งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการบาดเจ็บ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการบาดเจ็บ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการบาดเจ็บ
โดยกลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดอุบลราชธานี

2 ความเป็นมาและเหตุผล ระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อมีระบบที่ชัดเจนแต่ระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ ยังไม่มีระบบการนำเสนอข้อมูลที่ยืดหยุ่นและตอบสนองต่อการนำไปใช้ของผู้ใช้ที่มีหลากหลายระดับ

3 กรอบแนวคิดการพัฒนา

4 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการนำเสนอข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการบาดเจ็บ ด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(Geographic Information System-GIS) สคร. ๗ จังหวัดอุบลราชธานี

5 วิธีการพัฒนา (Software Development Life Cycle-SDLC)
ใช้หลักการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์โดยทั่วไป ที่เรียกว่า วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle-SDLC)

6 ผลการพัฒนา ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ ทุกเวลา(Online)
ผ่านโปรแกรม Browser

7 ผลการพัฒนา 2. สามารถแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่แยกตามเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข(เขต 11 และเขต 13) ตั้งแต่ระดับเขต จังหวัด อำเภอและตำบล โดยข้อมูลและสารสนเทศเป็นปัจจุบัน แยกตามโรคในระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการบาดเจ็บ

8 ผลการพัฒนา 3.สามารถแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่แยกตามเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข(เขต 11 และเขต 13) ตั้งแต่ระดับเขตจนถึงระดับตำบล ณ ปีปัจจุบันและย้อนหลังจากปีปัจจุบัน แยกตามโรคในระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการบาดเจ็บ 5 อันดับแรก

9 ผลการพัฒนา 4. สามารถแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่แยกตามเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (เขต 11 และเขต 13) แยกตามกลุ่มอายุ ณ ปี ปัจจุบันและย้อนหลังจากปีปัจจุบัน

10 ผลการพัฒนา 5.สามารถแสดงข้อมูลเชิงตัวเลขและตารางแยกตามโรคในระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการบาดเจ็บ และส่งออกข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ HTML

11 ข้อเสนอแนะ 1. โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลในสถานบริการต่างๆ ควรปรับปรุงรหัสอ้างอิงตามรูปแบบ 18 แฟ้มมาตรฐาน ที่ สนย.กำหนด

12 ข้อเสนอแนะ 2. ควรมีระบบการปรับปรุงข้อมูลและแสดงผลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการบาดเจ็บ ที่เป็นอัตโนมัติ(Automatic)

13 ข้อเสนอแนะ 3. ข้อมูลหรือสารสนเทศที่ได้จากระบบ
3. ข้อมูลหรือสารสนเทศที่ได้จากระบบ ควรสามารถให้บริการในลักษณะรูปแบบไฟล์ข้อมูล Excel,XML โดยเป็นการให้บริการลักษณะ Web Services เพื่อลดแรงงานในการจัดการกับข้อมูลของผู้ขอรับการบริการ

14

15 แสดงข้อมูลตามกลุ่มอายุ

16 แสดงข้อมูลที่ถูกส่งออกเป็น HTML
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี จำนวนป่วยโรคDiabetes (รวม) ปี 2553 พื้นที่เขตตรวจราชการฯ 11 และ 13 ลำดับที่ จังหวัด อัตาป่วย ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วย 1 ศรีสะเกษ 313.22 4,455 2 อุบลราชธานี 2,197.67 38,897 3 ยโสธร 815.86 7,971 4 อำนาจเจริญ 271.52 4,753 5 สกลนคร 0.00 6 นครพนม 7 มุกดาหาร 484.08 4,639


ดาวน์โหลด ppt ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการบาดเจ็บ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google