งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีตัวอย่าง: การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีตัวอย่าง: การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีตัวอย่าง: การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
จังหวัดเชียงใหม่ ขอบคุณ คุณสว่าง แก้วกันทา

2 โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
หลักการ ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสในชุมชนควรได้รับการดูแล เหตุผล ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน (ทั้งชุมชนแออัดและชุมชนดั้งเดิม) อยู่คนเดียว เหงา ว้าเหว่ ขาดการช่วยเหลือ ดูแลอย่างเหมาะสม

3 โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (ต่อ)
เป้าหมาย ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ได้รับการดูแลในชุมชนโดยชุมชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม วัตถุประสงค์ มีกระบวนการอาสาสมัครช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสในชุมชน คนในชุมชนทำงานด้วยจิตอาสาและไม่หวังผลตอบแทนที่เป็นสินจ้างรางวัลใดๆ เกิดจิตสำนึกในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในชุมชน มีรูปแบบที่เหมาะสมในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนโดยชุมชน

4 โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน(ต่อ)
หลักเกณฑ์ในการทำงาน (ตามลำดับ) หาผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมาย หาปัญหาและความจำเป็นของผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมาย นำปัญหาและความจำเป็นมาพัฒนาเป็นหลักสูตรในการจัดฝึกอบรมผู้ดูแล หาผู้ดูแล อบรมผู้ดูแล (อาสาสมัคร) มอบหมายผู้สูงอายุที่จะต้องดูแลและภารกิจหน้าที่ ติดตามให้การสนับสนุนงานอาสาสมัคร

5 โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (ต่อ)
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมาย ยากจน เหงา อยู่คนเดียว ขาดคนดูแล มีระดับภาวะพึ่งพาตนเองต่ำ ( Low ADL & Low IADL) มีภาวะซึมเศร้า

6 โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (ต่อ)
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกอาสาสมัคร อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันกับผู้สูงอายุ อาศัยอยู่นอกชุมชน แต่ไม่มีปัญหาด้านการเดินทาง มีจิตใจเอื้ออารี เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น มีเวลาว่าง มีความพร้อม และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ ทำงานโดยไม่หวังผลตอบแทน สินจ้างรางวัล ผ่านการอบรม (ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ) จากมูลนิธิฯ ปฏิบัติตามกติกาที่ตกลงกับมูลนิธิฯ

7 จำนวนผู้สูงอายุและอาสาสมัครในปัจจุบัน
จำนวนผู้สูงอายุในโครงการมีทั้งสิ้น 164 คน จำนวนอาสาสมัครในโครงการฯมีทั้งสิ้น 82 คน จำนวนอาสาสมัครที่ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวตนเองด้วย 19 คน

8 โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (ต่อ)
บทบาทและภารกิจของอาสาสมัคร อยู่เป็นเพื่อนผู้สูงอายุ ช่วยเหลืองานบ้าน ทำหรือพาผู้สูงอายุทำธุระกิจนอกบ้าน เฝ้าระวังภาวะเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ ส่งต่อ หรือประสานแหล่งทรัพยากรเพื่อการสนับสนุนงาน ทำบันทึกการทำงานให้กับมูลนิธิฯ (เดือนละครั้ง) ประชุมร่วมกับมูลนิธิฯ เพื่อเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาในการทำงานร่วมกัน

9 เยี่ยมบ้าน - กายภาพบำบัดเบื้องต้น

10 อาสาพิเศษ

11 ทำแผล

12 แบ่งปัน

13 Exchange Visit เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์

14 โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (ต่อ)
การสนับสนุนงานอาสาสมัคร ประชุมประจำเดือนเพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงานและแนวทางแก้ไข อบรมเพิ่มเติมความรู้ ตามข้อเสนอของอาสาสมัคร (ทุกไตรมาส หรือตามความจำเป็น)

15 อบรมเพิ่มเติมความรู้
การเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ งานหัตถกรรม (ทำตุง โคมกระดาษ) การดูแลผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังที่บ้าน

16 กิจกรรมนันทนาการสำหรับอาสาสมัคร
กิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานระหว่างกลุ่ม 2. เพื่อให้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กับอาสาสมัครในชุมชนอื่นๆ 3. เพื่อให้อาสาสมัครได้เริ่มต้นปีใหม่ด้วยบรรยากาศของความสุข หาอ่านเพิ่มเติมได้จาก

17 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt กรณีตัวอย่าง: การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google