งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Information Technology for Web Application Development

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Information Technology for Web Application Development"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Information Technology for Web Application Development
แนะนำ ตลาดหลอแหล สะพานสูง น่าทำเว็บไซต์แนะนำ

2 ความสำคัญของ web application analysis & system design
WEB APPLICATION DEVELOPMENT ความสำคัญของ web application analysis & system design [1] ทราบความต้องการของ user | customer [2] ทราบขั้นตอนของ web application development [3] บ่งบอกประสิทธิภาพของ web application system [4] ช่วยให้ web application developer ทำงานได้ ง่าย รวดเร็ว ประหยัด [5] ลดความซ้ำซ้อนของ program, data, control

3 [1] project selection & system requirement คัดเลือกโครงการ
WEB APPLICATION DEVELOPMENT ขั้นตอนของ web application development System Development Life Cycle: SDLC *phase time control *easy for education & planning *old project or new project [1] project selection & system requirement คัดเลือกโครงการ [2] analysis วิเคราะห์ระบบ [3] logical design ออกแบบตรรกะ [4] physical design ออกแบบกายภาพ [5] system implementation พัฒนาและติดตั้งระบบ [6] system maintenance ซ่อมบำรุง

4 WEB APPLICATION DEVELOPMENT . . . . . . . . . . . . . . . .
ขั้นตอนของ web application development System Development Life Cycle: SDLC system REQUIREMENT & ANALYSIS system IMPLEMENTATION system DESIGN system MAINTENANCE

5 [1] data requirement การเก็บรวบรวมข้อมูลของ Clay House Resort
WEB APPLICATION DEVELOPMENT ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ ของระบบงาน Clay House Resort system Requirement & Analysis [1] data requirement การเก็บรวบรวมข้อมูลของ Clay House Resort [2] system analysis วิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน [3] factors in web application องค์ประกอบของระบบงาน [4] process modeling แบบจำลองการทำงานของระบบ [5] data modeling แบบจำลองข้อมูลของระบบ system REQUIREMENT & ANALYSIS system DESIGN system IMPLEMENTATION system MAINTENANCE

6 [1] data requirement of Executive [2] data of Employee
WEB APPLICATION DEVELOPMENT ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน Clay House Resort system Requirement & Analysis การเก็บรวบรวมข้อมูลของ Clay House Resort Data Requirement [1] data requirement of Executive [2] data of Employee [3] requirement of Customer system REQUIREMENT & ANALYSIS system DESIGN system IMPLEMENTATION system MAINTENANCE

7 ที่ทำงานของท่านมีปัญหาเช่นนี้หรือไม่?

8 [1] data requirement of Executive
WEB APPLICATION DEVELOPMENT ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน Clay House Resort system Requirement & Analysis Data Requirement [1] data requirement of Executive system REQUIREMENT & ANALYSIS -ทำรายงานสรุปช้า -ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานสูง -รักษาข้อมูลไม่ดี มักไม่ปลอดภัย -สิ้นเปลืองพื้นที่เก็บเอกสาร -จองห้องพักทำไม่ได้ตลอด 24 ชม. system DESIGN system IMPLEMENTATION system MAINTENANCE

9 Good Fast Expensive Good Fast Cheap Company Owner < > Customers

10 ตัวท่านเองมีปัญหาเช่นนี้หรือไม่?

11 -ข้อมูลในหน้ากระดาษไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ -เปลืองเวลาในการค้นหา
WEB APPLICATION DEVELOPMENT ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน Clay House Resort system Requirement & Analysis Data Requirement [2] data of Employee system REQUIREMENT & ANALYSIS -ข้อมูลในหน้ากระดาษไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ -เปลืองเวลาในการค้นหา -อาจเก็บข้อมูล (กระดาษ) ผิดพลาด -ข้อมูลสูญหาย system DESIGN system IMPLEMENTATION system MAINTENANCE

12 ท่านทราบหรือไม่ว่า ลูกค้า คิดอย่างไรกับบริการของท่าน?

