งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทสมาชิก 1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ในสังกัดกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ 2. สมาชิกสมทบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทสมาชิก 1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ในสังกัดกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ 2. สมาชิกสมทบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทสมาชิก 1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ในสังกัดกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ 2. สมาชิกสมทบ ได้แก่ สามี หรือภรรยาของสมาชิกสามัญ

2 การสมัครสมาชิกใหม่ คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุไม่เกิน 55 ปี บริบูรณ์ ณ วันยื่นใบสมัคร และการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ได้รับเอกสารครบถ้วน 2. มีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 3. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 4. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่เป็นโรคร้ายแรง 5. ไม่เป็นบุคคลที่ลาออกจากการเป็นสมาชิก 6. ไม่เป็นบุคคลที่ถูกคัดออกจากการเป็นสมาชิกตามระเบียบ ข้อ 18 (3)

3 เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกใหม่
สมาชิกสามัญ 1. ใบสมัครยื่นผ่านผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นเพื่อรับรองคุณสมบัติ 2. ใบตรวจรับรองสุขภาพจากแพทย์ แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง 3. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนา บัตรประจำตัวประชาชน สมาชิกสมทบ 1. ใบสมัครยื่นผ่านผู้บังคับบัญชา ของสมาชิกสามัญตามลำดับชั้น เพื่อรับรองคุณสมบัติ 2. ใบตรวจรับรองสุขภาพจากแพทย์ แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง 3. สำเนาทะเบียนสมรส 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4 วิธีการสมัครสมาชิกใหม่
ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สามารถยื่นใบสมัคร ตามแบบฟอร์ม พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่ทำการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์ เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือยื่นผ่านหน่วยงาน ต้นสังกัดของผู้สมัคร อัตราค่าสมัคร บาท ค่าบำรุง 20 บาท ค่าศพล่วงหน้า 10 ศพ ศพละ 20 บาท รวมเป็นเงิน 270 บาท หมายเหตุ สมาชิกภาพของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะเริ่ม ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการฯ มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิก และผู้สมัครได้ชำระเงินต่างๆ ตามระเบียบแล้ว Download ใบสมัครได้ที่

5 การชำระเงินค่าสมัครสมาชิกใหม่
1. ชำระเงินสด ได้ที่การฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์ 2. ชำระโดยธนาณัติ ส่งธนาณัติในนาม เหรัญญิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์ สั่งจ่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์ เขตราชเทวี (10401) เพียงแห่งเดียวเท่านั้น 3. ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชเทวี ชื่อบัญชี เงินฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ เลขที่บัญชี (โปรดส่งสำเนา ใบนำฝากเงินธนาคาร มาพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครด้วย หรือทางโทรสาร พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่การฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม โทร ต่อ 2125 (ในเวลาราชการ) โทรสาร address : dld.go.th


ดาวน์โหลด ppt ประเภทสมาชิก 1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ในสังกัดกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ 2. สมาชิกสมทบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google