งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกหัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกหัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกหัด

2 คำถามก่อนเรียนรู้ โจทย์ ขอให้ระบุปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ ”คน” ในหน่วยงานของท่านจากความคิดเห็นและการรับรู้ของตัวท่านเอง จำนวน 2 ปัญหา

3 โครงการที่ข้าพเจ้าต้องการทำเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่อง “คน “มากที่สุด
โครงการที่ข้าพเจ้าต้องการทำเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่อง “คน “มากที่สุด ชื่อโครงการ : …………………………………………………………………………………. วัตถุประสงค์ : ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณค่าใช้จ่าย ปีที่ 1 ปีที่ 2 หมายเหตุ : โครงการควรใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 2 ปี โครงการนี้ควรเป็นโครงการที่ท่านคาดว่าตัวท่านสามารทำหรือผลักดันให้ สำเร็จได้

4 ให้กลุ่มเลือกแผนงานเกี่ยวกับ “คน” ที่ดีที่สุด 1 แผนงาน เพื่อนำเสนอ ในนามกลุ่ม
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือก มีดังนี้  สอดรับกับความสำเร็จของชีวิต  คุ้มค่าเชิงงบประมาณ  มองเห็นความสำเร็จ  วัดได้ ประเมินได้  อื่นๆ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ท้าทาย นวัตกรรมใหม่

5 กิจกรรม หาสิ่งที่ต้องปรับปรุง (กันเถอะ)
กิจกรรม หาสิ่งที่ต้องปรับปรุง (กันเถอะ) งานที่ใช้เวลามากคืองานอะไร งานที่ทำได้ก่อนคืองานอะไร (Speed) งานที่ซับซ้อนผิดพลาดง่ายคืองานอะไร งานที่เป็นจุดอ่อนคืองานอะไร (Accuracy) ข้อมูลนำเข้า กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ส่งต่อ งานมาจากไหน ได้รับงานอะไรมา เราทำอะไร ผลที่ได้ ส่งให้ใคร

6 กิจกรรม เวลาที่ใช้ ร้อยละ รหัส
คำสั่ง จงเขียนกิจกรรมที่ท่านปฏิบัติด้วยตัวท่านเองในการทำงาน ใน 1 วัน โดยระบุเวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมด้วย กิจกรรม เวลาที่ใช้ ร้อยละ รหัส 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม เวลาที่ใช้ใน 1 วัน

7 กิจกรรมกำหนดรหัสงาน กำหนดรหัสทุกกิจกรรมโดยใช้รหัสต่อไปนี้
ก. งานประเภทก้อนหิน ข. งานประเภทก้อนกรวด ค. งานประเภททราย ง. งานประเภทน้ำ

8 การสำรวจภารกิจของเจ้าหน้าที่แต่ละบุคคล (Task List)
เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 54 – 30 เม.ย. 55 (1 ปีที่ผ่านมา) กลุ่มงาน ชื่อ ตำแหน่ง ลำดับที่ รายละเอียดรายการงานแต่ละบุคคล ปริมาณ (โปรดระบุหน่วยด้วย เช่น ข้อ ชุด ฉบับ คน ครั้ง ฯลฯ) จำนวน ชม./ปี

9 การสำรวจภารกิจของกลุ่มงาน (Activity List)
เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 54 – 30 เม.ย. 55 (1 ปีที่ผ่านมา) กลุ่มงาน ลำ ดับที่ กิจกรรมหรือหน้าที่ของกลุ่มงานที่ปฏิบัติจริง "จำนวนพนักงาน-ลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน" "ร้อยละของเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานทั้งหมด" รวม 100

10 ผังการกระจายงาน (Work Distribution Chart)
เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 54 – 30 เม.ย. 55 (1 ปีที่ผ่านมา) จาก Activity List รวมของกลุ่มงาน จาก Task List ………………. ลำดับ กิจกรรม ชม./สัปดาห์ ชื่อ .... ตำแหน่ง .... รวมเวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรม

11 การคำนวณจำนวนอัตรากำลัง
โจทย์ การคำนวณจำนวนอัตรากำลัง สำนักงานที่ดิน แห่งหนึ่งมีงานจดทะเบียนสิทธินิติกรรมปีละ 7,200 ราย จะต้องใช้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกี่คน 1. รับคำขอ ใช้เวลา 15 นาที 2. ตรวจสอบหลักฐาน ใช้เวลา 30 นาที 3. รับเงินค่าธรรมเนียม ใช้เวลา 15 นาที 4. จดทะเบียน ใช้เวลา 15 นาที 5. ค้นหา เก็บเรื่อง และลงทะเบียน ใช้เวลา 10 นาที

12 กรณีศึกษา จากภารกิจที่ปฏิบัติ ด้านการแพทย์แผนไทย ที่กำหนดให้ ขอให้กลุ่มให้ข้อสังเกต เกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ และจะอนุมัติอัตรากำลังเพิ่มใหม่ให้หรือไม่ให้ด้วยเหตุผลใด ภารกิจดังกล่าวในขณะนี้มีผู้ปฏิบัติภารกิจดังกล่าว อยู่ 3 ตำแหน่ง คือ หัวหน้างาน คือ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานตามเอกสารที่แจก และมีผู้ช่วยจำนวน 2 ตำแหน่ง กำหนดตำแหน่งเป็น ตำแหน่ง คนงาน คนงานทั้ง 2 คน ช่วยทำงานตามที่ นักวิชาการสาธารณสุข มอบหมาย ภารกิจดังกล่าว ขอผู้ปฏิบัติงานเพิ่มอีก 6 อัตรา เพื่อรองรับงานด้านการแพทย์แผนไทย คนงานทั้งสองคน ปี ละ 1,645 และ 1,635 ชั่วโมงตามลำดับ

