งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเก็บตัวชี้วัด (รายรับ-รายจ่าย) - IO

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเก็บตัวชี้วัด (รายรับ-รายจ่าย) - IO"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเก็บตัวชี้วัด (รายรับ-รายจ่าย) - IO
บรรยายโดย ฝ่ายการคลัง วันที่ 24 ตุลาคม 2555 และ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555

2 แบบฟอร์ม IO-02 ข้อ 7 จำนวนเงินจากการเรียกเก็บเงิน เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง ข้อมูลจากระบบ (บาท) ข้อ 10 แหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนการโครงการ/กิจกรรม O ไม่มี O เงินทุนภายในคณะ ข้อมูลจากระบบ (บาท)

3

4 บันทึกขออนุมัติหลักการ
ตัวอย่าง บันทึกขออนุมัติหลักการ เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจัดโครงการ และค่าใช้จ่าย (IO AA56xxxxx)

5

6 รหัส Internal Order AA ในอนุมัติหลักการ ค่าตอบแทนบุคคลากรภายใน และค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ให้แยกบรรทัด เนื่องจากใบจองงบจะตัดค่าตอบแทนบุคคลากรภายในออก งานงบประมาณ คุณจิรัสย์มัณฑนา โทร ต่อ 115 คุณธนนันท์ โทร ต่อ 119

7

8

9 แบบนำส่งเงินโครงการ

10

11 บันทึกเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ
ตัวอย่าง บันทึกเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินโครงการ (IO AA56xxxxx) งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) ในอนุมัติเบิกเงิน แนบ EFD และอนุมัติหลักการทุกครั้ง (กรณีเบิกหลายงวดใช้สำเนา) กรณีเบิกงวดสุดท้ายต้องส่งอนุมัติหลักการและ EFD (ฉบับจริง)

12

13 Download www.si.mahidol.ac.th

14 กรณีมีข้อซักถาม ประเด็นปัญหา หน่วยงาน ชื่อ เบอร์โทร ฝ่ายการคลัง
คุณอร่าม (หัวหน้าฝ่าย) ต่อ 19 การขออนุมัติหลักการ ตรวจสอบ ฝ่ายการคลัง คุณวีรวรรณ คุณพรหมพร คุณธงชัย คุณสุภาพร 8773, 9285 การออกใบจองงบ งานงบประมาณ คุณจิรัสย์มัณฑนา คุณธนนันท์ ต่อ 115 ต่อ 119 ค่าลงทะเบียนอบรม ใบเสร็จรับเงิน งานการเงิน คุณประไพพร 9487, 7184 ต่อ 0 ติดตามเช็ค (กรณี > 14 วัน)* งานบัญชี บัญชีเจ้าหนี้ คุณอนุสรา (หนง.บัญชี) ต่อ 15-18 ต่อ 22 หมายเหตุ การเบิกจ่ายเงิน สามารถจ่ายเช็คได้ภายใน 14 วัน (กรณีเอกสารถูกต้อง)


ดาวน์โหลด ppt การเก็บตัวชี้วัด (รายรับ-รายจ่าย) - IO

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google