งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Assessing the Value of IT)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Assessing the Value of IT)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Assessing the Value of IT)
เรียบเรียงจากหนังสือ Laudon, Kenneth C. Management Information System. Luftman, Jerry N. Managing the Information Technology Resource. Long, Larry. Management Information System. จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. ประสงค์ ปราณีตพลกรังและคณะ. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล. ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้.

2 การประเมินผล (Evaluation and Assessment)

3 การประเมินผล (Assessment)
การประเมิน หรือ การประเมินผล (Assessment หรือ Evaluation) การรวบรวบหลักฐาน ผลการดำเนินงาน หรือข้อมูล ในกรอบเวลาที่กำหนด เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ การให้ค่าหรือการตีค่า (Assessment) หมายถึง การกำหนดเกณฑ์เชิงคุณลักษณะ (Qualitative หรือ Descriptive) แล้วพิจารณาออกมาเป็นตัวเลข เพื่อการตัดสิน การวัด + เกณฑ์ = การประเมินผล

4 ตัวอย่างการประเมินคุณภาพการศึกษา (Education Assessment)
สมศ. เป็นผู้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำให้สถาบันการศึกษาทุกระดับ (ภายนอก) สกอ. เป็นผู้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำให้ระดับอุดมศึกษา (ภายใน) แต่ละตัวบ่งชี้ ขององค์ประกอบ และมาตรฐาน มีคะแนนให้ 5 ระดับ เมื่อนำคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มารวมกันและหาค่าเฉลี่ย ต้องไม่ต่ำกว่า 3.51 จาก 5 ถ้าต่ำกว่า 3.51 ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ขั้นตอน ประเมินตนเอง มีผู้ประเมินมาตรวจสอบ เพื่อยืนยันผลการประเมินตนเอง ว่าประเมินถูกต้องจากหลักฐาน หากผู้ประเมินมาตรวจสอบแล้ว พบว่าหลักฐานไม่ชัด ก็จะขอหลักฐานเพิ่มเติม

5 แนวทาง .. ทางการเงินแบบเดิม (Traditional Financial Approaches)
ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI = Return on Investment) รายได้ที่เหลือ (Residual Income) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV = Net Present Value) มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVA = Economic Value Added) EVA = กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี – ต้นทุนเชิงทุน การบริหารที่เน้นมูลค่า (VBM = Value-Based Management) มูลค่าขององค์กรวัดจากกระแสเงินสดในอนาคตที่ปรับค่าของเงินตามระยะเวลา

6 ตัวเลือกจริง (Real Options Analysis)
สารสนเทศที่ใช้ เป็นสารสนเทศจริง การตัดสินใจลงทุนในโครงการใด สามารถเลื่อนออกไปได้ โอกาสในการลงทุนด้านไอที สามารถดำเนินการได้ในอนาคต ได้ดอกเบี้ยจากการเลื่อนเวลาออกไป สามารถตอบโต้กับความไม่แน่นอนที่กำลังเปลี่ยนแปลง อาจเปลี่ยนไปลงทุนด้านอื่น เมื่อมีสารสนเทศใหม่

7 วิเคราะห์ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree Analysis)
ช่วยทบทวนกลยุทธ์และการดำเนินงานภายใต้ความไม่แน่นอน สารสนเทศที่ใช้อาจเป็นสารสนเทศในอดีต หรือเกิดจากการทำนาย ผู้บริหารสามารถเลือกทางเลือก ที่ให้ผลตอบแทนสูง บนความเสี่ยงสูง

8 เปรียบเทียบต้นไม้ตัดสินใจ และตัวเลือกจริง (Decision Tree Analysis vs
เปรียบเทียบต้นไม้ตัดสินใจ และตัวเลือกจริง (Decision Tree Analysis vs. Real Option Analysis) Source: adapted from Luehrman, T.A., Capital Projects as Real Options: An Introduction, Harvard Business School Teaching Note (1994).

9 ITIL = The Information Technology Infrastructure Library สิ่งที่นำมาควบคุมกำกับให้องค์กรด้านไอทีมีบริการที่มีคุณภาพ ITIL is a set of best practices for IT service management (ITSM) that focuses on aligning IT services with the needs of business. ITIL describes procedures, tasks and checklists that are not organization-specific, used by an organization for establishing a minimum level of competency. It allows the organization to establish a baseline from which it can plan, implement, and measure. It is used to demonstrate compliance (การปฏิบัติตาม) and to measure improvement.

10 ITIL รุ่น 3 มี 26 กระบวนการ ใน 5 กลุ่ม
เผยแพร่ พฤษภาคม 2550 และปรับปรุงครั้งสุดท้ายเดือนกรกฎาคม 2554 เป็นรุ่น 3 กลยุทธ์การบริการ (Service Strategy) 4 processes ออกแบบบริการ (Service Design) 7 processes การเปลี่ยนแปลงบริการ (Service Transition) 7 processes การดำเนินการบริการ (Service Operation) 5 processes การปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง (Continual Service Improvement) 3 processes

11 1. กลยุทธ์การบริการ (Service Strategy)
การจัดการความต้องการ (Demand Management) กลยุทธ์ในแต่ละยุคสมัย (Strategy Generation) การจัดการแฟ้มผลงาน (Service Portfolio Management) การจัดการการเงิน (IT Financial Management) Describe Procedures Tasks Checklists

12 2. ออกแบบบริการ (Service Design)
การจัดการระดับบริการ (Service Level Management) การจัดการสมุดแจ้งรายการ (Service Catalog Management) การจัดการสมรรถภาพ (Capacity Management) การจัดการการใช้ประโยชน์ (Availability Management) การจัดการให้ต่อเนื่อง (Service Continuity Management) การจัดการความปลอดภัย (Information Security Management) การจัดการผู้จำหน่าย (Supplier Management) Describe Procedures Tasks Checklists

13 3. การเปลี่ยนแปลงบริการ (Service Transition)
การวางแผนและสนับสนุนการส่งผ่าน (Transition Planning and Support) การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) การจัดการการติดตั้งและรุ่น (Release and Deployment Management) การจัดการข้อกำหนดและทรัพย์สิน (Service Asset and Configuration Management) การทำให้ถูกต้องและทดสอบ (Service Validation and Testing) การประเมินผล (Evaluation) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) Describe Procedures Tasks Checklists

14 4. การดำเนินการบริการ (Service Operation)
การจัดการเหตุการณ์ (Event Management) การจัดการสิ่งที่อาจเกิดขึ้น (Incident Management) เติมเต็มการร้องขอ (Request Fulfillment) การจัดการปัญหา (Problem Management) การจัดการการเข้าถึง (Access Management) Describe Procedures Tasks Checklists

15 5. การปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง (Continual Service Improvement)
การวัดการบริการ (Service Measurement) การรายงานการบริการ (Service Reporting) การปรับปรุงบริการ (Service Improvement) Describe Procedures Tasks Checklists


ดาวน์โหลด ppt การประเมินคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Assessing the Value of IT)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google