งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวปุษยาภรณ์ ผลไพบูลย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ผู้บรรยาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวปุษยาภรณ์ ผลไพบูลย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ผู้บรรยาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อแนะนำจากการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน “ การจัดทำประมาณการราคางาน และราคากลาง ”
นางสาวปุษยาภรณ์ ผลไพบูลย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ผู้บรรยาย วันที่ 4 มีนาคม 2557

2 ประมาณการราคางาน และราคากลาง
ขอบเขตการบรรยาย ประมาณการราคางาน และราคากลาง

3 ประมาณการราคางาน และราคากลาง
1. ไม่แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างใน แต่ละครั้งในการจัดหา แต่ดำเนินการแต่งตั้งเป็นประจำปี 2. กำหนดราคาตลาด (ราคากลางตามหลักเกณฑ์ฯ มาปรับใช้โดยอนุโลม) ในการจัดซื้อ หินใหญ่ หินย่อย

4 จัดซื้อหินใหญ่มีการบวกค่าตักขนขึ้นรถบรรทุกเข้าไปด้วยทำให้ราคากลางสูงกว่าที่ควรจะเป็น
ไม่มีเอกสารหลักฐานอ้างอิงการนำสืบราคา ที่แสดงถึงแหล่งที่มาของราคาวัสดุ 3. การคำนวณราคาท่อคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ราคากลางสูงกว่าที่ควรจะเป็น 4. ใช้ข้อมูลราคาในการกำหนดราคากลางของเหล็กเส้น เสริมคอนกรีต/ลวดผูกเหล็กไม่เป็นปัจจุบัน และปริมาณเหล็ก/ลวด ผูกเหล็กที่จัดซื้อ มีมากกว่าปริมาณตามแบบรูปรายการ

5 5. กำหนดราคากลางของงานขุดลอกแห่งหนึ่งไม่ถูกต้อง ดังนี้
5. กำหนดราคากลางของงานขุดลอกแห่งหนึ่งไม่ถูกต้อง ดังนี้ ลักษณะงานที่ดำเนินการเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร แต่หน่วยงานกำหนดโดยใช้อัตราราคางานเป็นงานขุดลอก คำนวณปริมาณงานไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการ โดยคิดปริมาณสูงกว่าที่แบบรูปรายการกำหนด 6. กรณีที่ราคากลางงานก่อสร้างแตกต่างจากราคาที่ประกวดได้ตั้งแต่ร้อยละ 15 ไม่ได้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางให้สตง. ทราบ

6 7. การใช้ตาราง Factor F พบว่า
1 การใช้ตารางค่า Factor F ไม่ถูกต้อง 2 ใช้ตาราง Factor F ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ / ประเภทงาน 3 ใช้ตาราง Factor F ที่อัตราดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง 4 คำนวณหาค่า Factor F ไม่ถูกต้องตามช่วงมูลค่างาน

7 กำหนดอัตราค่าขนส่งสูงเกินจริง
คิดปริมาณงานซ้ำซ้อน จัดซื้อวัสดุก่อสร้างสูงกว่าปริมาณที่คำนวณได้ ตามแบบรูปรายการ 11. ปรับปริมาณงานที่คำนวณได้ตามแบบรูปรายการให้สูงขึ้น

8 12. ปัดเศษทศนิยมของราคาวัสดุให้เป็นจำนวนเต็ม หรือปรับเพิ่มราคากลางเป็นจำนวนเต็มทำให้ราคากลางสูงกว่าที่ควรจะเป็น 13. จัดซื้อวัสดุสูงกว่าราคาตลาด(ราคากลาง ตามหลักเกณฑ์ฯ ที่นำมาปรับใช้) 14. จัดทำและกำหนดราคาตลาด /ราคากลาง ปูนซีเมนต์หลายราคาโดยแยกตามยี่ห้อ

9 18. การคำนวณค่า Facter F ค่าใช้จ่ายพิเศษมีการปัดเศษทศนิยมเพิ่มขึ้น
15. กำหนดหน่วยนับไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 16. การคิดราคากลางงานคอนกรีตโครงสร้างไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ตามแบบ 17. ผู้คำนวณราคางานเลือกใช้วัสดุเกินความจำเป็น 18. การคำนวณค่า Facter F ค่าใช้จ่ายพิเศษมีการปัดเศษทศนิยมเพิ่มขึ้น

10 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt นางสาวปุษยาภรณ์ ผลไพบูลย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ผู้บรรยาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google