งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง Adjectives หรือ คุณศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง Adjectives หรือ คุณศัพท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง Adjectives หรือ คุณศัพท์
วิชา ภาษาอังกฤษ

2 1. Descriptive Adjective (คำคุณศัพท์บอกลักษณะ)
หมายถึง คำที่ใช้บอกลักษณะหรือคุณภาพของ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ เพื่อให้รู้ว่า นานนั้นมีลักษณะนามอย่างไร ได้แก่ good , bad , tall , short , black , fat , thin , poor เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น The poor man lives in the small house. แปลว่า (คนจนอาศัยอยู่บ้านหลังเล็ก)

3 2. Proper Adjective (คำคุณศัพท์บอกสัญชาติ)
หมายถึง คำที่ไปขยายนานหรือสรรพนามเพื่อบอก สัญชาติ เช่น English(ประเทศอังกฤษ)=england(คน อังกฤษ), China(ประเทศจีน)=Chinese(คนจีน) เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น Jan employs a Japanese cook. แปว่า แจนจ้างแม่ครัวชาวญี่ปุ่นคนหนึ่ง

4 3. Quantitative Adjective (คำคุณศัพท์บอกปริมาณ)
หมายถึง คำที่ไปขยายนาม เพื่อบอกปรมาณของสิ่ง เหล่านั้นว่ามีมากหรือน้อย(แต่ไม่บอกจำนวนที่แน่นอน) ได้แก่ much , many , little , some , any , all เป็นต้น ยกตำอย่างเช่น May ate much rice atschool today. แปลว่า (เมยกินข้าวเยอะที่โรงเรียนในวันนี้)

5 4. Number Adjective (คำคุณศัพท์บอกจำนวน)
หมายถึง คำคุณศัพท์มากน้อยของนามนันได้ (countable nouns)หรือลำดับก่อนหลัง (order)ของคำนาม แบ่งออกเป็น3ชนิด คือ 1บอกจำนวนนับ 2บอกลำดับ ที่ บอกจำนวนเท่า ยกตัวอย่างเช่น Ben wants to buy six pens. แปลว่า เบนต้องการซื้อปากกา6ด้าม เป็นต้น

6 5.Demonstrative adjecttive(คุณศัพท์ชี้เฉพาะหรือนิยมคุณศัพท์)
หมายถึง คำที่แสดงความชี้เฉพาะเจาะจงนาม ใดนามหนึ่งได้แก่ this , that , these , those , the ยกตัวอย่างเช่น I invited that man come in.แปลว่า ฉันได้เชิญผู้ชายคนนั้นให้ เข้ามาข้างใน

7 6.Possessive adjective(คุณศัพท์บอกเจ้าของหรือสามีคุศัพท์)
หมายถึง คำคุณศัพท์ที่ใช้ขยายนามเพื่อบอก ความเป็นเจ้าของนามนั้นๆ ได้แก่ my , our , your , his , her , its และ their ตัวอย่างเช่น This is my book แปลว่า นี่คือหนังสือของฉัน


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง Adjectives หรือ คุณศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google