งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมและ แผนงานที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2553 ศูนย์สารสนเทศ นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมและ แผนงานที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2553 ศูนย์สารสนเทศ นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมและ แผนงานที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2553 ศูนย์สารสนเทศ นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ

2 พันธกิจของศูนย์สารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยการวางแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ของกรมปศุสัตว์ในการจัดหา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบงานเพื่อ สนับสนุนงาน / โครงการต่างๆของกรมปศุสัตว์ การให้บริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย วางระบบเครือข่ายของกรมปศุสัตว์เพื่อรองรับ การใช้งานให้ครอบคลุมถึงระดับอำเภอ การให้บริการข้อมูลสารสนเทศและข้อมูล สถิติ เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติการปศุสัตว์ของกรม ปศุสัตว์

3 ระบบสารสนเทศและการใช้ งาน การให้บริการเครือข่ายจากสำนักบริการ เทคโนโลยีภาครัฐ ( สบทร.) ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

4 ระบบสารสนเทศและการใช้ งาน

5 การให้บริการด้านเครือข่าย (Network) รวม 97 วงจร ได้แก่ - กรมปศุสัตว์ ( พญาไท ) MetroLan 50 Mbps. - สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ( บางเขน ) Lease Line 2 Mbps. - สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุ สัตว์ ( ปทุมธานี ) Lease Line 4 Mbps. - สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ( ปาก ช่อง ) Lease Line 3 Mbps. - สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย 1 – 9 ADSL 2/2 Mbps. - ศูนย์วิจัยการสัตว์แพทย์ 7 แห่ง ADSL 5 แห่ง / IP Star 2 แห่ง - ศูนย์อ้างอิงโรคปากเท้าเปื่อย 1 แห่ง ADSL 1/1 Mbps. - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 76 แห่ง ADSL 1/1 Mbps. ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

6 การให้บริการด้านเครือข่าย (Network) Web Server - บริการพื้นที่เว็บไซต์แก่หน่วยงานในสังกัด รวม 240 เว็บไซต์ E-Mail - บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่ หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกรม ปศุ สัตว์ รวม 4,716 บัญชี บัญชี Dialup ประมาณ 2,000 บัญชี ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ( พ. ร. บ.) ระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) การให้บริการรับส่งข้อความ (SMS) ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมและ แผนงานที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2553 ศูนย์สารสนเทศ นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google