งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบัญชี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบัญชี."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบัญชี

2 วัตถุประสงค์ในการจัดทำบัญชี
1. เป็นเครื่องมือควบคุมการรับ-จ่ายเงิน 2. ได้ข้อมูลการทำธุรกิจระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก 3. ใช้ข้อมูลทางบัญชี ในการควบคุมงานประเมินผลการ ปฏิบัติงานและวางแผนการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น 4. ได้รายงานทางบัญชีที่ถูกต้อง แสดงฐานะการเงิน และผล การดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดสรรกำไรบคำขอกู้

3 5 4 3 2 1 ขั้นตอนการบันทึกบัญชี ผ่านไปยังสมุดบันทึกรายการขั้นปลาย
การจัดทำงบการเงิน 4 หายอดคงเหลือของบัญชี และจัดทำงบทดลอง 3 ผ่านไปยังสมุดบันทึกรายการขั้นปลาย 2 บันทึกในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น 1 รวบรวมเอกสารบันทึกบัญชี

4 สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
สมุดขายสินค้า สมุดซื้อสินค้า สมุดเงินสด คำนวณยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทเพื่อทำงบทดลอง งบทดลอง สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป สมุดรายได้ค่าบริการ สมุดรายวันทั่วไป งบกำไรขาดทุน งบดุล งบต้นทุนขาย เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ผ่านรายการ บันทึกรายการ ปรับปรุงรายการ ปิดบัญชี 1 ทางเดินระบบบัญชี งบต้นทุนการผลิต

5 เอกสารหมายเลข 1

6 เอกสารหมายเลข 2 ใบรับเงินขายสินค้า เล่มที่..............
เลขที่ สหกรณ์ จำกัด เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ใบรับเงินขายสินค้า วันที่ เดือน พ.ศ ได้รับเงินจาก สมาชิก/ผู้มิใช่สมาชิก เลขทะเบียนที่ กลุ่มที่ อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เป็นค่าสินค้าตามรายการดังต่อไปนี้...... ที่ รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน (ตัวอักษร) รวม ผู้รับเงิน ผู้จัดการ

7 เอกสารหมายเลข 3

8 เอกสารหมายเลข 4 ใบเบิกเงิน เลขที่.............
สหกรณ์ จำกัด เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ใบเบิกเงิน เงินสด เช็คธนาคาร เลขที่ วันที่ เดือน พ.ศ จ่ายให้ สมาชิก/ผู้มิใช่สมาชิก เลขทะเบียนที่ กลุ่มที่ อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ตามรายการดังต่อไปนี้ ที่ รายการ จำนวนเงิน (ตัวอักษร) รวม อนุมัติ ผู้จัดการ รับเงินแล้ว ผู้รับเงิน

9 เอกสารหมายเลข 5 ใบรับสินค้า เล่มที่............. เลขที่.............
สหกรณ์ จำกัด เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ใบรับสินค้า วันที่ เดือน พ.ศ ได้รับ (ชื่อสินค้า/ผลิตผล) จาก สมาชิก/ผู้มิใช่สมาชิก เลขทะเบียนที่ กลุ่มที่ อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ตามรายการดังต่อไปนี้ ที่ รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน (ตัวอักษร) รวม ผู้ชั่ง ผู้รับสินค้า ผู้จัดการ

10 เอกสารหมายเลข 6

11 ใบสั่งซื้อสินค้า / วัสดุ
เอกสารหมายเลข 7 เล่มที่ เลขที่ สหกรณ์ จำกัด เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ใบสั่งซื้อสินค้า / วัสดุ วันที่ เดือน พ.ศ เรียน สหกรณ์ จำกัด มีความประสงค์จะสั่งซื้อสินค้า/วัสดุการเกษตรตามรายการดังต่อไปนี้ ที่ รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน (ตัวอักษร) รวม ผู้จัดการ ผู้สั่งซื้อ

12 เอกสารหมายเลข 8 ใบเบิกสินค้า / วัสดุ เล่มที่..............
เลขที่ สหกรณ์ จำกัด เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ใบเบิกสินค้า / วัสดุ วันที่ เดือน พ.ศ จ่ายสินค้าให้ สมาชิก/ผู้มิใช่สมาชิก เลขทะเบียนที่ กลุ่มที่ อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ตามรายการดังต่อไปนี้ ที่ รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน (ตัวอักษร) รวม ผู้อนุมัติ วันที่ ผู้รับมอบสินค้า ผู้ส่งมอบสินค้า

13 เอกสารหมายเลข 9 ใบสำคัญการให้บริการ เล่มที่..............
เลขที่ สหกรณ์ จำกัด เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ใบสำคัญการให้บริการ วันที่ เดือน พ.ศ ข้าพเจ้า สมาชิก/ผู้มิใช่สมาชิก เลขทะเบียนที่ กลุ่มที่ อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ได้รับบริการจากสหกรณ์ ตามรายการดังต่อไปนี้ ที่ รายการ จำนวนหน่วย ค่าบริการต่อหน่วย จำนวนเงิน (ตัวอักษร) รวม ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ

14 เอกสารหมายเลข 10

15 เอกสารหมายเลข 11

16 เอกสารหมายเลข 12

17 เอกสารหมายเลข 13

18 เอกสารหมายเลข 13

19 เอกสารหมายเลข 14

20 เอกสารหมายเลข 15

21 เอกสารหมายเลข 16 ใบโอนบัญชี เลขที่.............
สหกรณ์ จำกัด เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ใบโอนบัญชี วันที่ เดือน พ.ศ ประเภทบัญชี หน้าบัญชี เดบิต เครดิต คำอธิบาย เจ้าหน้าที่บัญชี ผู้ตรวจสอบ ผู้อนุมัติ

22 รูปแบบของสมุดบัญชี 22

23

24

25

26

27

28 บัญชีย่อย ได้แก่ + บัญชีย่อยลูกหนี้การค้า + บัญชีย่อยลูกหนี้อื่นๆ
บัญชีย่อย ได้แก่ + บัญชีย่อยลูกหนี้การค้า + บัญชีย่อยลูกหนี้อื่นๆ + บัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินรับฝาก + บัญชีย่อยเจ้าหนี้การค้า ฯลฯ

29

30

31

32 ทะเบียน ได้แก่ + ทะเบียนสมาชิกและการถือหุ้น + ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร
ทะเบียน ได้แก่ + ทะเบียนสมาชิกและการถือหุ้น + ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร + ทะเบียนคุมสินค้า + ทะเบียนสถิติธุรกิจของสมาชิก ฯลฯ

33

34

35

36


ดาวน์โหลด ppt ระบบบัญชี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google