งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
Excel Loader ระบบจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ GFMIS โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - การบันทึกรายการ
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (บส01) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการปรกติ ระบบเบิกจ่าย เลขทีใบสั่งซื้อ กรอกข้อมูลรายการจัดซื้อจัดจ้างลงในแบบฟอร์ม บส01 บันทึกแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ระบบ เรียกดูรายงานผลการนำเข้าข้อมูล

3 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - การยกเลิกรายการ
ตรวจสอบพบใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีข้อผิดพลาด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (บส02) กรอกข้อมูลยกเลิกใบจัดซื้อจัดจ้างลงในแบบฟอร์ม บส02 บันทึกแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ระบบ เรียกดูรายงานผลการนำเข้าข้อมูล

4 กรณีพบข้อผิดพลาดในใบสั่งซื้อหลังจากการตั้งเบิก
แจ้งส่วนกลางให้กลับรายการการตั้งเบิก โดยใช้คำสั่ง MR8M ยกเลิกใบสั่งซื้อโดยใช้แบบฟอร์ม บส02 นำส่งแบบฟอร์ม บส.01 ที่มีข้อมูลที่ถูกต้องอีกครั้ง

5 รายการที่ครอบคลุมใน Excel Loader ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
การบันทึกการจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีซื้อเป็น ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน การบันทึกการจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีซื้อเป็น วัสดุคงคลัง การบันทึกการจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีซื้อเป็น สินทรัพย์ การบันทึกการจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีมีการส่งมอบงานมากกว่า 1 งวด โดยต้องบันทึกรายการ 1 งวดต่อ 1 Excel File อ้างอิงเลขที่เดียวกัน การบันทึกการจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีสัญญาผูกพันข้ามปี โดยต้องบันทึกรายการ 1 งวดต่อ 1 Excel File อ้างอิงเลขที่เดียวกัน การจัดซื้อ/จัดจ้างจะบันทึกเฉพาะส่วนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

6 รายการที่ไม่ครอบคลุมใน Excel Loader ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
การบันทึกรายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการจ่ายเงินล่วงหน้าทุกกรณี การบันทึกรายการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศ การบันทึกรายการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีการโอนสิทธิเมื่อจ่ายเงิน

7 รายการที่ไม่ครอบคลุมใน Excel Loader ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
การบันทึกรายการจัดซื้อจัดจ้างกรณีราคาต่อหน่วยหรือจำนวนที่สั่งซื้อ มีทศนิยมมากกว่า 2 ตำแหน่ง การบันทึกข้อมูลให้ระบุดังนี้ ระบุราคารวมทั้งรายการซึ่งเป็นทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง ลงในช่องราคาต่อหน่วย ระบุจำนวนที่สั่งซื้อเป็น 1 ระบุหน่วยนับเป็น งาน เดือน งวด เป็นต้น ระบุข้อความเพิ่มเติมในช่องรายละเอียดพัสดุว่ามีราคาต่อหน่วยเท่าไหร่

8 Excel Loader ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
สำหรับบันทึกรายการใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเข้าสู่ระบบ GFMIS ผ่าน Excel Loader ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (GFMIS.บส01) 1 สำหรับบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาสำหรับใบสั่งซื้อที่มีการสร้างข้อมูลในระบบ GFMIS ผ่าน Excel Loader ใบยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (GFMIS.บส02) 2 วัตถุประสงค์การใช้เอกสาร ชื่อแบบฟอร์ม เลขที่ แบบฟอร์ม Excel

9 ตัวอย่างข้อมูลที่บันทึกใน บส.01
ตัวอย่างการบันทึก บส.01 ตัวอย่างข้อมูลที่บันทึกใน บส.01

10 ตัวอย่างการนำส่ง บส.01-SAPLog เลขที่ใบสั่งซื้อที่ได้จากระบบ

11 ตัวอย่างการนำส่ง บส.02

12 ตัวอย่างการนำส่ง บส.02-SAPLog แสดงสถานะของใบสั่งซื้อว่าถูกยกเลิก


ดาวน์โหลด ppt โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google