งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์
ชุมชนร่วมสร้าง ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

2 ชุมชนร่วมสร้าง ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
ชุมชนร่วมสร้าง ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ข้อมูลพื้นที่และการจัดที่ดิน สภาพทั่วไป ตำบลบ้านเหล่า ห่างจากอำเภอเจริญศิลป์ ประมาณ 12 กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน ลักษณะภูมิประเทศทั่วไป เป็นที่ราบสูง มีลำห้วย หนอง คลอง บึง กระจายทั่วพื้นที่ ถนน เป็นถนนลาดยาง 2 สาย และถนนลูกรัง 23 สาย สภาพดิน เป็นดินลูกรัง และดินร่วมปนทราย ปริมาณน้ำฝน พบว่าในช่วงเดือนสิงหาคม มีปริมาณน้ำฝนมากที่สุด และเดือนธันวาคมมีปริมาณน้ำฝนน้อยที่สุด แหล่งน้ำ เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ 10 แห่ง และแหล่งน้ำสาธารณะ 29 แห่ง สภาพทั่วไปตื้นเขิน ข้อมูลที่ดิน พื้นที่ (ไร่) ราย แปลง พื้นที่ทั้งตำบล 82,862 - พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 44,567 พื้นที่มอบเอกสารสิทธิ 27,684 1,477 1,609

3 ผลการติดตาม (X-Ray) การทำประโยชน์ในที่ดิน
ชุมชนร่วมสร้าง ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ผลการติดตาม (X-Ray) การทำประโยชน์ในที่ดิน

4 ชุมชนร่วมสร้าง ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
ชุมชนร่วมสร้าง ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร สภาพปัญหาของชุมชน 3 R สภาพปัญหา 1. ด้านกายภาพ (LR) ถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อบางช่วง พื้นที่แปลงเกษตรกรรมอยู่หางไกล ต้องการถนนเข้าแปลงเกษตรกรรม ขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร / สภาพแหล่งน้ำตื้นเขิน 2. ด้านเกษตรกร (FR) ขาดองค์ความรู้ด้านการผลิต ผลผลิตข้าวตกต่ำ กลายพันธุ์ และต้นทุนการผลิตสูง ต้นยางพาราที่ปลูกในระยะแรกตาย ผลผลิตอ้อยตกต่ำ ขาดแคลนกล้ายูคาลิปตัสพันธุ์ดี ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ (โค) 3. ด้านการจัดการ (MR) ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ขาดแหล่งเงินทุนหมุนเวียน

5 ชุมชนร่วมสร้าง ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
ชุมชนร่วมสร้าง ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร แผนพัฒนาชุมชนร่วมสร้าง ด้านกายภาพ (Land Reform)

6 ชุมชนร่วมสร้าง ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
ชุมชนร่วมสร้าง ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร แผนพัฒนาชุมชนร่วมสร้าง ด้านการเกษตร (Farmer Reform) ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ปริมาณงาน งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ด้านเกษตรผสมผสาน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 3 แห่ง 30,000 ส.ป.ก.สกลนครดำเนินการ 2 17 แห่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการ 2.1)โครงการเพิ่มผลผลิตข้าว เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว 2.2)โครงการเพิ่มผลผลิตอ้อยโรงงาน เพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยโรงงาน 2.3)โครงการเพิ่มผลผลิตและรายได้จากสวนยางพารา เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ จากสวนยางพารา 2.4)โครงการปลูกและการจัดการพืชอาหารสัตว์ เพื่อเพิ่มผลผลิตโคเนื้อ เพิ่มผลผลิตโคเนื้อ

7 ชุมชนร่วมสร้าง ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
ชุมชนร่วมสร้าง ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร แผนพัฒนาชุมชนร่วมสร้าง ด้านการจัดการ (Management Reform) ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ปริมาณงาน งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 1 สินเชื่อวิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและ ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ 25 ราย 500,000 2 ฝึกอบรมโครงการเกษตรผสมผสาน เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้จากการเกษตรผสมผสาน 150 ราย 150,000


ดาวน์โหลด ppt ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google