งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
การบริหารโครงการวิจัย (RESEARCH PROJECT MANAGEMENT) โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 1. คำที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (Project Family Tree)
PLAN (แผน) PROGRAMME (แผนงาน) PROJECT (โครงการ) TASK (งาน) (กิจกรรม) ACTIVITY 1. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 2. ลักษณะสำคัญของโครงการ (Characteristic of Project)
 OBJECTIVES  LIFE CYCLE  UNIQUENESS  CHANGE  TEAM WORK  CUSTOMBER  UNITY IN DIVERSITY  RISK AND UNCERTAINTY 2. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4 3. วงจรของโครงการ (Project Life Cycle)
4% INITIATION 1 8% PLANNING 2 85% IMPLEMENTATION MONITORING 3 4 3% COMPLETION 5 3. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5 4. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. สามเหลี่ยมของการบริหารโครงการ (Project Management Triangle) โครงการ การบริหาร GOAL  ต้องเสร็จ 1  ทันเวลา  ใช้ทรัพยากรจำกัด QUALITY  อย่างมีคุณภาพ 2 3 TIME COST  ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ 4. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6 5.วงจรการบริหารโครงการวิจัย (Research Project Life Cycle)
Research Implementation & Monitoring 3 4 & Research Planning 2 Research Reporting & Dissemination 5 Research Initiation 1 5. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7 6. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. Research Initiation คำถาม โครงการวิจัย จะทำเรื่องอะไร ? 1 ชื่อโครงการวิจัย ทำไมต้องทำ ? 2 หลักการและเหตุผล ทำให้เกิดอะไร ? 3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 6. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8 7. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. Research Planning คำถาม โครงการวิจัย จะทำอย่างไร ? 4 ออกแบบการวิจัย (การสุ่ม, การวัด, การวิเคราะห์) จะทำอะไรเมื่อไร ? 5 วางแผนกิจกรรม และระยะเวลา จะต้องใช้เงินและ ใช้ทรัพยากรเท่าใด ? 6 งบประมาณ และทรัพยากร 7. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9 8. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. Research Implementation & Monitoring คำถาม โครงการวิจัย ลงมือทำอย่างไร ? 7 วิธีดำเนินการวิจัย วัดผลการดำเนินงานได้อย่างไร? 8 กำกับติดตาม และประเมินโครงการ 8. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10 9. Research Reporting & Dissemination
คำถาม โครงการวิจัย รายงานผลอย่างไร ? 9 รายงานการวิจัย เผยแพร่อย่างไร ? 10 ตีพิมพ์เผยแพร่ 9. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11 10. Research Project Management
หลักการ  GOAL  QUALITY  TIME  COST  Quality = External Validity Internal Validity 10. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12 11. เทคนิคการบริหารโครงการวิจัย
ก่อน ดำเนินการวิจัย ระหว่าง ดำเนินการวิจัย หลัง ทำวิจัยเสร็จ 11. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13 12. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12. ก่อนดำเนินการวิจัย Grantt Chart ขั้นตอน กิจกรรม เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงร่างและเสนอ สร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพ ประสานงานและเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงาน นำเสนอและเผยแพร่ 12. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14 13. ระหว่างการดำเนินการวิจัย
CPM โครงการ ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ สมมติฐาน แผนการวิจัย บทที่ 1-2 สร้างเครื่องมือ รวบรวมข้อมูล ร่างคำถาม ผู้เชี่ยวชาญ ทดลองใช้ ตรวจสอบคุณภาพ เครื่องมือ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ข้อมูล บทที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูล บันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติบรรยาย สถิติอนุมาน บทที่ 4 เขียนรายงาน ผล การวิจัย บทที่ 5 13. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15 14. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14. หลังทำวิจัยเสร็จ  ตีพิมพ์เผยแพร่  Publication Ethics  Impact Factor (IF) IF วารสาร X ปี 2551 = ครั้งที่บทความตีพิมพ์ปี ถูกอ้างอิงในปี 51 บทความที่ตีพิมพ์ปี 49-50 14. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16 15. Risk & Uncertainty ความเสี่ยง = สิ่งที่เกิดแล้วจะทำให้ดำเนินการไม่ได้ตามแผน  Strategic Risk  Operational Risk  Financial Risk  Hazard Risk 15. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

17 16. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16. Risk Assessment ระดับความเสี่ยง ผลกระทบ ต่ำ กลาง สูง โอกาสเกิด M H HH L ระดับความเสี่ยง: HH = สูงมาก H = สูง M = กลาง L = ต่ำ 16. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

18 17. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17. Risk Management 1. หลีกเลี่ยง (Terminate Risk) HH 2. ลดความเสี่ยง (Treat Risk) H 3. ถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer Risk) M 4. รับความเสี่ยง (Take Risk) L 17. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

19 18. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดี Thanks for Your Attention 18. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลด ppt โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google