13 [3] requirement of Customer
WEB APPLICATION DEVELOPMENT ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน Clay House Resort system Requirement & Analysis Data Requirement [3] requirement of Customer system REQUIREMENT & ANALYSIS -ไม่สามารถสั่งจองห้องพักได้ตลอดเวลา -จองทางโทรศัพท์ ไม่เห็นตัวอย่างห้องพักที่ต้องการเลือก -ไม่สามารถรู้ข้อมูลจากบริษัท (ข้อมูลใหม่ๆ) -ให้บริการเชื่องช้า -ตัดสินใจไม่ได้ (ทำให้ไปเลือกบริการเจ้าอื่น) system DESIGN system IMPLEMENTATION system MAINTENANCE

14 [1] data requirement of Executive [2] data of Employee
WEB APPLICATION DEVELOPMENT ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน Clay House Resort system Requirement & Analysis การวิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน System Analysis [1] data requirement of Executive [2] data of Employee [3] requirement of Customer system REQUIREMENT & ANALYSIS system DESIGN system IMPLEMENTATION system MAINTENANCE

15 ? requirement of Executive
WEB APPLICATION DEVELOPMENT ? requirement of Executive system REQUIREMENT & ANALYSIS system DESIGN system IMPLEMENTATION system MAINTENANCE

16 [1] data requirement of Executive
WEB APPLICATION DEVELOPMENT ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน Clay House Resort system Requirement & Analysis System Analysis [1] data requirement of Executive system REQUIREMENT & ANALYSIS -ต้องการรายงานสรุปที่ถูกต้อง รวดเร็ว -ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานระยะยาว -ต้องการความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล -ต้องการผลกำไรจากการดำเนินงาน -มีการแจ้งข่าวสารให้ลูกค้าทราบ system DESIGN system IMPLEMENTATION system MAINTENANCE

17 WEB APPLICATION DEVELOPMENT . . . . . . . . . . . . . . . .
? desire of Employee system REQUIREMENT & ANALYSIS system DESIGN system IMPLEMENTATION system MAINTENANCE

18 -ต้องการระบบงานแบบ multi user
WEB APPLICATION DEVELOPMENT ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน Clay House Resort system Requirement & Analysis System Analysis [2] data of Employee system REQUIREMENT & ANALYSIS -ต้องการระบบงานแบบ multi user -สามารถ ค้นหา แก้ไข ลบทิ้ง สร้างใหม่ ข้อมูลห้องพัก ข้อมูลการจอง และข้อมูลลูกค้า ได้อย่างรวดเร็ว -พนักงานสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ -ลดเวลาในการจัดการรายละเอียดห้องพัก -ต้องการรู้ความต้องการของลูกค้า system DESIGN system IMPLEMENTATION system MAINTENANCE

19 WEB APPLICATION DEVELOPMENT . . . . . . . . . . . . . . . .
? data of Customer system REQUIREMENT & ANALYSIS system DESIGN system IMPLEMENTATION system MAINTENANCE

20

21 [3] requirement of Customer
WEB APPLICATION DEVELOPMENT ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน Clay House Resort system Requirement & Analysis System Analysis [3] requirement of Customer system REQUIREMENT & ANALYSIS -สามารถจองห้องพักได้ตลอดเวลาที่ต้องการ -สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทได้ -เห็นตัวอย่างห้องพักและรายละเอียด ก่อนการจอง -สามารถค้นหาตัวอย่างห้องพักได้อย่างรวดเร็ว -สามารถชำระเงินผ่านธนาคารได้อย่างรวดเร็ว system DESIGN system IMPLEMENTATION system MAINTENANCE

22 Factors in Web Application
Executive --->Requirement Employee --->Desire Customer --->Data Factors in Web Application

23 [1] customer | user : front end ลูกค้าและสมาชิก
WEB APPLICATION DEVELOPMENT ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน Clay House Resort system Requirement & Analysis องค์ประกอบของโปรแกรมระบบงาน Factors in Web Application [1] customer | user : front end ลูกค้าและสมาชิก [2] system control : back end ผู้ดูแลระบบ system REQUIREMENT & ANALYSIS system DESIGN system IMPLEMENTATION system MAINTENANCE

