งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
(ปรับปรุงใหม่) กรมชลประทาน

2 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน
หัวข้อการนำเสนอ การปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน ผลการคำนวณเปรียบเทียบราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน

3 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน

4 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทางฯ งานก่อสร้างชลประทาน หลักการคำนวณค่างานต้นทุน (Direct Cost) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost) ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม แนวทาง และวิธีปฏิบัติฯ การสรุปค่าก่อสร้าง เป็นราคากลาง การถอดแบบคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทางฯ งานก่อสร้างชลประทาน รายละเอียดประกอบการคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง ราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงานฯ ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา อัตราราคางานดิน อัตราราคางานปรับปรุงฐานราก และงานระเบิดหิน วิธีการสรุปรวมค่าก่อสร้าง เป็นข้อบังคับ แนวทาง และวิธีปฏิบัติเพื่อสนับสนุน ให้มีการนำหลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลางงาน ก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติอย่าง ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

5 DIRECT COST

6 การถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
1. บัญชีแสดงรายละเอียดลักษณะและขอบเขตงานของงานก่อสร้างชลประทาน เป็นบัญชีแสดงรายการงานก่อสร้างต่างๆ ที่งานก่อสร้างชลประทานควรจะมี เพื่อใช้เป็นแม่แบบประกอบการพิจารณาถอดแบบเพื่อคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างชลประทาน หลักเกณฑ์ฯ เดิม ประกอบด้วยรายการงานก่อสร้างต่างๆ ที่งานก่อสร้างชลประทานโดยทั่วไปควรจะมี รวม 53 รายการ และในแต่ละรายการ ได้กำหนดลักษณะและขอบเขตของงานแต่ละรายการไว้เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ปรับปรุงใหม่ บัญชีแสดงรายละเอียดลักษณะและขอบเขตงานของงานก่อสร้างชลประทานที่ปรับปรุงใหม่ ประกอบด้วยรายการงานก่อสร้างต่างๆ ที่งานก่อสร้างชลประทานโดยทั่วไปควรจะมี รวม 60 รายการ โดยมีรายการงานก่อสร้างที่เพิ่มเติมขึ้นใหม่ จำนวน 7 รายการ ดังนี้ (1) งานขุดลอก (2) งานกำจัดวัชพืชด้วยเรือ (3) งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) (4) งาน Slush Grouting (5) งาน Dental Concrete (6) งาน Leveling แอลฟัลท์คอนกรีต (7) งานอาคารชลประทานในระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ

7 บัญชีแสดงรายละเอียดลักษณะและขอบเขตงานของงานก่อสร้างชลประทาน

8 บัญชีแสดงรายละเอียดลักษณะและขอบเขตงานของงานก่อสร้างชลประทาน

9 บัญชีแสดงรายละเอียดลักษณะและขอบเขตงานของงานก่อสร้างชลประทาน

10 บัญชีแสดงรายละเอียดลักษณะและขอบเขตงานของงานก่อสร้างชลประทาน

11 การถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
2. หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ของแต่ละรายการงานก่อสร้าง ตามบัญชีแสดงรายละเอียดลักษณะและขอบเขตงานของงานก่อสร้างชลประทาน หลักเกณฑ์ฯ เดิม ประกอบด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการคำนวณหาค่างานต้นทุนต่อหน่วยของรายการงานก่อสร้างต่างๆ ตามบัญชีแสดงรายละเอียดลักษณะและขอบเขตงานของงานก่อสร้างชลประทาน ปรับปรุงใหม่ ได้พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์บางรายการให้สอดคล้องตามบัญชีแสดงรายละเอียดลักษณะและขอบเขตงานของงานก่อสร้างชลประทานที่ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณในบางงาน ซึ่ง มีหลักเกณฑ์และวิธีการเหมือนกับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ในส่วนของงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ด้วย เช่น ในเรื่องของงานถางป่า งานขุดเปิดหน้าดิน งานดินขุดด้วยเครื่องจักร งานตักดิน งานดินขุดยาก งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95% งานลูกรังบดอัดแน่นวัสดุคัดเลือก และงานพื้นทาง (หินคลุก) เป็นต้น

12 หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย
ค่าดำเนินการ ให้ใช้จากตารางอัตราราคางานดิน

