งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟาร์มเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่งวงจังหวัดเลย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟาร์มเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่งวงจังหวัดเลย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟาร์มเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่งวงจังหวัดเลย
ปี 2554 จำนวน 5 ฟาร์ม ดังนี้

2 ฟาร์มนายปกครอง วัจนมัย อำเภอภูเรือ
ฟาร์มนายปกครอง วัจนมัย อำเภอภูเรือ

3 ปกครองฟาร์ม เจ้าของฟาร์ม ด.ต.ปกครอง วัจนามัย
เจ้าของฟาร์ม ด.ต.ปกครอง วัจนามัย ที่อยู่ 68 หมู่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โทร ขนาดฟาร์ม : พ่อพันธุ์ 5 ตัว : แม่พันธุ์ 18 ตัว : ผลผลิต ตัว : ราคา บาท/กก.

4 ฟาร์มนายชูวิทย์ ธรรมลักษณ์ อำเภอด่านซ้าย
ฟาร์มนายชูวิทย์ ธรรมลักษณ์ อำเภอด่านซ้าย

5 ชูวิทย์ฟาร์ม เจ้าของฟาร์ม นายชูวิทย์ ธรรมรักษ์
เจ้าของฟาร์ม นายชูวิทย์ ธรรมรักษ์ ที่อยู่ 429 หมู่ 3 บ้านเดิ่น ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โทร ขนาดฟาร์ม : พ่อพันธุ์ 27 ตัว : แม่พันธุ์ ตัว : ผลผลิต ตัว : ราคา บาท/กก.

6 ฟาร์มนายโฮม สุวรรณอาสา
ฟาร์มนายโฮม สุวรรณอาสา

7 ข้อมูลฟาร์ม เจ้าของฟาร์ม นายโฮม สุวรรณอาสา
เจ้าของฟาร์ม นายโฮม สุวรรณอาสา ที่อยู่ 195 หมู่ 1 ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โทร ขนาดฟาร์ม : พ่อพันธุ์ 8 ตัว : แม่พันธุ์ ตัว : ผลผลิต ตัว : ราคา บาท/กก.

8 ฟาร์มนายธเนศ ศรีบุรินทร์
ฟาร์มนายธเนศ ศรีบุรินทร์

9 ข้อมูลฟาร์ม เจ้าของฟาร์ม นายธเนศ ศรีบุรินทร์
เจ้าของฟาร์ม นายธเนศ ศรีบุรินทร์ ที่อยู่ 238 หมู่ 6 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โทร ขนาดฟาร์ม : พ่อพันธุ์ 7 ตัว : แม่พันธุ์ ตัว : ผลผลิต ตัว : ราคา บาท/กก.

10 ฟาร์มนายนายเข็มชาย คุ้มห้างสูง
ฟาร์มนายนายเข็มชาย คุ้มห้างสูง

11 ข้อมูลฟาร์ม เจ้าของฟาร์ม นายเข็มชาย คุ้มห้างสูง
เจ้าของฟาร์ม นายเข็มชาย คุ้มห้างสูง ที่อยู่ 112 หมู่ 2 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย โทร ขนาดฟาร์ม : พ่อพันธุ์ 5 ตัว : แม่พันธุ์ 11 ตัว : ผลผลิต ตัว : ราคา บาท/กก.

12 กิจกรรมพัฒนากลุ่มและเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่งวง
วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงสัตว์ปีกหนองหญ้าไซ เลขที่ / ลงวันที่ 6 กันยายน ประธานกลุ่มนายเข็มชาย คุ้มห้างสูง โทรศัพท์ สมาชิก16 ราย ไก่งวง 136 ตัว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวงพันธุ์สีดำ เลขที่ / ลงวันที่ 9 กันยายน 2554 ประธานกลุ่มนายปกครอง วัจนามัย โทรศัพท์ สมาชิก 9 ราย ไก่งวง 114 ตัว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวงบ้านภูเรือ เลขที่ / ลงวันที่ 9 กันยายน 2554 ประธานกลุ่มนายเด่น สุโขยะชัย โทรศัพท์ สมาชิก 10 ราย ไก่งวง 98 ตัว

