งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาศักยภาพ อสม. ปี 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาศักยภาพ อสม. ปี 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาศักยภาพ อสม. ปี 2554
การพัฒนาศักยภาพ อสม. ปี 2554 : การอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม.

2 วัตถุประสงค์การศักยภาพ อสม.
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการจัดทำและมีส่วนร่วมในการจัดทำ แผนสุขภาพชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชนของตนเอง 2.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะด้านสุขภาพ แก่ อสม. ในการทำงานเชิงรุก โดยการเป็นผู้นำทางความคิดและผู้นำสุขภาพในระดับชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ 3.เพื่อส่งเสริมให้ อสม. ได้รับการพัฒนาสามารถการดำเนินงานสุขภาพ ชุมชนในพื้นที่ รพ.สต.ได้อย่างเข้มแข็ง เป้าหมายในการอบรมฟื้นฟู อสม. - อบรม อสม.ในรพ.สต. ทุกแห่งๆ ละ 18 คน ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

3 การสนับสนุนการอบรมฟื้นฟู อสม. ปี 54
งบประมาณ 230 บาท : อสม. 1 คน สื่อสิ่งพิมพ์ 1. คู่มือ อสม.ยุคใหม่ 2.แนวทางการดำเนินงานโดย อสม. (โครงการสนองน้ำพระหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน) 3.องค์ความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 1)ปรับพฤติกรรมสุขภาพเด็กไทย 2) กินให้เป็นเน้นผักผลไม้ 3)ฉลาดอ่านฉลาก ลดหวาน มัน เค็ม

4 เนื้อหาในการอบรมฟื้นฟู อสม. 54
การดำเนินงานแผนสุขภาพตำบลใน รพ.สต. บทบาท อสม.ในการทำงานเชิงรุก โดยการเป็นผู้นำทางความคิดและผู้นำสุขภาพในระดับชุมชน เพื่อ -การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ 5 โรค ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด อัมพฤกษ์อัมพาต และโรคมะเร็ง -การปรับพฤติกรรมสุขภาพเด็กไทย กินให้เป็นเน้นผักผลไม้ ฉลาดอ่านฉลาก ลดหวาน มัน เค็ม (เน้นในตำบลจัดการสุขภาพ 5 แห่ง) -การเป็นทูตไอโอดีน อื่นๆ

5 การประเมิน/ ติดตามผลการอบรมฟื้นฟู อสม. 54
ขณะฝึกอบรม ประเมินความรู้ผู้เข้ารับการอบรม ก่อน และ หลังการอบรม ทุกคน (pre-test และ post-test) (ในตำบลจัดการสุขภาพ 5 แห่ง) - ส่วนกลาง (กอง สช.+ศูนย์ สช.)จัดทำแบบประเมิน ส่งให้จังหวัดดำเนินการ และรวบรวมผลประเมิน/รายงานจำนวนผู้รับการอบรม ส่งกลับมายังศูนย์ฯ หลังการอบรม ประเมินศักยภาพ อสม. + การมีส่วนร่วม ของ อสม. (สุ่มประเมิน อสม.ในบาง รพ.สต ของจังหวัดในทุกภาค) - ส่วนกลาง (กอง สช.+ศูนย์ สช.) จัดทำแบบประเมิน ส่งให้จังหวัดดำเนินการ และรวบรวมผล ส่งกลับมายังศูนย์ฯ

6 ขอความร่วมมือจากจังหวัด ดังนี้
- แจ้งแผนการอบรมฟื้นฟู อสม. (รูปแบบอบรม / วัน-เวลา-สถานที่อบรม) รวบรวมผลประเมินความรู้ / จำนวนผู้เข้าอบรม - รวบรวมผลการประเมินศักยภาพ อสม. + การมีส่วนร่วมของ อสม. ขอขอบพระคุณ ส่งข้อมูลกลับ มาทีศูนย์ สช.ภาคกลาง


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาศักยภาพ อสม. ปี 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google