งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2

3 ขนาดของคอมพิวเตอร์ 3

4 4

5 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอิเลคโทรนิคส์ ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยในการทำงานในด้านการคำนวน คัดเลือก คัดลอก ย้าย เปรียบเทียบข้อมูลที่เป็นตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ซึ่งได้นำไปประยุกต์ใช้ในระบบงานต่างๆ โดยเขียนเป็นโปรแกรมให้เครื่องปฏิบัติตามคำสั่ง 5

6 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
Hardware Software People ware 6

7 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
Hardware 7

8 หน่วยประมวลผลกลาง Processing Unit หน่วยควบคุม Control Unit หน่วยแสดงผล
Output หน่วยรับข้อมูล Input หน่วยคำนวนตรรกะ ALU หน่วยความจำหลัก Primary Storage หน่วยความจำสำรอง Secondary Storage 8

9 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์-ฮาร์ดแวร์
หน่วยนำเข้าข้อมูล (Input) ส่วนประมวลผลกลาง (CPU-Central Processing Unit) ส่วนเก็บความจำ(Memory Unit) ส่วนแสดงผล (Display unit) 9

10 ส่วนนำเข้าข้อมูล แป้นพิมพ์ (keyboard) Type Writer keys, numeric keys
function keys, control keys อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง (mouse, pointer, trackball) GUI-Graphic User Interface 10

11 ส่วนนำเข้าข้อมูล Scanner Image Scanner Bar Code
OCR (Optical Character Recognition), OMR (Optical Mark Reader) MICR (Magnetic Ink Character Recognition) Bar Code 11

12 Touching Screen (จอสัมผัส) Joy stick
ส่วนนำเข้าข้อมูล Touching Screen (จอสัมผัส) Joy stick 12

13 ส่วนประมวลผลกลาง CPU หน่วยควบคุม (Control Unit)
หน่วยตรรกวิทยา (Arithmetic and Logical Unit) หน่วยความจำ (Memory Unit) 13

14 หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยคำนวนและตรรกะ Execution Decoding E-Cycle
หน่วยควบคุม หน่วยคำนวนและตรรกะ Execution Decoding E-Cycle I-Cycle เก็บในรีจิสเตอร์ เก็บผลลัพธ์ในรีจิสเตอร์ หน่วยความจำหลัก คำสั่ง 14

15 เปรียบเทียบทางตรรกะ เช่น < > =
หน่วยประมวลผลกลาง คำนวณทางคณิตศาสตร์ เปรียบเทียบทางตรรกะ เช่น < > = 15

16 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์-ฮาร์ดแวร์ ส่วนประมวลผลกลาง
Data Bus ช่องทางที่เชื่อมโยงระหว่าง หน่วยควบคุม หน่วยตรรกะ และ ความจำหลัก สัญญาณนาฬิกาที่วัดความเร็วของจังหวะการทำงาน Megahertz = 1,000,000 จังหวะต่อวินาที 16

17 หน่วยวัดความเร็วในการทำงานของ CPU
Milli second = 1,000/second Micro second = 1,000,000/second Nano second = 1,000,000,000/second Pico second = 1,000,000,000,000/second 17

18 พิจารณาประสิทธิภาพการทำงานของ CPU
Intel Corporation 18

19 ส่วนเก็บรักษาข้อมูล ความจำหลัก (Primary Storage Unit)
ความจำสำรอง (Secondary Storage Unit) 19

20 ส่วนเก็บรักษาข้อมูล - หน่วยความจำหลัก
Semiconductor RAM -- Random Access Memory ROM -- Read Only Memory EROM, PROM, EPROM 20

21 ส่วนเก็บรักษาข้อมูล - หน่วยความจำหลัก
หน่วยวัดความจำ Byte 8, 7 bit Kilo byte = 1, byte Mega byte = 1,000,000 byte (1,048,576) Giga byte = 1,000,000,000 byte Tera byte = 1,000,000,000,000 byte 21

22 ส่วนเก็บรักษาข้อมูล - หน่วยความจำ
1 bit (binary digit ) 1 byte = A 22

23 ส่วนเก็บรักษาข้อมูล - หน่วยความจำสำรอง
การเข้าถึงข้อมูล (access) โดยตรง (direct access) ตามลำดับ (sequential access) 23

24 ส่วนเก็บรักษาข้อมูล - หน่วยความจำสำรอง
ตามลำดับ (Sequential) Catridge Tape 24

25 ส่วนเก็บรักษาข้อมูล - หน่วยความจำสำรอง
โดยตรง (Direct Access) Floppy Disk--track, sector MB, 2 MB Hard Disk -- platter--cylinder Disk-Mirroring 25

26 26

27 ส่วนเก็บรักษาข้อมูล - หน่วยความจำสำรอง
Optical Media CD-ROM (Compact Disk-Read Only Memory) 650 MB DVD (Digital Versatile Disc) ROM 4.7 GB 2 ด้าน 17 GB DVD-R เก็บได้ด้านละ 3.95 27

28 หน่วยแสดงผลลัพธ์ Hard Copy Soft Copy 28

29 ส่วนแสดงผล จอภาพ (Monitor, CRT-Cathode Ray Tube) Composite
RGB -- Red Green Blue Pixel Resolution 640x480, 600x800 29

30 ส่วนแสดงผล - เครื่องพิมพ์
ส่วนแสดงผล - เครื่องพิมพ์ Impact-- Dot Metrix--NQL Non-impact-- Laser Ink jet Plotter 30


ดาวน์โหลด ppt 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google