งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ทิศทางและโอกาส ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2556 นพ.นิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 25 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม2 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

2 ที่มา:มติการประชุมผู้บริหารฯ( 19 ต.ค.55)

3

4

5 กรอบระยะเวลาดำเนินงาน
ประชุมร่วม ปลัดฯ รองปลัดฯ อธิบดี เลขาธิการ สปสช. ผู้ตรวจฯ เพื่อกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และกรอบดำเนินงาน 19 ต.ค.55 ประชุมร่วม ปลัดฯ รองปลัดฯ อธิบดี เลขาธิการสปสช.ผู้ตรวจฯ สรุปเป้าหมาย ตัวชี้วัด ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 29-30 ต.ค.55 ประชุมร่วม รัฐมนตรีว่าการฯ รัฐมนตรีช่วยฯ ปลัดฯ รองปลัดฯ กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 1-2 พ.ย. 55 ประชุมร่วม รัฐมนตรีว่าการฯ รัฐมนตรีช่วยฯ ปลัดกระทรวงฯ รองปลัดฯ อธิบดี เลขาธิการ สปสช. ผู้ตรวจฯ สสจ. ผอ.รพ. ถ่ายทอด เป้าหมาย ตัวชี้วัด ตามประเด็นยุทธศาสตร์และ ลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ ระหว่างปลัด รองปลัด อธิบดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 5 พ.ย. 55

6 Next Step กำหนดทิศทาง P&P ผู้ตรวจฯ ผู้ตรวจฯ ปลัดฯ รองปลัดฯ ผู้ตรวจฯ

7 All people เป้าหมาย P&P “ครบทุกคน ครบทุกที่ ครบทุกประเด็น” D:พิการ
C:เด็ก A:ตั้งครรภ์ O:ผู้สูงอายุ N:โรคเรื้อรัง “ครบทุกคน ครบทุกที่ ครบทุกประเด็น”

8 หุ้นส่วนนโยบาย P&P. คนไทยสุขภาพดี ถ้วนหน้า

9 ๑๒ เขตพื้นที่ ทีมงาน P&P เขต ๑ เขต ๑๒ เขต ๒ เขต ๓ เขต ๑๑ เขต ๔ เขต ๑๐
เขต ๕ เขต ๖ เขต ๙ เขต ๗ เขต ๘

10 หน่วยงานรับผิดชอบ รพ.สต. กลุ่มเขตบริการ รพช.+สสอ. รพศ./รพ.ท /สสจ. ตำบล
อำเภอ รพศ./รพ.ท /สสจ. จังหวัด กลุ่มเขตบริการ ผู้ตรวจราชการฯ

11 ๒.ควบรวม เล็ก กลางในตำบล ๓.ตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
จัดทีม P&P ๑.เดี่ยว รพ.สต.ขนาดใหญ่ ๒.ควบรวม เล็ก กลางในตำบล ๓.ตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (รพช.,รพท. , รพศ.) ประชากร ๖,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ คน

12 Empower+Strengthening
คุณภาพทีม P&P เติมคน - ๑:๑๒๕๐ เติมสมอง - ความรู้/ทักษะ เติมกำลัง – ยานพาหนะ,IT/โทรศัพท์ เติมใจ-ความมั่นคง/ค่าตอบแทน Empower+Strengthening

13 กรอบงาน ๓ ระยะ ๑ ต.ค.๕๕ เร่งรัดระยะที่ ๒ ๑ เม.ย.๕๖ ๒๕,๐๐๐ หมู่บ้าน
ดำเนินการทันที ๒๐,๐๐๐ หมู่บ้าน ๑,๐๐๐ ศสม. ๑ ต.ค.๕๕ เร่งรัดระยะที่ ๒ ๒๕,๐๐๐ หมู่บ้าน ๑ เม.ย.๕๖ เร่งรัดระยะที่ ๓ ๒๕,๐๐๐ หมู่บ้าน ๑ ต.ค.๕๖