24 [1] customer | user : front end ลูกค้าและสมาชิก
WEB APPLICATION DEVELOPMENT ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน Clay House Resort system Requirement & Analysis Factors in Web Application [1] customer | user : front end ลูกค้าและสมาชิก -ลูกค้าติดต่อจองห้องพักได้ตลอดเวลา -ผู้ที่สนใจจองห้องพัก จะต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน -สมาชิกต้องเข้าระบบก่อนการจอง -มีบริการ Guestbook ให้ผู้ชมเว็บแสดงความคิดเห็นได้ -มีระบบปฏิทินเหตุการณ์ ให้ดูกิจกรรมปัจจุบัน ย้อนหลัง -มีระบบข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและทันสมัย -มีระบบการคำนวณค่าใช้จ่าย ก่อนการจอง -สมาชิกดูตัวอย่างและรายละเอียดห้องพักได้ ก่อนการจอง -สามารถติดต่อผู้ดูแลระบบผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ system REQUIREMENT & ANALYSIS system DESIGN system IMPLEMENTATION system MAINTENANCE

25 [2] system control : back end ผู้ดูแลระบบ
WEB APPLICATION DEVELOPMENT ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน Clay House Resort system Requirement & Analysis Factors in Web Application [2] system control : back end ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบมีใครบ้าง -Administrator -Webmaster -Operator -Assistant -Web Designer -Programmer system REQUIREMENT & ANALYSIS system DESIGN system IMPLEMENTATION system MAINTENANCE

26 [2] system control : back end ผู้ดูแลระบบ
WEB APPLICATION DEVELOPMENT ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน Clay House Resort system Requirement & Analysis Factors in Web Application [2] system control : back end ผู้ดูแลระบบ -ต้อง login เข้าระบบก่อนการใช้งาน -เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับห้องพักและการบริการอื่นๆ ได้ -ลบข้อมูลใน Guestbook ที่ไม่เหมาะสมได้ -จัดการข่าวสารประจำวันได้ -แจ้งเหตุการณ์สำคัญล่วงหน้า เก็บข้อมูลย้อนหลัง -ดูข้อมูลการจองห้องพักของสมาชิกได้ -เพิ่มรายการพิเศษสำหรับการจองห้องพักได้ -พิมพ์รายงานสรุปให้ผู้บริหารได้ system REQUIREMENT & ANALYSIS system DESIGN system IMPLEMENTATION system MAINTENANCE

27 ระบบต่างๆ สำหรับ : front end + back end = 9 ระบบ
WEB APPLICATION DEVELOPMENT ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน Clay House Resort system Requirement & Analysis Factors in Web Application ระบบต่างๆ สำหรับ : front end + back end = 9 ระบบ -ระบบ Login -ระบบ Logout -ระบบ Member Registry (Singn up) -ระบบ Guestbook -ระบบ Information & News -ระบบ Calendar & Events -ระบบ Facility Service (VIP & Exclusive) -ระบบ Rest Room [-search -booking reserve] -ระบบ Payment & Account [-bank -credit card] system REQUIREMENT & ANALYSIS system DESIGN system IMPLEMENTATION system MAINTENANCE

28 [1] context diagram [2] data flow diagram
WEB APPLICATION DEVELOPMENT ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน Clay House Resort system Requirement & Analysis แบบจำลองการทำงานของระบบงาน Process Application Modeling [1] context diagram [2] data flow diagram system REQUIREMENT & ANALYSIS system DESIGN system IMPLEMENTATION system MAINTENANCE

29 รายการข้อมูล Administrator Webmaster Operator
context diagram Customer/User Customer/User Booking Desire Facility Desire Search Rule Name, Password Payment Singe Guestbook Admin. us-psw Guestbook Get Data Rest Room List Info.&News Get Detail Facility Get Data Calendar Get Data Booking Reserve Desire Data Admin. Menu Customer/User usr-psw Room list Show Empty Facility list Show News list Show Calendar Show Search Result Guestbook Show รายการการจัดการ Administrator Webmaster Operator Customer User C l a y House Resort Admin. Guestbook Rest Room Info.&News Facility Calendar Booking Reserve Name, Password รายการข้อมูล Administrator Webmaster Operator

30 system requirement & analysis
WEB APPLICATION DEVELOPMENT END of Chapter I web application development System Development Life Cycle :SDLC system requirement & analysis

31 [1] project selection & system requirement [2] analysis
WEB APPLICATION DEVELOPMENT ขั้นตอนของ web application development System Development Life Cycle :SDLC [1] project selection & system requirement [2] analysis [3] logical design [4] physical design [5] system implementation [6] system maintenance


ดาวน์โหลด ppt Information Technology for Web Application Development

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google