งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารโครงการ (Project anagement)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารโครงการ (Project anagement)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารโครงการ (Project anagement)
บทที่ 3 Start การบริหารโครงการ (Project anagement) Next

2 การบริหารโครงการ วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและสามารถ บริหารเวลาได้ เพื่อให้สามารถกำหนดตารางการทำงานโครงการโดยใช้ผังเกณฑ์ (Gantt Charts) และแผนภาพเพิร์ธ (PERT Diagram) ได้ Back Next

3 เนื้อหาในบทที่ 3 ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 พื้นฐานของโครงการ ส่วนที่ 2 โครงร่างการเขียนแบบเสนอโครงการ ส่วนที่ 3 การใช้ผังแกนท์ (Gantt Chart) และ แผนภาพเพิร์ธ (Pert Diagram) Back Next

4 ส่วนที่ 1 พื้นฐานของโครงการ
โครงการ (Project) คือ กลุ่มของงานที่เกี่ยวข้องกัน และต้องปฏิบัติงานเหล่านั้นตามลำดับก่อนหลังเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดเสร็จสิ้นเพียงจุดเดียว งาน(Activity) หมายถึง งานที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ซึ่งต้องใช้เวลาและทรัพยากรในการทำงานนั้นๆ Back Next

5 ส่วนที่ 1 พื้นฐานของโครงการ (ต่อ)
ส่วนที่ 1 พื้นฐานของโครงการ (ต่อ) การบริหารโครงการ(Project Management) คือ การรู้จักวางแผน และควบคุมโครงการ ให้โครงการนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล Back Next

6 ส่วนที่ 1 พื้นฐานของโครงการ
การวางแผนโครงการ คือ การพิจารณางานทั้งหมดในโครงการที่นักวิเคราะห์ระบบเป็นผู้กำหนด โดยพิจารณาเพื่อประมาณเวลาทำงาน จำนวนบุคลากร อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในแต่ละงานให้เหมาะสมกับโครงการนั้นรวมทั้งกำหนดว่างานใดเริ่มเมื่อไร เสร็จเมื่อไร งานใดต้องเสร็จก่อนงานใด การควบคุม หมายถึง การตรวจเช็ค และติดตามการทำงานในทุกงานให้เป็นไปตามที่กำหนดวางแผนไว้ในเรื่องเวลาทำงาน จำนวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการควบคุมนั้นใช้การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทำงานให้สมบูรณ์ในทุกงาน Back Next

7 ส่วนที่ 1 พื้นฐานของโครงการ
งานและขั้นตอนต่างๆ ของโครงการ การวิเคราะห์ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ความต้องการ การเตรียมการนำเสนอโครงการ การออกแบบ ออกแบบฟอร์มเข้าข้อมูล ออกแบบส่วนเข้าข้อมูล ออกแบบส่วนแสดงผลลัพธ์ ออกแบบส่วนโครงสร้างข้อมูล การดำเนินงาน ดำเนินงาน ประเมินผล Back แตกงานใหญ่ ให้เป็นงานย่อย Next

8 ส่วนที่ 1 พื้นฐานของโครงการ
งาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา(สัปดาห์) การรวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์ การออกแบบสอบถาม การอ่านรายงานขององค์กร การนำเสนอตัวต้นแบบ สังเกตปฏิกิริยาของตัวต้นแบบ 5 3 2 วิเคราะห์ความต้องการ 10 การเตรียมการเสนอโครงการ แสดงค่าใช้จ่ายและผลลัพธ์ เตรียมการนำเสนอโครงการ นำเสนอโครงการ 1 Back Next

9 ส่วนที่ 1 พื้นฐานของโครงการ
งาน ระยะเวลาการทำงาน (วัน) เริ่มหลังจากงาน (วัน) A B C D E 5 3 2 8 - A,B Back Next