13 โจทย์ ขอให้กลุ่มช่วยกันวิเคราะห์และให้ข้อสังเกต Activity List

14 ดัชนีสุขภาพทรัพยากรบุคคล 22 ดัชนี
คำสั่ง จงสำรวจดัชนีสุขภาพฯที่ท่านมีข้อมูลในขณะนี้ ลำดับ ชื่อหน่วยงาน เอกสารรายบุคคล ดัชนีสุขภาพทรัพยากรบุคคล 22 ดัชนี แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) มาตรฐานกำหนดตำ แหน่ง (Job Specification) ตัวชี้วัดและรับผิด ชอบ (KPI) ด้านบุคลากร 7 ดัชนี ด้านหน่วยงาน ดัชนีระดับบุคลากร 6 ดัชนี ดัชนีระดับหน่วยงาน 9 ดัชนี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 อายุ เพศ เชื้อชาติ/ศาสนา ภูมิลำเนา การศึกษา สถานภาพสมรส ผู้พิการ ภาระด้านเวลา สภาพหนี้ ทักษะการทำงานในอนาคต ความจงรักภักดี อัตราการลาป่วย การใช้เวลาว่าง การทำงานล่วงเวลา สัดส่วนบุคลากรที่มีเงินเดือนตัน Manager : staff ratio HR : staff ratio IT : staff ratio ต้นทุนในการสรรหา สัดส่วนการหมุนเวียนของบุคลากร สัดส่วนผู้ถูกสั่งไปช่วยราชการ สัดส่วนประเภทการจ้างงานบุคลากร

15 1 ดัชนีสุขภาพ การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับดัชนีชี้วัด
วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน บริบท/สภาพแวด ล้อมของหน่วยงาน นโยบายของผู้บริหาร ลักษณะดัชนีที่สะท้อนว่าหน่วยงานผิดปกติ กลยุทธ์แก้ไข 1.สรรหา 2.พัฒนา 3.รักษาไว้ 4.ใช้ประโยชน์

16 2.The Affinity Diagram Method

17 การระดมสมองเพื่อเตรียมจัดทำแนวปฏิบัติ:action plan ดัชนีสุขภาพที่เลือก
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง/แนวปฏิบัติ ระยะ เวลา ผลสำเร็จ ที่เป็นรูปธรรม ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ (ใคร) ผู้ติดตามความคืบหน้า (ใคร) จัดลำดับความสำคัญ แรงเสริม แรงต้าน จัดอันดับ

18 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมข้าราชการ ใน 5 ปี
P E S T วิเคราะห์ปัจจัยที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง การบริหารราชการ ใน 5 ปี P S E W S O T T ทบทวนบทบาทภารกิจตามแนวทางที่กำหนดไว้ ในยุทธศาสตร์การบริหารกำลังคนภาครัฐ

19 ยุทธศาสตร์ที่ 1______ _____________ _____________

20 การตรวจสอบการใช้กำลังคน
ภารกิจ…………………………… สภาพกำลังคนของหน่วยงาน………………… ข้อ คำตอบ 1 2 3 4 5 6 นำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการทบทวนกำลังคน 1. ทบทวนภารกิจว่าจำเป็นต้องปฏิบัติอยู่หรือไม่ ยุบเลิก/ถ่ายโอน เกลี่ยอัตรากำลังไปงานที่จำเป็น จำเป็น ไม่จำเป็น 2. เป็นงานที่ต้องดำเนินการเองทั้งหมดหรือไม่ ให้จ้างเหมา หรือ ร่วมกับภาคเอกชน ใช่ ไม่ใช่ 3. ให้ชะลองานไว้ก่อนได้หรือไม่ เกลี่ยอัตรากำลัง ไปให้ภารกิจที่จำเป็นกว่า ไม่ได้ ได้ 4. ทบทวนการจัดโครงสร้าง / กระบวนงาน การจัดกำลังคนตามประเภทภารกิจหลัก รอง และสนับสนุน ปรับโครงสร้าง/ระบบงาน/ลดขั้นตอน/เทคนิคการบริหารจัดการ/ใช้เทคโนโลยี เหมาะสม ไม่เหมาะสม 5. วิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังเพิ่ม เกลี่ยอัตรากำลังไปให้ภารกิจอื่น ที่มีความจำเป็น ขาด เกิน 6. ขอเกลี่ยอัตรากำลังจากหน่วยงานอื่น

21 ส่วนที่ ๕ แผนปฏิบัติการ
มาตรการ แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ การเตรียมความพร้อมให้กับกำลังคน การพัฒนาบุคลากร การศึกษาอบรม การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การบริหารผู้มีสมรรถนะสูง ฯลฯ

22 ตัวอย่างตารางวิเคราะห์กำลังคน
เริ่มใช้วันที่ วันที่ปรับปรุง สำนัก กอง ตำแหน่ง ภารกิจ ผลงานที่ต้องการ กำลังคนที่ต้องการ กำลังคนปัจจุบัน ผลต่าง เอกสารประกอบ หมายเหตุ นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สรรหา แก้ปัญหาการสรรหาให้เร็วขึ้น ภายใน 90 วัน 12 10 ต้องการเพิ่ม 2 แนบท้าย 1 แนบท้าย 2


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกหัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google