งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Time cost tradeoff โดย อ.ดร.เทอดธิดา ทิพย์รัตน์ สาขาบริหารการก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Time cost tradeoff โดย อ.ดร.เทอดธิดา ทิพย์รัตน์ สาขาบริหารการก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Time cost tradeoff โดย อ.ดร.เทอดธิดา ทิพย์รัตน์ สาขาบริหารการก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 การลดเวลาในการทำงาน Project time reduction
หากระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการที่วางแผนไว้ไม่สอดคล้องกับความต้องการ จำเป็นต้องรับลดระยะเวลาการทำงานลง If the total project duration that came out the scheduling stage is not appealing then, time reduction becomes a demand. เหตุผลที่ทำให้ต้องลดระยะเวลาในการก่อสร้าง Reason for reducing project duration: 1. สัญญากำหนดวันสิ้นสุดของโครงการตามความต้องการของเจ้าของงาน Meet the contract time requirements of the owner. 2. เจ้าของงานต้องการให้ผู้รับเหมาเร่งงานเพื่อให้โครงการเสร็จเร็วขึ้นโดยยอมเพิ่มค่าจ้าง Request that the contractor quotes a price for expediting work. 3.หลีกเลี่ยงปัญหาสภาพอากาศ หรือต้องการใช้คนและเครื่องจักรไปทำงานอื่นต่อไป Avoid adverse weather and force men and equipment for other works. 4. ต้องส่งงานให้ทันปีงบประมาณ Finish certain work within a prescribed fiscal period.

3 การลดเวลาในการทำงาน Project time reduction
5. เพื่อต้องการโบนัสจากเจ้าของงานในกรณีที่ทำงานเสร็จก่อนกำหนด Receive an early-completion bonus from the owner. หลักการและวิธีการลดเวลาในการทำงาน The concept and procedure of time reduction: เพื่อลดระยะเวลาในการทำงานของทั้งโครงการให้ทำการลดระยะเวลาในการทำงานของกิจกรรมที่อยู่บนเส้นทางวิกฤติ เพราะเส้นทางวิกฤติเป็นเส้นทางที่ยาวที่สุด to gain any reduction in project duration focus exclusively on shortening the critical path as it is the longest path that determines the project duration. การทำให้เส้นทางวิกฤติสั้นลง Shortening the critical path: 1. ปรับเงื่อนไขในการทำงานหรือเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อลดระยะเวลาโดยไม่กระทบกับต้นทุน Modify the job logic somehow such that the longest path is diminished in length (No extra cost). 2.Reduce the length of the critical path by reducing the duration of its constituent activities through:

4 -การเพิ่มคนหรือกลุ่มคนงานมากขึ้น Deploying Additional crews.
-เพิ่มเวลาทำงานนอกเหนือจากเวลาทำงานปกติ Working extra hours beyond the basic working hours. -เพิ่มกะการทำงาน Working for multiple shifts. -ตัดงานให้กับผู้รับเหมาช่วง Subletting works to subcontractors. -เพิ่มเครื่องจักรเป็นการชั่วคราว Assigning more equipment temporarily. -ทางเลือกเหล่านี้ล้วนนำมาซึ่งต้นทุนที่เพิ่มขึ้น These options are usually associated with extra costs.

5 การลดระยะเวลาในการทำงานโดยไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายทางตรง Reducing time at no extra direct costs:
1.ย้อนพิจารณาการทำงานและเวลาในการทำงานของแต่ละกิจกรรมใหม่Restudy of critical activity durations ทบทวนการประมาณระยะเวลาในการทำงานในแต่ละกิจกรรม ซึ่งอาจมีข้อผิดหรือจุดบกพร่อง และหาเหตุผลของการประมาณราคางานแบบเดิ่มในแต่ละส่วนของงาน Review the time estimates of the individual critical activities. Errors can be made, and it is worthwhile to verify the reasonableness of the original estimates.

6 2.ย้อนพิจารณาการวางแผนของโครงการ Restudy of project plan
แก้ไขหรือจัดทำโครงข่ายแผนงานใหม่เพื่อที่จะลดระยะเวลาในการทำงานของกิจกรรมวิกฤติ Devise a reworking or refinement of the logic of a limited area of the network that will result in a shortening of the critical path.

7 1.กิจกรรมวิกฤติอยู่ในระนาบเดียวกัน Critical activities in parallel
Critical path passes through activities 20, 30, 40, 60, 70 Length = = 42

8 Critical path passes through activities 20, 30, 60, 70
Length = = 378

9 2. Subdivision of critical activities
Critical path passes through activities 60, 70, 80 Length = = 709

10 Critical path passes through activities 60, 70, 80 Length = 5 + 25 + 20 = 50

11 3.สัญญาจ้างเหมาย่อย Subcontracting
การวางแผนก่อสร้างในบางโครงการมีกิจกรรมวิกฤติเป็นลำดับต่อเนื่องกันเพียงเพราะจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดบางอย่างเหมือนกันทำให้ต้องรอกัน The project plan may show certain critical activities to be in series with one another just because they require the same limited resources. การแบ่งสัญญาออกเป็นสัญญาย่อยๆทั้งหมดหรือบางส่วนของโครงการโดยเลือกผู้รับเหมาช่วงที่มีศักยภาพและทรัพยากรพร้อม สามารถช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้น Subcontracting all or portion of the work involved to a specialty contractor who has adequate equipment and manpower. การแบ่งสัญญาเป็นสัญญาย่อยๆทำให้กิจกรรมบ้างกิจกรรมสามารถทำงานไปพร้อมๆกันได้แทนที่ต้องรอกัน ทำให้ลดระยะเวลาในการทำงานของทั้งโครงการลง This action might enable the activities to be performed concurrently rather than one after other, thus saving considerable time.