10 ส่วนที่ 2 โครงร่างการเขียนแบบเสนอโครงการ
1. หัวข้อโครงการ 2. ผู้รับข้อเสนอ 3. ผู้ดำเนินโครงการ 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 5. ความเป็นมาและปัญหา 6. ขอบเขตของโครงการ 7. สิ่งที่ได้รับจากโครงการ 8. ระยะเวลาดำเนินการ 9. ผังการดำเนินการ 10. อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการ 11. รายละเอียดงบประมาณ 12. วันที่นำเสนอ 13. ลงชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ Back Next

11 ส่วนที่ 3 การใช้ผังแกนท์ (Gantt Chart) และแผนภาพเพิร์ธ (Pert Diagram)
ผังแกนท์ (Gantt Chart) คือ ผังที่ใช้เขียนแทนงานต่างๆ ของโครงการในรูปกราฟแท่งโดยแกน Y แทนงานต่างๆ ที่มีในโครงการนั้น และแกน X แทนเวลา ตัวอย่าง Back Next

12 ส่วนที่ 3 การใช้ผังแกนท์ (Gantt Chart) และแผนภาพเพิร์ธ (Pert Diagram) (ต่อ)
Back ตัวอย่าง Next

13 ตัวอย่าง ผังแกนท์ (Gantt Chart)
ส่วนที่ 3 การใช้ผังแกนท์ (Gantt Chart) และแผนภาพเพิร์ธ (Pert Diagram) (ต่อ) Back ตัวอย่าง ผังแกนท์ (Gantt Chart) งาน A B C Next D E เวลา 2 4 6 8 10 12 14 16

14 ส่วนที่ 3 การใช้ผังแกนท์ (Gantt Chart) และแผนภาพเพิร์ธ (Pert Diagram) (ต่อ)
ผังภาพเพิร์ธ Program Evaluation and Review Technique (Pert Diagram) คือ แผนภาพที่เขียนแทนงาน โดยแต่ละงานต้องเขียนกำกับด้วยโหนดเริ่มต้นงาน ตามด้วยเส้นที่แสดงชื่อกำกับงานคั่นด้วย “,” ตามด้วยระยะเวลาในการดำเนินงานและสิ้นสุดที่โหนดเขียนแทนด้วยวงกลมและมีตัวเลขกำกับ ฉะนั้นการบริหารโครงการด้วยการวางแผน ควบคุมจะเน้นด้านเวลาในการดำเนินโครงการ โดยใช้เทคนิค PERT Back Next

15 ส่วนที่ 3 การใช้ผังแกนท์ (Gantt Chart) และแผนภาพเพิร์ธ (Pert Diagram) (ต่อ)
ส่วนการวิเคราะห์ข่ายงานจะเน้นโดยใช้เทคนิค CPM (Critical Path Method) จะเน้นด้านค่าใช้จ่ายของโครงการ ตัวอย่าง จากตารางด้านบนสามารถเขียนแผนภาพเพิร์ธ Back Next

16 ส่วนที่ 3 การใช้ผังแกนท์ (Gantt Chart) และแผนภาพเพิร์ธ (Pert Diagram) (ต่อ)
1. วางแผนโครงการ (Project Planning) 2. ควบคุมโครงการ (Project Control) 3. บริหารทรัพยากร (Resource) 4. บริหารโครงการ (Project Management) Back Next

17 ส่วนที่ 3 การใช้ผังแกนท์ (Gantt Chart) และแผนภาพเพิร์ธ (Pert Diagram) (ต่อ)
สายงานวิกฤต (Critical Paths) จะพิจารณาจากสายงานที่มีเวลารวมยาวนานที่สุด การเร่งโครงการ สามารถทำได้ด้วยการเร่งกิจกรรมภายในสายงานวิกฤต ตัวอย่าง โดยสมมติว่าถ้าต้องการให้โครงการเสร็จภายใน 28 วัน และเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด Back Next

18 ส่วนที่ 3 การใช้ผังแกนท์ (Gantt Chart) และแผนภาพเพิร์ธ (Pert Diagram) (ต่อ)
Back Next


ดาวน์โหลด ppt การบริหารโครงการ (Project anagement)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google