14 ระยะที่ ๑ ดำเนินทันที ๑ ต.ค.๕๕ คนพร้อม งานเดิน ๒๐,๐๐๐ ม. ๑,๐๐๐ ศสม.
คนพร้อม งานเดิน ๑.๑.รพ.สต.นำร่อง ๑,๐๐๐ แห่ง เร่งรัดทุกหมู่บ้าน ๑.๒.เครือข่ายรพ.สต.(ต)เร่งรัดทุกตำบล ๑ หมู่บ้าน ๑.๓.ทุกอำเภอ นำร่อง ๑ ตำบล ครบทุกหมู่บ้าน ๑.๔.ทุกจังหวัด นำร่อง ๑ อำเภอ ครบทุกหมู่บ้าน ๑.๕.ศูนย์สุขภาพ ทุกศูนย์ชุมชน

15 เร่งรัด ระยะที่ ๒ ๑ เม.ย.๕๖ คนพร้อม งานเดิน ๒๕,๐๐๐ ม.
คนพร้อม งานเดิน ๑ เม.ย.๕๖ ๒๕,๐๐๐ ม. ๒.๑ เครือข่ายรพ.สต(ต)ทุกตำบล“เพิ่มอีก ๒ หมู่บ้าน” ๒.๒ ทุกอำเภอ เพิ่มอีก ๒ ตำบล(ครบทุกหมู่บ้าน) ๒.๓ ทุกจังหวัดพัฒนาเพิ่ม ๒ อำเภอ(ครบทุกหมู่บ้าน)

16 เร่งรัด ระยะที่ ๓ ๑ ต.ค.๕๖ คนพร้อม งานเดิน ๒๕,๐๐๐ ม.
คนพร้อม งานเดิน ๑ ต.ค.๕๖ ๒๕,๐๐๐ ม. ๓.๑ เครือข่ายรพ.สต(ต)ที่เหลือ ครบทุกหมู่บ้าน ๓.๒ ทุกอำเภอ เพิ่มครบทุกหมู่บ้าน ที่เหลือ ๓.๓ ทุกจังหวัด เพิ่มครบทุกหมู่บ้าน ที่เหลือ

17 อุปกรณ์ช่วยพึ่งตนเอง
แนวทาง P&P ปี 56 PP กลุ่มวัย PP ประเด็น ศูนย์เด็กเล็ก ผู้ตรวจฯ สุริยะ ผู้ตรวจฯทวีเกียรติ WCC คุณภาพ ANC คุณภาพ เด็ก พัฒนาการ Health Card ส่งเสริมสุขภาพภาคใต้ ฟันผุ ส่งเสริมสุขภาพสตรี บูรณาการกองทุนสตรี แม่ตาย แม่และเด็ก สตรี ศูนย์พึ่งได้ มะเร็งเต้านม/ปากมดลูก สุขภาพฟัน ตั้งครรภ์ สุขภาพจิต ดญ.แม่ อ้วน ทุพพลภาพ วัยเรียน/รุ่น 1 รร. 1 คลินิค บุหรี่/เหล้า พัฒนาบริการปฐมภูมิ มะเร็งตับ สุขภาพวัยทำงาน วัยทำงาน สุขภาพจิต 1 หมอ 1 รพ.สต. เบาหวาน/ความดัน 70 ปี ไม่มีคิว เพิ่มคุณภาพ รพ.สต. /ศสม. ผู้สูงอายุ ดุแล 3 กลุ่มครบวงจร ห้องน้ำผู้สูงอายุ ลดแออัด ผู้พิการ อุปกรณ์ช่วยพึ่งตนเอง

18 สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
NCD&อาหารปลอดภัย NCD อาหารปลอดภัย ผู้ตรวจฯ พงษ์สวัสดิ์ ผู้ตรวจฯ คำรณ สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย อาหารปลอดภัย เบาหวาน/ความดัน อาหารสุขภาพ ลดหัวใจขาดเลือด อาหารฮาลาล ลดสมองขาดเลือด Primary GMP ลดโรคมะเร็ง ตลาดสด/แผงลอย หมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ พิษสารเคมี ตำบลจัดการสุขภาพ

