งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 120 คะแนน 3.1 การจัดการโครงสร้างทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 120 คะแนน 3.1 การจัดการโครงสร้างทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
120 คะแนน 3.1 การจัดการโครงสร้างทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ : โรงพยาบาลมี วิธีการจัดการโครงสร้างทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อย่างไร 40 คะแนน ให้อธิบายวิธีการในการจัดการด้าน โครงสร้าง อาคารสถานที่ รวมถึงการจัดการ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในแผนกต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือมาตรฐานว่าด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อม อธิบายแนวทางการถ่ายทอด เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดความครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร Public health professionals include, but are not limited to the following: u     Administrators u     Biostatisticians u     Dieticians u     Environmental health specialists u     Epidemiologists u     Health care providers u     Health communication specialists u     Health educators u     Health law experts u     Labratorians u     Occupational health specialists u     Public health nurses u     Researchers u     Sanitarians u     Social scientists u     Toxicologists u     Others 1

2 โดยตอบคำถามต่อไปนี้ (1) โรงพยาบาลมี แนวทางการดำเนินงาน(A) การถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ(D) รวมทั้งทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อให้บรรลุผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น (LI)ในเรื่องการจัดการโครงสร้างด้านกายภาพและการจัดการ สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ต่อไปนี้อย่างไร

3 • การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามหลักสุขาภิบาลและ กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 2545
โรงพยาบาลโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม (ENV) และคณะกรรมการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการกำหนดมาตรการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือกฎหมายที่บัญญัติไว้ (A) ได้มีการชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทั้งโรงพยาบาล ทั้งในรูปแบบของการจัดอบรม การเยี่ยมประเมินหน่วยงาน (D) แล้วนำผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการทำงานโดย

4 • การบำบัดน้ำเสียและตรวจคุณภาพน้ำตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินการตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล (ENV) ผลการตรวจสอบผ่านมาตรฐานการตรวจวัด ปัญหาที่พบคือเครื่องเติมมคลอรีนเกิดการชำรุดทำให้ปริมาณคลอรีนที่เติมไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้ค่าต่างๆ เกิดความผิดปกติ จะมีการหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไข………………………..

5 ส่วนเรื่องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ
• การจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ โรงพยาบาลมีผู้รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการร้านอาหาร มีระบบการดูแลเรื่องมาตรฐานร้านอาหารคณะกรรมการเป็นผู้ดูแล เช่น เรื่องความสะอาดของอาหาร ความสะอาดของผู้ ประกอบอาหารและผู้ขาย มาตรฐานการการตั้ง วางอาหารและภาชนะบรรจุ และประกอบอาหารผ่านมาตรฐาน Clean Food Good Taste ส่วนเรื่องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ได้ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่สามารถพัฒนาได้

6 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน
สาหรับสถานการณ์โรคและสิ่งคุกคามสุขภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล (RAH06) ปี ๒๕๕๖ พบว่า……………… เรื่องอุบัติเหตุจากการทำงาน พบว่า พนักงานเปลและพนักงานเข็นรถอาหารของกลุ่มงานโภชนศาสตร์มีปัญหาเรื่องทางลาดชัน ต้องใช้แรงเข็นรถมากกว่าปกติเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้

7 • การจัดการให้โรงพยาบาลเป็นพื้นที่ ที่ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก
การดำเนินการควบคุมและกำจัดยุงลายของโรงพยาบาลโดยใช้กลวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกล่วงหน้าเพื่อมุ่งเน้นการเฝ้าระวัง และผสมผสานการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์และการกำจัดยุงตัวเต็มวัยไปพร้อม ๆ กัน ทั้งในหอผู้ป่วย หน่วยงานในโรงพยาบาล พื้นที่ภายนอกอาคาร และบ้านพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ดำเนินการควบคุม แหล่งเพาะพันธุ์และการกาจัดยุงตัวเต็มวัย ตามข้อแนะนำของสานักงานป้องกันควบคุมโรค

8 3.2 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสังคม : โรงพยาบาลมี
3.2 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสังคม : โรงพยาบาลมี วิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมทางสังคม อย่างไร 40 คะแนน อธิบายวิธีการในการจัดการสิ่งแวดล้อมทางสังคมเพื่อ สร้างบรรยากาศในการทำงาน ซึ่งนำไปสู่การเป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และแนวทาง การถ่ายทอดเพื่อนำไปสู่ การปฏิบัติให้เกิดความครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยตอบคำถามต่อไปนี้ (1) โรงพยาบาลมีแนวทางการดำเนินงาน(A) การถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ (D) รวมทั้ง ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงาน(LI)เพื่อให้บรรลุผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมทางสังคมเพื่อทำให้สิ่งเหล่านี้บรรลุผลได้อย่างไร • บรรยากาศ การต้อนรับและบริการที่เป็นมิตร • การจัดกิจกรรมที่สนับสนุน การมีส่วนร่วม และปฏิสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากรหรือระหว่างผู้ให้บริการกับ ผู้รับบริการและบรรยากาศที่ดีในการทำงานที่ดีขึ้น

9 ตัวอย่างสมมติ โรงพยาบาลมีการจัดอบรมพฤติกรรมบริการให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับทุกปี และมีการประสาน ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานด้านการบริการ มีการชื่นชมผู้มีพฤติกรรมบริการที่ดีเยี่ยม โดยติดบอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณตึกผู้ป่วยนอก มีการจัดจุดพยาบาลสัมพันธ์ด่านหน้าของโรงพยาบาล โดยจัดพยาบาลและเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ในการคัดกรองผู้ป่วยเพื่อคัดแยกประเภทคนไข้ตามความรุนแรงและเร่งด่วนไปตามห้องตรวจที่เหมาะสมกับสุขภาพคนไข้ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ในการต้อนรับ ให้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สื่อสารกับผู้มารับบริการ เพื่อเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี…………………………………….

