งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส สำนักส่งเสริมและพิทักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส สำนักส่งเสริมและพิทักษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส สำนักส่งเสริมและพิทักษ์
แผนการดำเนินงาน มิถุนายน – กันยายน 2556 กลุ่มการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส สำนักส่งเสริมและพิทักษ์

2 โครงการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น ประจำปี 2556 มิถุนายน-กรกฎาคม ประชุมคณะทำงานสรรหา บุคคล องค์กร สื่อ และผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก เพื่อคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัล (4 คณะ คณะ ละ 2 ครั้ง รวม 8 ครั้ง) สิงหาคม ประชุมคณะกรรมการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ฯ เพื่อ รับรองผลการคัดเลือก (จำนวน 1 ครั้ง) กันยายน ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นดีเด่นแก่ ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากฯ

3 โครงการสนับสนุนบทบาทองค์กรพัฒนาเอกชน
ในการดำเนินงาน มิถุนายน-กรกฎาคม -นิเทศติดตามผลการดำเนินงานขององค์การพัฒนาเอกชน จำนวน 9 ครั้ง -สรุปผลการดำเนินงานเพื่อเสนอผู้บริหารทราบ

4 โครงการสนับสนุนบทบาทองค์กรพัฒนาเอกชน
ในการดำเนินงาน สิงหาคม-กันยายน - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนแก่องค์กร พัฒนาเอกชน เพื่อสรุปผลการติดตามและปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินอุดหนุนฯ - ประกาศรับสมัครแผนงาน/โครงการ องค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อเสนอรับเงินอุดหนุนประจำปี 2556

5 โครงการขับเคลื่อนกระบวนงานด้านผู้ด้อยโอกาส
ไปสู่การปฏิบัติ มิถุนายน-กรกฎาคม -รายผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกระบวนงานด้าน ผู้ด้อยโอกาสไปสู่การปฏิบัติจากการนิเทศติดตามการดำเนินงานของพื้นที่ -ประสานงานความก้าวหน้าของพื้นที่ในการดำเนินงาน ปี 2556

6 โครงการขับเคลื่อนกระบวนงานด้านผู้ด้อยโอกาส
ไปสู่การปฏิบัติ สิงหาคม-กันยายน -ติดตามข้อมูลพื้นที่เพื่อจัดทำประมวลผลการดำเนินงานในภาพรวมของ 14 จังหวัด ภาคใต้ -จัดทำรูปเล่มเอกสารการขับเคลื่อนกระบวนงานด้านผ ด้านผู้ด้อยโอกาส ไปสู่การปฏิบัติม -นำเสนอผลการดำเนินกับผู้บริหารตามลำดับ -ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับ – กลุ่ม เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานในปี ต่อไป

7 กิจกรรมประชาสังคมเพื่อผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
มิถุนายน-กรกฎาคม -กิจกรรมการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับศูนย์พิทักษ์สิทธิ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนเมือง ในการพัฒนาศักยภาพและ คุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส ระดับเขต กทม. จำนวน 33 ศูนย์ -เวทีความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเพื่อการคุ้มครองและ พิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาสในชุมชนเมือง ระหว่าง สภาพัฒนา สังคมภาคประชาชน กทม. สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน และสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส

8 กันยายน -กิจกรรมจังหวัดบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาคุ้มครองและ พิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส -กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ผู้ด้อยโอกาส


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส สำนักส่งเสริมและพิทักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google