งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

2 Agenda องค์ประกอบของระบบความพิวเตอร์
ข้อมูล (Data) และสารสนเทศ (Information) หน่วยวัดความจุข้อมูล พื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์

3

4 ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ (Hardware Computer)
ฮาร์ดแวร์ หมายถึง ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดจนอุปกรณ์รอบข้างที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์ โมเด็ม

5 ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยส่วนที่สำคัญคือ
INPUT UNIT OUTPUT UNIT MEMORY SECONDARY STORAGE ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยส่วนที่สำคัญคือ หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) หน่วยความจำ (Memory) หน่วยแสดงผลลัพธ์ (Output Unit) หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage)

6 ×’ นักศึกษามีฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์มาประกอบเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ และเสียบปลั๊กไฟแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำงานได้ไหม นักศึกษาจะใช้งานพิมพ์ได้หรือยัง นักศึกษาเล่นอินเตอร์เน็ตได้หรือยัง ใช้งานได้แล้ว ยังใช้งานไม่ได้

7 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (Software Computer)
Windows XP ซอฟต์แวร์ หมายถึง ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซอฟต์แวร์จะเขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์

8 ประเภทของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์สามารถแบ่งเป็นสองประเภทคือ ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) เป็นซอฟต์แวร์ที่จะติดต่อกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และมีเครื่องมือทำงานพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้ทำงานต่างๆ ได้ตามความต้องการ

9 บุคลากร ข้อมูล/สารสนเทศ กระบวนการทำงาน
นักศึกษาคิดว่าองค์ประกอบที่ทำหน้าที่ ควบคุมการทำงานของเครื่องคืออะไร บุคลากร ข้อมูล/สารสนเทศ กระบวนการทำงาน

10 บุคลากร (Peopleware) บุคลากร คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ก็มีเครื่องคอมพิวเตอร์บางประเภทที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ

11 ข้อมูลและสารสนเทศ (Data / Information)
การประมวลผล (Processing) ข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information)

12 การซื้อของในร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต
การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) ในรูปของรายงานสรุปและกราฟ สำหรับผู้บริหาร

13 กระบวนการทำงาน (Procedure)
กระบวนการทำงานจะเป็นขั้นตอนที่อธิบายให้ผู้ใช้ระบบเข้าใจการทำงาน คู่มือการปฏิบัติงาน เช่น คู่มือสำหรับผู้ควบคุมเครื่อง คู่มือสำหรับผู้ใช้

14 หน่วยวัดความจุข้อมูล
อ่านว่า ตัวย่อ ขนาดความจุข้อมูล ค่าโดยประมาณ Kilobyte กิโลไบต์ KB (210)1 =1024 bytes 1000 bytes Megabyte เมกะไบต์ MB (210)2 = bytes 1,000,000 bytes Gigabyte กิกะไบต์ GB (210)3 = bytes 1,000,000,000 bytes Terabyte เทราไบต์ TB (210)4 = bytes 1,000,000,000,000 bytes

15 วงจรการทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ มี 4 อย่าง (IPOS) ดังนี้
Input = รับข้อมูล Processing = ประมวลผล Output = แสดงผล Storage = เก็บข้อมูล

16 PROCESSING INPUT OUTPUT STORAGE

17 แบบฝึกหัดท้ายบท 1. จงอธิบายพื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google