งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการ ดำเนินการด้าน การเรียนการ สอน. 1. การสรรหานักศึกษาที่มีคุณภาพดีเข้า คณะใด้มากขึ้น การลดจำนวนรับนักศึกษา ลงประมาณ 150 คน รับนักศึกษา 17 ช่องทาง คณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการ ดำเนินการด้าน การเรียนการ สอน. 1. การสรรหานักศึกษาที่มีคุณภาพดีเข้า คณะใด้มากขึ้น การลดจำนวนรับนักศึกษา ลงประมาณ 150 คน รับนักศึกษา 17 ช่องทาง คณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการ ดำเนินการด้าน การเรียนการ สอน

2 1. การสรรหานักศึกษาที่มีคุณภาพดีเข้า คณะใด้มากขึ้น การลดจำนวนรับนักศึกษา ลงประมาณ 150 คน รับนักศึกษา 17 ช่องทาง คณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับ นักศึกษา องค์กรสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลงานของคณะวิศวฯ อย่างต่อเนื่อง โครงการ “ โรงเรียนสัมพันธ์กับงานวิจัย ” กิจกรรม โรงเรียนทัวร์งานวิจัย และกิจกรรมโรงเรียนทำวิจัย คณะวิศวฯ มีผลงานจากการประกวดแข่งขันของ นักศึกษาจำนวนมาก ส่งผลให้เป็นที่ยอมรับของ ผู้ปกครองและนักเรียนมากขึ้น การดำเนินงานเด่นๆ ด้านการ เรียนการสอน

3 2. การพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีให้เป็น คนเก่งและดี ปรับหลักสูตรที่มีความพร้อมให้มีแผนการศึกษาแบบสห กิจศึกษา ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาการศึกษาใน วิชาพื้นฐาน ระบบการให้คำปรึกษา / แนะนำนักศึกษา ผ่าน FB ของ หน่วยทะเบียน สร้างนวัตกรรมและผลงานวิชาการ จากโครงงาน ปริญญาตรี และการจัดประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ร่วมกับ ม. วลัยลักษ์ และ ม. ทักษิณ สร้างประสบการณ์นานาชาติให้กับนักศึกษา เช่น โครงการ Engineering Camp ร่วมกับ USM โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ “ โครงการ English Conversation for Fun เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ นักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 การเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC ให้กับ นักศึกษา การดำเนินงานเด่นๆ ด้านการ เรียนการสอน

4 3. การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา จัดทำหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการ กำลังคนระดับสูงของประเทศ หลักสูตรปริญญา โท และ เอก ทางด้านวิศวกรรมพลังงาน ปริญญาโท ทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ ทางด้านแมคคาทรอนิกส์ ร่วมกับ กับ OTTO-VON GUERICKE University ประเทศเยอรมัน การจัดการเรียนการสอนโปรแกรม ตรี - โท 5 ปี ในสาขาที่ พร้อม การดำเนินงานเด่นๆ ด้านการ เรียนการสอน

5 4. ศิษย์เก่ากับการพัฒนาคณะและนักศึกษา ฐานข้อมูลศิษย์เก่าเป็นฐานข้อมูล Asset ที่สำคัญ ของคณะ พัฒนาปรับปรุง / สื่อสารข้อมูล / การเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า นำศักยภาพของศิษย์เก่ามาพัฒนานักศึกษา / คณะ มีสำนักงานสมาคมศิษย์เก่าที่คณะฯ จัดทำโครงการระดมทุนจากศิษย์เก่า เพื่อนำรายได้มาพัฒนา ศักยภาพของนักศึกษา และพัฒนาคณะในด้านอื่นๆ ระดมทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าเพื่อนักศึกษา ที่ขาดแคลนทุน ทรัพย์ นำศักยภาพทางวิชาชีพ ทางวิชาการของศิษย์เก่ามาสร้าง ความโดดเด่นหรือจุดแข็งให้กับบัณฑิตจาก วิศวฯ ม. อ. เช่น สหกิจศึกษา และ การจัดตั้งศูนย์ทางด้าน ระบบปรับอากาศและห้องเย็น โดยศิษย์เก่า รายละเอียดเพิ่มเติมได้ จาก สายตรงคณบดี สี่ปีที่บริหาร คณะวิศวกรรมศาตร์ ( ตอนที่ 3) การดำเนินงานเด่นๆ ด้านการ เรียนการสอน

6 ผลการดำเนินงานด้านการ เรียนการสอน ประเภทบทความ ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี ( ร้อยละ ) 79.5280.5982.1478.02 2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ TQF 3.753.904.174.18 3. ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ( ร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ) 18.02 (3.6) 23.39 (5) 37.9587.37 4. ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ( ร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ) 81.25 (5) 400 (5) 86.1 (5) 68.42 (5) 5. นักศึกษาปริญญาตรี 3232291731683115 6. นักศึกษาปริญญาโท / เอก 662/62755/87589/8 7 613/10 9 ข้อมูลคุณภาพบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2552 - 2555

7 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt ผลการ ดำเนินการด้าน การเรียนการ สอน. 1. การสรรหานักศึกษาที่มีคุณภาพดีเข้า คณะใด้มากขึ้น การลดจำนวนรับนักศึกษา ลงประมาณ 150 คน รับนักศึกษา 17 ช่องทาง คณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google