13 หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย

14 หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย

15 หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย

16 หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย

17 การถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
3. หลักเกณฑ์การถอดแบบคำนวณปริมาณงาน เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับใช้พิจารณาในการถอดแบบและคำนวณปริมาณงานในงานก่อสร้างชลประทาน หลักเกณฑ์ฯ เดิม - ไม่มีในหลักเกณฑ์ฯ เดิม ปรับปรุงใหม่ จัดทำขึ้นเพิ่มเติม เพื่อให้การพิจารณาถอดแบบ และคำนวณปริมาณงานสำหรับแต่ละรายการก่อสร้างมีความชัดจน และง่ายต่อการนำไปปรับใช้ในทางปฏิบัติ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการถอดแบบและคำนวณปริมาณงานในงานต่างๆ เช่น งานเตรียมพื้นที่ งานขุดเปิดหน้าดิน งานดินขุด งานถมดินบดอัดแน่น งานขุดระเบิดหิน งานคอนกรีต งานเหล็กเสริมคอนกรีต งานแบบหล่อคอนกรีต และงานหินเรียง หินทิ้ง และ Filter Material

18 การถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 4. อัตราราคางานต่อหน่วย
เป็นข้อมูลอัตราราคางานต่อหน่วย (Unit Cost) ที่จะนำไปใช้ประกอบการคำนวณค่างานต้นทุน ซึ่งได้กำหนด และจัดทำไว้ในรูปของตารางข้อมูล ที่สามารถนำไปใช้ในการคำนวณในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หลักเกณฑ์ฯ เดิม ประกอบด้วย ตารางข้อมูลเกี่ยวกับส่วนยุบตัวและ ขยายตัวเมื่อบดทับของชนิดวัสดุ ตารางอัตราราคางานคอนกรีตและหิน ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่แบบหอยโข่ง ตารางอัตราค่าใช้จ่ายต่อหน่วยในการ ปลูกหญ้า ปรับปรุงใหม่ ได้สำรวจข้อมูลและปรับปรุงทุกรายการให้สอดคล้องตามสภาวการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งได้จัดทำ Operating Cost (รายละเอียดการคำนวณอัตราราคางานและค่าดำเนินการต่างๆ) ที่สอดคล้องตามข้อมูลและราคาค่าเครื่องจักรปัจจุบันเพื่อประกอบการปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย อัตราราคางานต่อหน่วย (Unit Cost) ที่ปรับปรุงใหม่ ประกอบด้วย ตารางข้อมูลเกี่ยวกับส่วนยุบตัวและส่วนขยายตัวเมื่อบดทับของชนิดวัสดุ ตารางอัตราราคางานคอนกรีตและหิน ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่แบบหอยโข่ง ไม่มีในหลักเกณฑ์ฯ ที่ปรับปรุงใหม่ เนื่องจากได้นำไปกำหนดรวมไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำระหว่างก่อสร้างแล้ว ตารางอัตราค่าใช้จ่ายต่อหน่วยในการปลูกหญ้า ตารางสำหรับการคำนวณอัตราราคางานบานฝาท่อและเครื่องยก ได้กำหนดขึ้นใหม่ สำหรับคำนวณอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานบานฝาท่อและเครื่องยก สำหรับอัตราราคาต่อหน่วยงานดิน และอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน เป็นอัตราราคางานต่อหน่วยที่ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องตามสภาวการณ์และราคาน้ำมัน จึงได้แยกไปพิจารณาในส่วนของรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

19 ตารางข้อมูลเกี่ยวกับส่วนยุบตัวและส่วนขยายตัวเมื่อบดทับของชนิดวัสดุ

20 ตารางอัตราราคางานคอนกรีตและหิน
จำแนก strength งานคอนกรีตโครงสร้าง ให้ครอบคลุมงานก่อสร้างชลประทาน รายการงานที่ปรับปรุงเพิ่มเติม

21 ตารางอัตราค่าใช้จ่ายต่อหน่วยในการปลูกหญ้า
ได้สำรวจข้อมูลและปรับปรุงทุกรายการให้สอดคล้องตามสภาวการณ์ปัจจุบัน

22 ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่แบบหอยโข่ง
Cancel นำไปกำหนดรวมไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำระหว่างก่อสร้างแล้ว

