งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ADJECTIVE !!!.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ADJECTIVE !!!."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ADJECTIVE !!!

2 สารบัญ ความหมายของAdjective Descriptive Adjective Proper Adjective
Quantitative Adjective Numeral Adjective Demonstrative Adjective Possessive Adjective 1 2 3 4 5 6 7

3 ADJECTIVE Adjective (คำคุณศัพท์) คือ คำที่ทำหน้าที่ขยายคำนามหรือคำสรรพนาม เพื่อบอกลักษณะคำนามหรือคำสรรพนามนั้นๆ

4 Descriptive Adjective
คือ คำคุณศัพท์บอกลักษณะ หมายถึง คำคุณศัพท์ที่ใช้บ่งบอกลักษณะหรือคุณสมบัติของคำนามหรือคำสรรพนาม ส่วนมากจะเป็นจะเป็นคุณศัพท์ที่บอกลักษณะ คุณสมบัติ รูปร่าง สี ขนาด เช่น tall, short, fat, green, red, foolish, clever, old….. ตัวอย่างประโยค Winai is tall. He is good. That house is white.

5 Quantitative Adjective
คือ คำคุณศัพท์บอกปริมาณ เป็นคำคุณศัพท์ที่นำไปขยายคำนามเพื่อบอกให้ทราบว่าคำนามนั้นมีปริมาณมากน้อยเพียงใด เช่น some, much, many, (a) few, (a) little, a lot of, lots, half, all …… ตัวอย่างประโยค…….. He drinks a little coffee. She has a lot of money. The farmer doesn’t have much money.

6 Proper adjective ( คุณศัพท์แสดงสัญชาติ )
เป็นคำคุณศัพท์ที่ขยายนามเพื่อบอกสัญชาติ มีรูปเปลี่ยนแปลงมาจาก Proper noun และต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอ EX. Korea = Korean India = Indain Italy = Italian France = French Thailand = Thai Japan = Japanese China = Chinese Greece=Greek By karn

7 ADJECTIVE Quantitative…………..
Quantitative Adjective ( คุณศัพท์แสดงปริมาณที่นับไม่ได้ ) เป็นคำคุณศัพท์บอกปริมาณ คือไปขยายนามที่นับไม่ได้ (uncountable noun ) เพื่อบอกให้ทราบปริมาณของสิ่งนั้น ว่ามีมากหรือน้อย แต่ไม่บอก จำนวนแน่นอน เช่น We needed some money. เราต้องการเงินจำนวนหนึ่ง He showed great patience. เขาแสดงให้เห็นว่ามีความอดทนสูง Ex. Much,any,half,enough,little,all,whole,some,great,sufficient ตัวอย่างเช่น

8 Numeral Adjective 22 5 เป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้แสดงจำนวนมากน้อย ของนามที่นับได้หรือแสดงลำดับก่อน หลังของคำนาม EX. First , one , two , third , many เป็นต้น 18 ploy 4 15

9 Demonstrative Adjective
- คุณศัพท์ที่ชี้เฉพาะคำนาม เช่น this, that, these, those

10 Possessive Adjective (คุณศัพท์บอกความเป็นเจ้าของ)
คือ คำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของ และ ทำหน้าที่ขยายคำนาม ได้แก่ My Your Our Their His Her Its ตัวอย่างการใช้ possessive adjective ….. I have a pen It is my pen. We have a house It is his house. John has a watch It is his watch. A dog has a bone It is Its bone.

11 GAME BRAZIL KOREA HAITI PERU AFGHANISTAN By karn

12 Thank you for listen By : Pancake no. 12 Karn no. 18 Blie no. 15 Johnny no. 10 Kan no. 5 Khonprod no. 4


ดาวน์โหลด ppt ADJECTIVE !!!.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google