งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.ข้อใดไม่ใช่หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.ข้อใดไม่ใช่หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1.ข้อใดไม่ใช่หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์
RAM CACHE ROM FLOPPY DISK

3 2.การเชื่อมต่อแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบใดที่มีหัวกลมขนาดใหญ่ ในปัจจุบันไม่ค่อยเป็นที่นิยมใช้
ก. DIN ข. USB ค. PS/2 ง. WIRLESS

4 3.หน่วยความจำ 2 กิโลไบต์ สามารถเก็บข้อมูลได้กี่ไบต์
ก. 1,024 ข. 2,048 ค. 2,000 ง. 3,048

5 4.สื่อเก็บข้อมูลชนิดใดที่มีหัวอ่านอยู่ในตัวของเอง
ก. CD-ROM ข. FLOPPYDISK ค. HARDDISK ง. DVD

6 5.ระบบบัส(Bus)ในข้อใดที่มีความเร็วในการทำงานสูงที่สุด
ก. PCI BUS ข. ISA BUS ค. EISA BUS ง. AGP BUS

7 6.คำว่า POST ในกระบวนการบู๊ต (boot) เครื่อง ย่อมาจากคำว่าอะไร
ก. Power-On-System-Test ข. Power-On-Self-Test ค. Power-Off-System-Test ง. Power-Off-Self-Test

8 7.หน่วยความจำในข้อใดที่ต้องอาศัยเนื้อที่ของฮาร์ดดิสก์เป็นที่เก็บข้อมูล
ก. แรม ข. รอม ค. แคช ง. หน่วยความจำเสมือน

9 8.ตัวเลือกใดที่เราต้องทำเป็นอันดับแรกสุดในการติดตั้งฮาร์ดดิสก์เข้ากับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์
เสียบสายไฟเข้ากับฮาร์ดดิสก์ ต่อสายแพเข้ากับฮาร์ดดิสก์ เอามือสัมผัสกับตัวเคสเพื่อลดไฟฟ้าสถิต ตกแต่งสายไฟและสายแพให้เรียบร้อย

10 9.ข้อใดประกาศตัวแปรถูกต้อง
int x,y = 18,z; Char = ’15’; Float a = y; Char b = 45, c =“DEF”;

11 ข้อใดเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์
Hardware Peopleware Software ถูกทุกข้อ

12 11.ส่วนประกอบของ Hardware ในข้อใดทำหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อมูล
หน่วยความจำ (Ram) เครื่องแสกนเนอร์ (Scanner) จอภาพ (Monitor) เครื่องพิมพ์ (Printer)

13 12. แป้นพิมพ์แบบไร้สาย(Wirless)ใช้อะไรเป็นตัวรับส่งข้อมูลระหว่างแป้นพิมพ์
คลื่นความถี่วิทยุ ขั้วต่อขนาดเล็ก กระแสไฟฟ้า ขั้วต่อขนาดใหญ่

14 13. ผู้ที่พิการทางแขนสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้สะดวกมากขึ้นจะต้องอาศัยอุปกรณ์ในข้อใด
เมาส์ แทร็กบอล แป้นพิมพ์ไร้สาย จอภาพสัมผัส

15 14. ส่วนประกอบใดของหน่วยประมวลผลกลางทีทำหน้าที่คำนวณทางคณิตศาสตร์
หน่วยความจำรีจิสเตอร์(Register) หน่วยความจำสำรอง(Extermal Storage) หน่วยควบคุม(Control Unit) หน่วยคำนวณและตรรกะ(Arithmetic Logic Unit)

16 16.หน่วยวัดความเร็วในการทำงานของหน่วยประมวลผลกลางคือข้อใด
คำสั่ง ต่อ วินาที คำสั่ง ต่อ นาที คำสั่ง ต่อ ชั่วโมง กิโลไบต์ ต่อ วินาที

17 17. ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใดเปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์
หน่วยรับข้อมูล(Input Unit) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit) หน่วยความจำสำรอง (External Storage)

18 17.ความละเอียดของจอภาพมีหน่วยวัดจุดภาพที่ชื่อตามข้อใด
บิต(Bit) ดอต(Dot) พิกเซล(Pixel) จุด(Point)

19 18. ข้อใดเป็นสัญลักษณ์ของระบบดิจิตอล
ตัวเลข 0 ตัวเลข1 ตัวเลข 0 ตัวเลขA ตัวเลข A ตัวเลข 1 ตัวเลข A ตัวเลข B

20 19. ข้อใดเป็นภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำความเข้าใจได้ทันที
ภาษาเครื่อง (Machine Language) ภาษาแอสแซมบลี (Assembly Language) ภาษาปาสคาส ภาษาโคบอล(COBOL)

21 20. โปรแกรม Microsoft word จัดเป็นโปรแกรมประเภทใด
พิมพ์เอกสาร กราฟิก คำนวณ ฐานข้อมูล

22 21.คำสั่งที่ใช้เป็นแฟ้มข้อมูลใหม่คือตัวเลือกใด
New Save Open Save as

23 22.ตัวหนังสือที่เป็นภาษาไทยจะมีชื่อต่อท้ายว่าอย่างไร
IPC CPU PCU UPC

24 23. ตัวหนังสือเอียงปรับได้โดยใช้คำสั่งใด
Bold Underline Italic Spacing

25 24.การลบตารางใช้คำสั่งใด
Delete Sheet Delete Column Insert Row Insert Page

26 25. การย่อและขยายหน้าจอปกติคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์
50 เปอร์เซ็นต์ 75 เปอร์เซ็นต์ 100 เปอร์เซ็นต์ 150 เปอร์เซ็นต์

27 26.การปรับความสูงของตารางที่ทำได้ง่ายที่สุดคือตัวเลือกใด
คำสั่ง Format Border คลิกเมาส์แล้วลาก คำสั่ง Auto Format คำสั่ง Format Font

28 27. นามสกุลไฟล์ของเอ๊กเซงคืออะไร
.XLS .DOC .CW .TXT

29 28. ถ้าต้องการเปิดสมุดงานใหม่จะเลือกใช้คำสั่งใด
File/Open File/Close File/New File/Save

30 29. การใส่ชีตเพิ่มต้องใช้คำสั่งใด
Insert Delete Rename Page Down


ดาวน์โหลด ppt 1.ข้อใดไม่ใช่หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google