19 W E C A N D O นโยบายส่งเสริมสุขภาพแลป้องกันโรค ปี ๕๖ เด็ก
รายบุคคล -พฤติกรรมเสี่ยง -อุบัติเหตุ -มะเร็งตับ -จิตเวช รพศ. รพท. รพช. W ศูนย์สุขภาพ เด็ก -ดญ.แม่ -อ้วน -เหล้าบุหรี่ ประชาชน สุขภาพดีถ้วนหน้า E นโยบาย นสค. มี 5 ทักษะ ศูนย์สุขภาพ สตรี -พัฒนาการเด็ก -ศูนย์เด็ก -สุขภาพฟัน ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รพ.สต. C ศสม. สร้างสุขภาพ ศูนย์สุขภาพ ผู้สูงอายุ -การตั้งครรภ์ -มะเร็งปากมดลูก -มะเร็งเต้านม A ศูนย์ฟื้นฟู ผู้พิการ N เบาหวาน ความดัน D ผู้พิการพึ่งตนเอง อสม. O ผู้สูงอายุครบวงจร 19 19

20 เป้าหมาย P&P ปี ๕๖ กลุ่ม/ประเด็น ภารกิจรายประเด็น นสค. ๑ คนดูแลประชากร ๑ : ๑,๒๕๐ คน เครือข่าย รพ.สต. ดูแล๘,๐๐๐ คน ประเทศ ๖๕ ล้านคน W (๖๖%) วัยแรงงาน -พฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ, มะเร็งตับ,จิตเวช ๘๒๕ ๕๓๐๐ ๔๓ E (๑๓%) วัยเรียน/รุ่น -ดญ.แม่-อ้วน -เหล้า ,บุหรี่ ๑๖๐ ๑,๐๐๐ ๘.๕ C (๘ %) เด็ก๐-๕ ปี -เด็กปฐมวัย -สุขภาพฟัน ๑๐๐ ๖๕๐ ๕ ล. A (๒๐%) หญิงตั้งครรภ์ มะเร็งปากมดลูก -หญิงตั้งครรภ์ -มะเร็งมดลูก มะเร็งเต้านม ๑๔ ๒๕๐ ๙๐ ๑๓ ล. N เบาหวาน ความดัน -เบาหวาน -ความดัน ๖๐ ๔๐๐ ๓.๒๕ D (๒ %) ผู้พิการ -ผู้พิการพึ่งตนเอง ๒๔ ๑.๓ O (๑๓%) ผู้สูงอายุ -ดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร

21 บูรณาการบประมาณ ๑. งบ P&P(สธ.ร่วมสปสช.) ๒. งบ สสส.
กองทุน แพทย์ แผนไทย กองทุน P&P ๑. งบ P&P(สธ.ร่วมสปสช.) ๒. งบ สสส. ๓. งบปกติของหน่วยงาน ๓.๑ โครงการเสริมสร้างสุขภาพชุมชน ๓.๒ โครงการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ๔.บูรณาการจากทุกกรม กอทุน ฟื้นฟู สมรรถภาพ กองทุน ควบุคุม ป้องกัน โรคเรื้อรัง 21

22 กลไกบริหารนโยบาย สต. รพช.+สสอ. กลุ่มเครือข่าย รพศ./รพท.. (ตำบล)
กรรมการ ปฐมภูมิอำเภอ รพศ./รพท.. กรรมการ ปฐมภูมิจังหวัดด กลุ่มเครือข่าย กรรมการ ปฐมภูมิเขต 22

23 We came from GOD to help people ?
“ครบทุกคน ครบทุกที่ ครบทุกประเด็น” We came from GOD to help people ? จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google