งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“Workshop การตรวจสอบภายในด้านความเสี่ยงของสถาบันการเงิน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“Workshop การตรวจสอบภายในด้านความเสี่ยงของสถาบันการเงิน”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “Workshop การตรวจสอบภายในด้านความเสี่ยงของสถาบันการเงิน”
หลักสูตร 2 วัน (สะสม CPE 14หน่วย) เจ้าของหลักสูตร : The Institute of Internal Auditors of Thailand (สตท.) ราคาค่าสัมมนา 4,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) # สตท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย # เนื้อหาของหลักสูตร การร่วมกันฝึกทำ workshop เสมือนปฏิบัติงานจริงจากกรณีศึกษาที่เคยเกิดขึ้นในสถาบันการเงิน  โดยฝึกฝนการคิด การวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ประเด็นสำคัญของเรื่อง และ หาวิธีการนำไปสู่ข้อสรุปในแต่ละกรณีอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้น                - ความเสี่ยงที่สำคัญของสถาบันการเงิน                  - หลักการบริหารความเสี่ยง               - ระบบการความคุมภายในเพื่อดูแลความเสี่ยง              - มาตรฐานที่ใช้อ้างอิงในหลักการควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในของสถาบันการเงินที่ผ่าน การอบรมความรู้ด้านทฤษฏีพื้นฐานมาแล้ว อาทิ COSO COSO ERM และบริหารกระบวนการวางแผนการตรวจสอบ การระบุเหตุการณ์ และประเมินความเสี่ยง การจัดการและบริหารความเสี่ยง ได้เรียนรู้เชิงปฏิบัติในการวินิจฉัยเหตุการณ์จริง (กรณีศึกษา) ร่วมกับวิทยากร เพื่อให้ได้มุมมอง 3 เรื่องคือ วิธีค้นหาประเด็นที่สำคัญของเรื่อง ฝึกให้ข้อสังเกตที่ชัดเจนตรงประเด็น ให้คำแนะนำที่มีคุณค่ากับผู้รับตรวจ รูปแบบการเรียนการสอน วิทยากรบรรยายและนำฝึกปฏิบัติกรณีศึกษา โดยจำกัด จำนวนผู้เข้าอบรม รุ่นละ 50 คน เท่านั้น หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ตรวจสอบภายในจากธุรกิจสถาบันการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจ การสมัครเข้ารับการอบรม ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรม กรุณาแจ้ง - ชื่อ-นามสกุล  - ตำแหน่งงานปัจจุบัน  - ประสบการณ์  - ประวัติการอบรมที่สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร   เพื่อสมาคมฯ จะได้จัดกลุ่มฝึกปฏิบัติกรณีศึกษาได้อย่างเหมาะสม วิทยากรประจำหลักสูตร คุณพงศ์อดุล กฤษณะราช กรรมการ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และคณะวิทยากรจากธุรกิจสถาบันการเงิน สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 2 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ 25 ถนน สุขุมวิท 55 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : โทรสาร : E – mail :

2 ฝ่ายฝึกอบรม สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
ใบสมัครหลักสูตรอบรม โปรดกรอกข้อมูลของผู้สมัครให้ชัดเจนและสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ของท่าน หลักสูตรที่อบรม “Workshop การตรวจสอบภายในด้านความเสี่ยงของสถาบันการเงิน” ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง …………………………………………………………. บริษัท ประสบการณ์การทำงาน ระยะเวลา ปี งานในความรับผิดชอบ ประวัติการอบรม ท่านเคยผ่านการอบรมหลักสูตร ต่อไปนี้มาแล้ว (กรุณาทำเครื่องหมายหน้าหลักสูตรที่เคยอบรมม) หลักสูตร COSO □ หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง หลักสูตร COSO ERM □ การวางแผนการตรวจสอบ โปรดระบุช่องทางที่สะดวกสำหรับติดต่อท่าน โทรศัพท์ โทรสาร …………………………………………………….……… โปรดระบุส่วนลดที่ได้สิทธิ ส่วนลดสมาชิก 10 % กรุณาระบุหมายเลขสมาชิก สตท ส่วนลดกลุ่ม ท่านที่ 3 ขึ้นไปลดเพิ่มอีก 10% ส่วนลด Early Bird 5% สำหรับผู้ที่ชำระล่วงหน้า 30 วันก่อนวันอบรม โปรดระบุวิธีการชำระเงิน โอนเงินสด /เช็คเข้าบัญชี ชื่อ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ธนาคารธนชาต บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ □ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ชำระเงินสด / เช็ค สั่งจ่ายสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ที่ สตท. ทองหล่อ 25 (กรุณาแฟ็กซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่เบอร์ , พร้อมทั้งระบุชื่อหลักสูตรและชื่อผู้เข้าอบรม) โปรดระบุชื่อ-ที่อยู่ สำหรับออกใบเสร็จ ชื่อ ที่อยู่ ระเบียบการชำระเงิน & การแจ้งเปลี่ยน / ยกเลิกการเข้าอบรม ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าอบรมล่วงหน้า 15 วันก่อนวันอบรม การแจ้งเลื่อน /เปลี่ยน / ยกเลิกการเข้าอบรม ต้องแจ้งฝ่ายฝึกอบรม เป็นลายลักษณ์อักษร ล่วงหน้า 10 วันก่อนวับอบรม การแจ้งเลื่อน /เปลี่ยน / ยกเลิกการเข้าอบรม หลังจากระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น ทาง สตท. ขอหักค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 50% ของค่าอบรม สตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวัน-เวลาอบรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สตท. จะเปลี่ยนแปลงวันอบรม ในกรณีที่ผู้เข้าอบรมไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดเท่านั้น สตท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย สตท. จะแจกใบรับรอง CPD, CPE และประกาศนียบัตรผ่านการอบรม ให้กับผู้เข้าอบรมที่เข้าเรียนอย่างน้อย ร้อยละ 80 ของเวลาอบรมทั้งหมด ฝ่ายฝึกอบรม สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เลขที่ 2 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ 25 ถนน สุขุมวิท 55 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : โทรสาร : E – mail :


ดาวน์โหลด ppt “Workshop การตรวจสอบภายในด้านความเสี่ยงของสถาบันการเงิน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google