10 3.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพ : โรงพยาบาลมีวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพ อย่างไร 40 คะแนน อธิบายวิธีการในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพ แนวทาง การถ่ายทอดเพื่อนำไปสู่ การปฏิบัติให้เกิดความครอบคลุมทั่ว ทั้งองค์กร

11 โดยตอบคำถามต่อไปนี้ (1) โรงพยาบาลมีแนว ทางการดำเนินงาน การถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อให้บรรลุผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ในเรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพ โดยพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้ อย่างไร (ADLI) • การจัดสถานที่พักผ่อน สถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของบุคลากร ผู้รับบริการ ครอบครัว และประชาชน • การจัดให้โรงพยาบาลเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ ตาม พรบ. คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

12 การจัดสถานที่พักผ่อน สถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของบุคลากร ผู้รับบริการ ครอบครัว และประชาชน จากผลการประชุมทีมบริหารโรงพยาบาลและการสอบถามความคิดเห็นของบุคลากร รวมทั้งผู้มารับบริการ จึงได้มีการปรับโครงสร้างด้านกายภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอย ทั้งด้านการให้บริการ การส่งเสริม สุขภาพ ภูมิทัศน์ที่สวยงาม โรงพยาบาลมีพื้นที่ที่เป็นอาคารักษาพยาบาล อาคารสนับสนุน และอาคารพักอาศัย

13 การจัดให้โรงพยาบาลเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ ตาม พรบ
การจัดให้โรงพยาบาลเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ ตาม พรบ. คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 การประเมินผลโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีการดำเนินการติดป้ายแสดงเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนดทุกอาคาร นอกจากนี้โรงพยาบาลยังสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องการเลิกสูบบุหรี่ซึ่งมีตัวอย่างเจ้าหน้าที่ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้เพิ่มขึ้น

14 องค์ประกอบที่ 7 ผลลัพธ์การดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
องค์ประกอบที่ ผลลัพธ์การดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 250 คะแนน 7.1 ผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อม : ผลการ ดำเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นอย่างไร 60 คะแนน สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมทางสังคม และสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพ โดยแสดงผลลัพธ์จำแนกใน แต่ละด้าน รวมทั้งให้แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม Public health professionals include, but are not limited to the following: u     Administrators u     Biostatisticians u     Dieticians u     Environmental health specialists u     Epidemiologists u     Health care providers u     Health communication specialists u     Health educators u     Health law experts u     Labratorians u     Occupational health specialists u     Public health nurses u     Researchers u     Sanitarians u     Social scientists u     Toxicologists u     Others 14

15 แสดงข้อมูลและสารสนเทศต่อไปนี้
(1) ผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (2) ผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคม (3) ผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพ

16 หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่รายงานในหัวข้อ 7.1(1) – (3) เป็นการแสดง ผลลัพธ์ของโรงพยาบาล ตามตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 3 และผลลัพธ์ที่ควรรายงานเพิ่มเติม ได้แก่ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ - ผลการตรวจคุณภาพน้ำบริโภคทางห้องปฏิบัติการ - ผลการตรวจคุณภาพน้ำเสีย - ผลลัพธ์ของการจัดการสุขาภิบาลโรงอาหารโรงครัว - ผลลัพธ์ของการจัดการมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยติดเชื้อ สิ่งแวดล้อมทางสังคม - ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และข้อร้องเรียนต่างๆ สิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพ - ผลการประเมินสื่อ สถานที่ และอุปกรณ์ที่เอื้อ/กระตุ้นต่อการส่งเสริมสุขภาพ

17 แนวทางการให้คะแนน องค์ประกอบที่ 7
- มีการรายงานผลการดำเนินการที่ตอบสนองต่อข้อกำหนดโดยรวมของหัวข้อและผลอยู่ในระดับที่ดี (Le) - แสดงถึงแนวโน้มที่ดีอย่างชัดเจนในเรื่องต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการบรรลุพันธกิจของโรงพยาบาล (T) - ผลการดำเนินการในปัจจุบันบางเรื่องอยู่ในระดับที่ดี เมื่อเทียบเคียงกับตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับเทียบเคียงที่เหมาะสม (C) - มีการรายงานผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของบุคลากร ผู้รับบริการ ครอบครัว ญาติ ชุมชน และกระบวนการเป็นส่วนใหญ่ (I) 50%, 55% % หรือ 65% คะแนน Public health professionals include, but are not limited to the following: u     Administrators u     Biostatisticians u     Dieticians u     Environmental health specialists u     Epidemiologists u     Health care providers u     Health communication specialists u     Health educators u     Health law experts u     Labratorians u     Occupational health specialists u     Public health nurses u     Researchers u     Sanitarians u     Social scientists u     Toxicologists u     Others 17 17


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 120 คะแนน 3.1 การจัดการโครงสร้างทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google