12 2. การลดระยะเวลาในการทำงานที่ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น Reducing time at extra costs:
โดยการลดระยะเวลาของกิจกรรมที่อยู่บนเส้นทางวิกฤติ This can be done by reducing the duration of critical activities. การลดระยะเวลาของกิจกรรมบนเส้นทางวิกฤติทำให้เพิ่มต้นทุนของกิจกรรมและเพิ่มต้นทุนของโครงการ Reducing duration of critical activities leads to increasing the direct costs of activities and hence the project costs. การลดระยะเวลาของกิจกรรมบนเส้นทางวิกฤติทำให้เวลาของโครงการลดลงและทำให้ลดค่าใช้จ่ายทางอ้อม Reducing duration of critical activities leads to shortening project duration and hence reducing project indirect costs. เมื่อระยะเวลาในการดำเนินการของทั้งโครงการลดลงเป็นเหตุให้ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้นในขณะที่ต้นทุนทางอ้อมลดลง As project duration is being reduced, project direct cost increases while indirect cost decreases.

13 การลดระยะเวลาของโครงการ Project time reduction ความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับค่าใช้จ่ายทางตรง Relationships between activity duration and direct cost: การเปลี่ยนแปลง(อัตรา)ของต้นทุนเทียบกับเวลาแบบต่อเนื่องแบบเส้นตรง Continuous Linear Variation

14 Continuous Piecewise Linear Variation
การลดระยะเวลาของโครงการ Project time reduction ความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับค่าใช้จ่ายทางตรง Relationships between activity duration and direct cost: การเปลี่ยนแปลง(อัตรา)ของต้นทุนเทียบกับเวลาแบบต่อเนื่องแบบเส้นตรงเป็นช่วง Continuous Piecewise Linear Variation

15 การลดระยะเวลาของโครงการ Project time reduction ความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับค่าใช้จ่ายทางตรง Relationships between activity duration and direct cost: Noncontinuous Variation

16 การลดระยะเวลาในการทำงานโดยการเพิ่มต้นทุน Reducing time at extra costs
Total direct cost = 12000 Total indirect cost = 6000 (reducing one day of duration saves 500) Total cost = = 18000

17 การลดระยะเวลาในการทำงานโดยการเพิ่มต้นทุน Reducing time at extra costs
First stage: - Crash activity A by two days since this is the cheapest scenario. -Crashing cost = 250 ×2 = 500 -Total duration becomes 16 days (as shown in the figure) -Indirect costs = 5000 -Direct costs = 12,500 -Total costs = 17500

18 การลดระยะเวลาในการทำงานโดยการเพิ่มต้นทุน Reducing time at extra costs
Second stage: -Crash activity B by two days since this is the cheapest scenario. -Crashing cost = 333 ×2 = 666 -Total duration becomes 14 days (as shown in the figure) -Note: there is a new critical path ace -Indirect costs = 4000 -Direct costs = 13,166 -Total costs = 17166

19 การลดระยะเวลาในการทำงานโดยการเพิ่มต้นทุน Reducing time at extra costs
Third stage: -Crash activities B, C by two days for each since this is the cheapest scenario. -Crashing cost = ( ) ×2 = 2166 -Total duration becomes 12 days (as shown in the figure) -Note: all paths became critical -Indirect costs = 3000 -Direct costs = 15,332 -Total costs = 18,332

20 การลดระยะเวลาในการทำงานโดยการเพิ่มต้นทุน Reducing time at extra costs
Fourth stage: -Crash activity E by two days since this is the cheapest scenario. -Crashing cost = 1250 ×2 = 2500 -Total duration becomes 10 days (as shown in the figure) -Indirect costs = 2000 -Direct costs = 17,832 -Total costs = 19,832

21 การลดระยะเวลาในการทำงานโดยการเพิ่มต้นทุน Reducing time at extra costs

22 การลดระยะเวลาในการทำงานโดยการเพิ่มต้นทุน Reducing time at extra costs

23 การลดระยะเวลาในการทำงานโดยการเพิ่มต้นทุน Reducing time at extra costs
ต้นทุนต่ำที่สุดที่ระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการเท่ากับ 14 วัน The minimum total project cost is associated with a total duration of 14 days

24 วางแผนแบบเร่งงาน 10 5 3 15 2 1 20 3 1 25 3 1 30 6 3 35 2 1 40 3 2 45 3 1 50 2 1 55 2 1


ดาวน์โหลด ppt Time cost tradeoff โดย อ.ดร.เทอดธิดา ทิพย์รัตน์ สาขาบริหารการก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google