งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดตั้ง ศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดตั้ง ศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดตั้ง ศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี
(Engineering and Technology Service Center, ETS-Center) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 ปัญหา 108 ใดที่ท่านเจอในการทำวิจัย?
1. ไม่มีมือออกแบบและเขียนแบบเครื่องมือและเครื่องจักร 2. ถ้าจะสร้าง ราคาเท่าไหร่ไม่รู้ (ต้องใส่ในข้อเสนอฯ) 3. ไม่รู้จะสร้างเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ไหน 4. ได้เครื่องมือหรือเครื่องจักรไม่ทันตามแผน 5. แก้ไข ปรับปรุงเครื่องจักรได้ที่ไหนบ้าง 6. ปัญหาชวนปวดหัวอื่น ๆ อีกมากมาย

3 สาระพันปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นกำแพงปิดกั้นการ “อยาก” ทำวิจัย และ

4 ETS-Center พร้อมที่จะคอยช่วยท่าน เพื่อ “ทะลวง” กำแพงดังกล่าว
ให้มากขึ้นอีกนิดซิครับ

5 ETS-Center ช่วยท่านในขั้นตอนไหน?
1. การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุน 2. การได้มาซึ่งเครื่องมือและเครื่องจักร ให้ ETS-Center รับใช้ท่าน 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 5. การสังเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลวิเคราะห์

6 วัตถุประสงค์: เพื่อรับปรึกษา ออกแบบ จัดหา จัดสร้างเครื่องมือและเครื่องจักร สำหรับการวิจัยและเชิงพาณิชย์อื่น ๆ

7 Tools &Machines ME Mat CHE COE CE EE

8 โครงสร้างของศูนย์ (ระยะ 1-3 ปี)

9 กลยุทธ์และแผนงานของศูนย์:
กลยุทธ์: ให้คำปรึกษา จัดหาและดำเนินงานสร้างเครื่องมือและเครื่องจักรให้นักวิจัยพึงพอใจและศูนย์สามารถเลี้ยงตัวเองได้ภายในสิ้นปีที่ 3

10 ผู้ประกอบการฯ ETS-Center ภาควิชาฯ ศิษย์เก่าฯ

11 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:
1.นักวิจัยมีความสะดวกในการจัดหาหรือจัดสร้างเครื่องมือและเครื่องจักรสำหรับใช้ในการวิจัย ที่สามารถทำวิจัยได้บรรลุวัตถุประสงค์ ตรงตามแผนงานที่กำหนด 2. เป็นการส่งเสริมการวิจัยของอาจารย์และบุคลากรในคณะฯ ให้มีมากขึ้นและมีทัศนคติที่ดีในการทำวิจัย 3. สามารถฝึกฝนอาจารย์และบุคลากรในคณะฯให้สามารถใช้ความรู้ในการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาตนเองได้ 4. เกิดศูนย์ใหม่ในคณะฯ ที่สามารถเลี้ยงตัวเอง และ สามารถบริการนักวิจัยทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย อันเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าและการประชาสัมพันธ์คณะฯ และนำมาซึ่งรายได้กลับสู่คณะฯ เพื่อใช้สนับสนุนการวิจัยต่อไป

12 แผนงาน: (เร่งด่วน 3 ปี) ปีที่ 1: เตรียมความพร้อม (ศึกษารูปแบบของศูนย์ สำรวจความต้องการ จัดวางแผนงาน และประชาสัมพันธ์เบื้องต้น รับบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการ จัดเตรียมสถานที่ และ เริ่มรับงาน) ปีที่ 2: ขยายงาน (จัดเตรียมสถานที่และเครื่องจักรพื้นฐาน) สิ้นปีที่ 3: เลี้ยงตัวเองและหารายได้กลับสู่คณะฯ

13 สโลแกน: 3ต (ตรงเวลา ตรงวัตถุประสงค์ ตรงใจ)
ตรงเวลา: พยายามให้ลูกค้าได้ของตามแผนงานที่กำหนด ตรงวัตถุประสงค์: ของที่ได้สามารถทำงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ ตรงใจ: มีจิตบริการและลูกค้าต้องมีความพึงพอใจกว่าร้อยละ 80

14 อยู่ได้เพราะเราทุกคนชาววิศวฯ ช่วยกันสร้าง
ETS-Center อยู่ได้เพราะเราทุกคนชาววิศวฯ ช่วยกันสร้าง

15 Born to Be With and Serve You
ETS-Center Born to Be With and Serve You


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดตั้ง ศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google