


ดาวน์โหลด ppt การพิจารณาคำขอรับค่าตอบแทนและอนุมัติให้ได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบ ก. พ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google