23 ตารางสำหรับการคำนวณอัตราราคางานบานฝาท่อและเครื่องยก
ก. บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียว กรอบกลม ง. บานฝาท่อชนิดรับน้ำสองทาง กรอบสี่เหลี่ยม ข. บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียว กรอบสี่เหลี่ยม จ. เครื่องยกพร้อมเพลา ค. บานฝาท่อชนิดรับน้ำสองทาง กรอบกลม

24 รายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
อัตราราคางานดิน - เป็นตารางอัตราราคาต่อหน่วยงานดิน สำหรับการคำนวณค่างานต้นทุนในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน หลักเกณฑ์ฯ เดิม ให้ใช้ตารางอัตราราคาต่อหน่วยงานดิน ตามที่คณะ-กรรมการควบคุมราคากลางกำหนด ประกอบด้วย อัตราราคาต่อหน่วยงานดิน รวม รายการ กำหนดให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ปรับปรุงตารางอัตราราคางานดินให้สอดคล้องตามราคาน้ำมันและสภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และแจ้งเวียนให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ และถือปฏิบัติ ล่าสุด กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ได้แจ้งเวียนตารางอัตราราคางานดินที่ระดับราคาน้ำมันดีเซล – บาท/ลิตร เพื่อหน่วยงานต่างๆ ทราบ และถือปฏิบัติ ตั้งแต่เดือนกันยายน (พร้อมกับตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง) ปรับปรุงใหม่ ได้มีการสำรวจข้อมูล ปรับปรุงราคาและอัตราการทำงานของเครื่องจักร รวมทั้งได้จัดทำ Operating Cost ที่สอดคล้องตามข้อมูลและราคาค่าเครื่องจักรปัจจุบัน และได้จัดทำตารางอัตราราคาต่อหน่วยงานดินขึ้นใหม่ ประกอบด้วย อัตราราคาต่อหน่วยงานดินสำหรับงานก่อสร้างชลประทาน รวม 13 รายการ โดยในชั้นแรกได้จัดทำตารางอัตราราคาต่อหน่วยงานดินดังกล่าวไว้ที่ระดับราคาน้ำมันดีเซล บาท/ลิตร เพื่อประกาศใช้พร้อมกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่นี้ กำหนดให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ร่วมกับกรมชล-ประทานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงตารางอัตราราคาต่อหน่วยงานดิน และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐทราบและถือปฏิบัติ หากราคาน้ำมันดีเซลเพิ่มหรือลด เกินกว่า บาท/ลิตร

25 อัตราราคางานดิน ราคาน้ำมัน 15.00-39.99 บาท/ลิตร ฝนตกชุก งานขุดลอก
ราคาน้ำมัน บาท/ลิตร ฝนตกชุก งานขุดลอก ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน) ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง

26 รายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน - เป็นตารางอัตราราคาต่อหน่วยของงานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน สำหรับการคำนวณค่างานต้นทุนใน ส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน หลักเกณฑ์ฯ เดิม ใช้ข้อมูลพื้นฐานในการคิดอัตราราคางานของสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณี-วิทยา กรมชลประทาน ประกอบด้วย อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน รวม รายการ และจัดทำไว้เป็นตารางคงที่ตารางเดียว โดยไม่มีการปรับปรุงตามราคาน้ำมัน ปรับปรุงใหม่ ได้มีการสำรวจข้อมูล ปรับปรุงราคาและอัตราการทำงานของเครื่องจักร รวมทั้งได้จัดทำ Operating Cost ที่สอดคล้องตามข้อมูลและราคาค่าเครื่องจักรปัจจุบัน และได้จัดทำเป็นตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหินที่สอด-คล้องตามราคาค่าน้ำมัน เช่นเดียวกับค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา และอัตราราคางานดิน ประกอบด้วย อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน สำหรับประกอบ การคำนวณค่างานต้นทุน ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน รวม 12 รายการ โดยในชั้นแรกได้จัดทำตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหินดังกล่าว ไว้ที่ระดับราคาน้ำมันดีเซล บาท/ลิตร เพื่อประกาศใช้พร้อมกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่นี้ กำหนดให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ร่วมกับกรมชลประทานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องปรับปรุงตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐทราบและถือปฏิบัติ หากราคาน้ำมันดีเซลเพิ่มหรือลด เกินกว่า บาท/ลิตร

