งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบเว็บเซอร์วิสสำหรับการจัดการบริการ ของมหาวิทยาลัย A Web Service Design for University Services Management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบเว็บเซอร์วิสสำหรับการจัดการบริการ ของมหาวิทยาลัย A Web Service Design for University Services Management."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบเว็บเซอร์วิสสำหรับการจัดการบริการ ของมหาวิทยาลัย A Web Service Design for University Services Management

2 Motivation มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารการจัดการ สนับสนุนการบริหารจัดการเรียนการสอน สนับสนุนการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะต้องจัดเตรียมบริการและเทคโนโลยีเพื่อรองรับผู้มาขอใช้บริการ Internal Service (นักศึกษา พนักงาน/ผู้บริหาร บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย) External Service (ผู้ปกครอง สมศ. โรงเรียนมัธยม ธนาคาร มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบการให้บริการในรูปแบบที่แตกต่างกัน Database, Text File, HTML, Images, Others Operating System Protocol Language

3 Problems มหาวิทยาลัยต่างมี Application และฐานข้อมูลของตนเอง
ทำงานร่วมกันไม่สะดวกเพราะโครงสร้างหรือเทคโนโลยีในระบบแตกต่างกัน ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ ไม่มีความยืดหยุ่น เข้าถึงบริการได้ยาก บริการไม่เป็นหมวดหมู่ ไม่สามารถใช้งานได้ในอนาคต ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนมูลข่าวสารและบริการระหว่างกันได้อย่างอิสระ

4 Web Service Architecture
โครงสร้างเว็บเซอรวิส (Kreger, 2001)

5 Design objectives ออกแบบเว็บเซอร์วิสสำหรับการจัดการบริการของมหาวิทยาลัย จัดกลุ่มบริการของมหาวิทยาลัยอยู่ในรูปแบบ Service-Oriented Architecture บูรณาการระบบเดิมที่มีอยู่ให้สามารถทำงานร่วมกับระบบใหม่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อำนวยความสะดวกใช้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างต่อเนื่องผ่านอินเทอร์เน็ต

6 Assignment จงออกแบบเว็บเซอร์วิสสำหรับการจัดการบริการของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งกลุ่มบริการออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ เว็บเซอร์วิสการศึกษา(เนื้อหาบทเรียน) เว็บเซอร์วิสนักศึกษา(ตรวจผลการเรียน สถานภาพของนักศึกษา) เว็บเซอร์วิสโรงเรียน(ประกาศข่าวสาร หลักสูตรที่เปิดสอน ) เว็บเซอร์วิสทางการเงิน(ธนาคาร สถาบันการเงิน ภายใต้ สกอ.) เว็บเซอร์วิสการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

7 Service provider and service requester

8 A Proposed Solution Source: A Web Service Design for University Services Management อุดมเดช ทาระหอม และ ดร.กิตติมา เมฆาบัญชากิจ

9 Design Concept สถาปัตยกรรมเชิงบริการ (Service-Oriented Architecture)
เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส (Web Service Technology) SOAP WSDL UDDI XML การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน ICT Infrastructure Provision Human Resource Provision บริการพื้นฐานของมหาวิทยาลัย กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา การใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างองค์กร

10 Web Service Design for Service Management
web service for contents(เนื้อหาบทเรียน) web service for students (ตรวจผลการเรียน สถานภาพของนักศึกษา) web service for School (ประกาศข่าวสาร หลักสูตรที่เปิดสอน ) web service for finance (ธนาคาร สถาบันการเงิน ภายใต้ สกอ.) web service for academic quality assurance สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

11 Web services structure
Service Provider กำหนดรูปแบบการจัดเก็บบริการ จัดกลุ่มบริการ เงื่อนไขการใช้บริการ กำหนด Data Entity และ Methods Service Registry เก็บรวบรวมกลุ่มบริการ การลงทะเบียนบริการ การเผยแพร่บริการ การอธิบายลักษณะบริการและการเชื่อมต่อเว็บเซอร์วิส Service Requestor

12 Web services for university services management

13 Web services model for quality assurance

14 Web service model: data and method for service requester

15 Q&A


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบเว็บเซอร์วิสสำหรับการจัดการบริการ ของมหาวิทยาลัย A Web Service Design for University Services Management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google