งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
งานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2 ขอบเขตข้อมูล ข้อมูลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเน้นจังหวัดในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ มุกดาหาร อำนาจเจริญ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครพนม ประเทศอินโดจีน 3 ประเทศ ได้แก่ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

3 ประเภทของข้อมูล วัสดุสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย หนังสือทั่วไป วิจัย วิทยานิพนธ์ อ้างอิง บทความ จุลสาร กฤตภาค หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เป็นต้น วัสดุไม่ตีพิมพ์ ประกอบด้วย สื่อโสตทัศวัสดุต่าง ๆ เช่น วีดิทัศน์ เทป ซีดีรอม แผนที่ ของตัวอย่าง เป็นต้น

4 การให้บริการ บริการยืม-คืน บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
บริการชี้แหล่งสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน บริการฐานข้อมูลออนไลน์ บริการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

5

6 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt งานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google