งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์และรายการก่อสร้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์และรายการก่อสร้าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์และรายการก่อสร้าง

2 แนวทางการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์และรายการก่อสร้าง
ห้ามมิให้ระบุยี่ห้อและหรือรุ่นของพัสดุที่จะจัดหา โดยเด็ดขาด รวมถึงไม่ควรกำหนดรายละเอียดที่เป็นการเฉพาะเจาะจงยี่ห้อ เช่น ระบุขนาดเฉพาะเจาะจง เป็นต้น เว้นแต่ เป็นการจัดหาที่จำเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ ในการกำหนดแหล่งผู้ผลิต ไม่ควรกีดกันผู้ผลิตหรือผู้ขายที่ผลิตในประเทศ

3 แนวทางการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์และรายการก่อสร้าง
ในการกำหนดรายการก่อสร้าง (สำหรับงานก่อสร้าง) กรณีสิ่งของยังไม่ได้กำหนดมาตรฐาน แต่มีความจำเป็นต้องใช้สิ่งของซึ่งเห็นว่า มีคุณภาพดี และจำเป็นต้องระบุยี่ห้อ ให้ระบุยี่ห้อสิ่งของนั้นๆ ได้ แต่ต้องให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถระบุได้และให้ถือเป็นหลักการว่าสิ่งของที่มีคุณภาพเทียบเท่าก็ให้ใช้ได้ด้วย

4 แนวทางการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์และรายการก่อสร้าง
ในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อ/ จ้างทำ หรือจ้างก่อสร้าง ไม่ให้กำหนดเงื่อนไขอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น กำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา หากจำเป็นต้องกำหนด ให้กำหนดในประกาศ, เงื่อนไขการจัดหา, เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์และรายการก่อสร้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google