13 กิจกรรมฝึกอบรมและประชุมสัมมนา

14 ข้อมูลชมรมไก่งวง ชื่อชมรม ไก่งวงไทเลย ก่อตั้งเมื่อ 29 มีนาคม 2554
ชื่อชมรม ไก่งวงไทเลย ก่อตั้งเมื่อ 29 มีนาคม 2554 วัตถุประสงค์ 1.ส่งเสริมการเลี้ยงไก่งวง , 2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผู้เลี้ยง ไก่งวง , 3.เพื่อเป็นเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้านการผลิต การตลาด ประธาน นายสมเกียรติ ตัวสะเกตุ รองประธาน นายปกครอง วัจนามัย เลขานุการ นายชูวิทย์ ธรรมรักษ์ ประชาสัมพันธ์ นายสังข์ทอง วังคีรี การดำเนินงาน 1.ประชุม 6 เดือน/ครั้ง (สมาชิกทุกคน) , 2.ลงทะเบียนค่าอาหารครั้งละ 50 บาท , 3.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมชมรมตามเทศกาลต่างๆ

15 กิจกรรมพัฒนากลุ่มและเครือข่ายผู้เลี้ยงเป็ดเทศ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงเป็ดเทศบ้านสะพานยาว เลขที่ / ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2553 ประธานกลุ่มนางบุญเพ็ง โพธิ์กัณฑ์ โทรศัพท์ สมาชิก 14 ราย เป็ดเทศ 273 ตัว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงเป็ดเทศตำบลห้วยส้ม เลขที่ / ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2553 ประธานกลุ่มนายเวช ผดุงชาติ โทรศัพท์ สมาชิก 12 ราย เป็ดเทศ 597 ตัว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงเป็ดเทศบ้านห้วยไผ่ เลขที่ / ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ประธานกลุ่ม นายพิชัย อินทร์ปลัด โทรศัพท์ สมาชิก 14 ราย เป็ดเทศ 113 ตัว

16 ข้อมูลชมรมเป็ดเทศ ชื่อชมรม ชมรมเป็ดเทศเมืองเลย ก่อตั้งเมื่อ 17 สิงหาคม 2554 วัตถุประสงค์ 1.ส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดเทศ 2.เพื่อเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของกลุ่มเลี้ยงเป็ด ประธาน นางพิมพ์วิภา วรรณคีรี รองประธาน นางบุญเพ็ง โพธิ์กัณฑ์ เลขานุการ นายสุที ปะหุปะมง ประชาสัมพันธ์ 1.นางฉวีวรรณ สายแวว นายเวช ผดุงชาติ นางพิชัย อินทร์ปลัด การดำเนินงาน ประชุม 3 เดือน/ครั้ง (สมาชิกทุกคน)

17 สรุปสถานการณ์สภาพการผลิตและการตลาดไก่งวง
การเลี้ยงไก่งวงในจังหวัดเลย เป็นการเลี้ยงแบบเกษตรกรรายย่อย เกษตรกรจำหน่ายไก่งวงหน้าฟาร์ม โดยจะกำหนดราคาเอง ปริมาณไก่งวงไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ปัญหาและอุปสรรค ระยะการเลี้ยงถึงจำหน่าย ใช้เวลานาน เกษตรกรขาดความรู้ในการจัดการฟาร์มและการป้องกันโรค อัตราการตายของลูกไก่งวงสูงในช่วงฤดูฝน แนวทางการดำเนินงาน ในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาไก่งวง กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่งวง กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวง กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่งวง กิจกรรมพัฒนาการเลี้ยงไก่งวงให้เป็นฟาร์มมาตรฐาน กิจกรรมการป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก

18 สรุปสถานการณ์สภาพการผลิตและการตลาดเป็ดเทศ
ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงแบบปล่อยแบบหลังบ้าน ยกเว้นรายที่เป็นเจ้าของโรงสีจะเลี้ยงในปริมาณมาก การตลาด จำหน่ายหน้าฟาร์มและพ่อค้าคนกลาง ปัญหาอุปสรรค เกษตรกรขาดความรู้เรื่องการจัดการสุขาภิบาลและสุขภาพสัตว์ แนวทางการดำเนินงาน ในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็ดเทศ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดเทศ กิจกรรมการป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก กิจกรรมฟาร์มสาธิตเป็ดเทศ กิจกรรมการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มผู้เลี้ยงเป็ดเทศ กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็ดเทศ


ดาวน์โหลด ppt ฟาร์มเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่งวงจังหวัดเลย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google