งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Data Transmission Encoding Techniques and Transmission mode

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Data Transmission Encoding Techniques and Transmission mode"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Data Transmission Encoding Techniques and Transmission mode

2 Digital transmission Data transmission Line Encoding Techniques
1. Unipolar 2. Bipolar/Pseudo Ternary 3. Polar

3 Unipolar Encoding Data transmission
Unipolar -- Encoding uses only one voltage level

4 Bipolar Encoding Data transmission
Bipolar – Encoding uses three levels (Positive, Zero and Negative) ขอกล่าวถึง 2 ลักษณะคือ Bipolar-AMI และ Pseudo Ternary สำหรับ Bipolar-AMI (Bipolar-Alternate Mark Invention) มีหลักการคือ เมื่อข้อมูลเป็น “0” สัญญาณจะอยู่ในระดับปกติ เมื่อข้อมูลเป็น “1” สัญญาณจะเปลี่ยนเป็น High หรือ Low ซึ่งจะทำให้การเปลี่ยนรูปแบบสัญญาณด้วยวิธีนี้ ใช้ระดับสัญญาณถึง 3 ระดับคือ 0, High และ Low

5 Bipolar Encoding Data transmission Pseudo Ternary มีหลักการคือ
เมื่อข้อมูลเป็น “1” สัญญาณจะอยู่ในระดับปกติ เมื่อข้อมูลเป็น “0” สัญญาณจะเปลี่ยนเป็น High หรือ Low ซึ่งจะทำให้การเปลี่ยนรูปแบบสัญญาณด้วยวิธีนี้ ใช้ระดับสัญญาณ 3 ระดับคือ 0, High และ Low เช่นเดียวกันกับ Bipolar-AMI

6 Bipolar Encoding Data transmission
Bipolar – Encoding uses three levels (Positive, Zero and Negative) Bipolar-AMI (Alternate Mark Invention)

7 Example of Bipolar Encoding
Data transmission Example of Bipolar Encoding จากข้อมูล เมื่อใช้วิธีการ Encode ด้วย Bipolar-AMI รูปของสัญญาณจะอยู่ในรูปแบบใด 1 Bipolar

8 Polar Encoding Data transmission
Encoding uses two voltage levels (Positive and Negative)

9 Polar Encoding Data transmission NRZ (Non-Return to Zeroes)
NRZ-L จะแบ่งเป็น 2 level คือ High กับ Low โดยที่เมื่อสัญญาณอยู่ที่ระดับ High จะหมายถึงข้อมูลเป็น “0” ส่วน Low จะหมายถึงข้อมูลเป็น “1” NRZ-I (Non-Return to Zeroes Invert on one) มีหลักการดังนี้คือ เมื่อข้อมูลเป็น “1” ให้ทำการเปลี่ยนแปลงระดับของสัญญาณที่จุดเริ่มต้นของ Pulse โดยจะเปลี่ยนจาก High  Low หรือ Low  High เมื่อข้อมูลเป็น “0” จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับสัญญาณ

10 Data transmission Polar Encoding NRZ-L and NRZ-I Encoding

11 NRZ-L Example of NRZ Encoding Data transmission
จากข้อมูล เมื่อใช้วิธีการ Encode ด้วย NRZ-L และ NRZ-I รูปของสัญญาณจะอยู่ในรูปแบบใด 1 NRZ-L

12 NRZ-I Example of NRZ Encoding Data transmission
จากข้อมูล เมื่อใช้วิธีการ Encode ด้วย NRZ-L และ NRZ-I รูปของสัญญาณจะอยู่ในรูปแบบใด 1 NRZ-I

13 Data transmission Polar Encoding RZ (Return to Zeroes Encoding)

14 RZ Example of RZ Encoding Data transmission
จากข้อมูล เมื่อใช้วิธีการ Encode ด้วย RZ รูปของสัญญาณจะอยู่ในรูปแบบใด 1 RZ

15 Polar Encoding Data transmission Manchester Encoding
มีหลักการคือ ให้ยึดว่าตรงกลาง bit จะต้องมี transition เกิดขึ้นเสมอ โดยที่ เมื่อข้อมูลเป็น “1” จะแทนด้วยการเปลี่ยนสัญญาณจาก Low  High เมื่อข้อมูลเป็น “0” จะแทนด้วยการเปลี่ยนสัญญาณจาก High  Low

16 Data transmission Polar Encoding Manchester Encoding

17 Example of Manchester Code Encoding
Data transmission Example of Manchester Code Encoding จากข้อมูล เมื่อใช้วิธีการ Manchester Code รูปของสัญญาณจะอยู่ในรูปแบบใด 1 Manchester Code

18 Polar Encoding Data transmission Differential Manchester Encoding
มีหลักการคือ ให้ยึดว่าตรงกลาง bit จะต้องมี transition เกิดขึ้นเสมอ โดยที่ เมื่อข้อมูลเป็น “0” จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณเกิดขึ้นที่ต้น bit (มี transition เกิดขึ้นที่ต้น bit) เมื่อข้อมูลเป็น “1” จะไม่มี transition เกิดขึ้นที่ต้น bit

19 Data transmission Polar Encoding Differential Manchester Encoding

20 Example of Differential Manchester Code Encoding
Data transmission Example of Differential Manchester Code Encoding จากข้อมูล เมื่อใช้วิธีการ Differential Manchester Code รูปของสัญญาณจะอยู่ในรูปแบบใด 1 Differential Manchester Code

21 Data transmission Transmission Mode

22 Data transmission Transmission Mode Parallel transmission

23 Data transmission Transmission Mode Serial transmission

24 Transmission Mode Data transmission Serial – Asynchronous transmission
In asynchronous transmission, we send 1 start bit (0) at the beginning and 1 or more stop bits (1s) at the end of each byte. There may be a gap between each byte.

25 Transmission Mode Data transmission Serial – Synchronous transmission
In synchronous transmission, we send bits one after another without start/stop bits or gaps. It is the responsibility of the receiver to group the bits.

26 Questions & Answers Q&A

27 Quiz #1 Questions & Answers จากข้อมูล 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0
จากข้อมูล จงแสดงลักษณะของสัญญาณเมื่อใช้การ Encoding ด้วยวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้ NRZ-I RZ Pseudo Ternary Manchester Code Differential Manchester Code คะแนนเต็ม 10 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt Data Transmission Encoding Techniques and Transmission mode

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google