27 อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
ราคาน้ำมัน บาท/ลิตร งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) งาน Slush Grouting

28 INDIRECT COST

29 การปรับปรุงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost)
1. ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ใช้กับรายการงานก่อสร้างชลประทาน ดังนี้ 1.1 งานก่อสร้างอาคารชลประทานขนาดใหญ่ที่แยกรายการเป็นงานย่อยในใบแจ้ง ปริมาณงานและราคา (BOQ.) เฉพาะงานคอนกรีตทุกประเภท งานเหล็กเสริมคอนกรีต และงานวัสดุรอยต่อคอนกรีตทุกชนิด 1.2 งานก่อสร้างอาคารชลประทานที่กำหนดหน่อยในใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ.) เป็น 1 แห่ง 2. ตาราง Factor F งานทาง ใช้กับรายการงานก่อสร้างชลประทาน ดังนี้ 2.1 งานก่อสร้างอาคารชลประทานอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1. 2.2 งานคอนกรีตดาด

30 การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

31 สรุปการปรับปรุงการคำนวณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
1. กรณีไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ หลักเกณฑ์ฯ เดิม คำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย และค่างานต้นทุนรวมสำหรับแต่ละรายการก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย รวมค่างานต้นทุนรวมของทุกรายการก่อสร้าง แล้วนำไปเทียบหาค่า Factor F จาก ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง และตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อ เหลี่ยม จะได้ค่า Factor F เป็น 2 ค่า คือ ค่า Factor F กรณีของงานก่อสร้างทาง และค่า Factor F กรณีของงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม นำค่า Factor F กรณีของงานก่อสร้างทาง ไปคูณค่างานต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละ รายการก่อสร้างที่กำหนดให้ใช้ Factor F งานก่อสร้างทาง และนำค่า Factor F กรณีของงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ไปคูณค่างานต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละ รายการก่อสร้างที่กำหนดให้ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม จะได้ ราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วยของแต่ละรายการก่อสร้าง ในแต่ละรายการก่อสร้าง ให้นำราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วยไปคูณปริมาณงาน จะได้ ราคาค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) ของแต่ละรายการก่อสร้าง รวมราคาค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) ของทุกรายการก่อสร้าง จะได้ราคากลางงานก่อสร้างชลประทานทั้งโครงการ ปรับปรุงใหม่ คงตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิม ได้กำหนดเพิ่มเติมให้มีแบบฟอร์มสรุปการ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน) เพื่ออำนวยความสะดวก และให้ผู้มีหน้าที่ คำนวณราคากลางใช้ประกอบการคำนวณ ราคากลางสำหรับงานก่อสร้างชลประทาน ในรูปแบบเดียวกันด้วย 2. กรณีมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ หลักเกณฑ์ฯ เดิม ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ให้คำนวณค่างานต้นทุนของค่าใช้จ่ายดังกล่าว แล้วนำไปเฉลี่ยรวมกับค่างานต้นทุนในรายการที่เกี่ยวข้อง ก่อนการนำค่างานต้นทุนรวมไปเทียบหาค่า Factor F ปรับปรุงใหม่ ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

32 สรุปการปรับปรุงการคำนวณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

33 ผลการคำนวณเปรียบเทียบราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน

34 เฉลี่ย 3 โครงการตัวอย่าง เพิ่มขึ้น 6 %
สรุปการคำนวณเปรียบเทียบราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ที่ รายการ ราคากลางงานก่อสร้าง ผลต่าง หลักเกณฑ์เก่า หลักเกณฑ์ใหม่ (บาท) (%) 1 งานก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ จังหวัดลำปาง 394,343,545.92 424,651,138.00 +30,307,592.08 +7.69 2 งานก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ จังหวัดนครนายก 269,189,616.38 279,554,488.15 +10,364,871.77 +3.85 3 งานก่อสร้างฝายทดน้ำ จังหวัดอุทัยธานี 32,331,755.75 34,418,391.20 +2,086,635.45 +6.45 เฉลี่ย 3 โครงการตัวอย่าง เพิ่มขึ้น 6 %

35 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google