งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดุษฎีนิพนธ์ (Ph.D.,) ของ Hashimi, Mohd Nasir

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดุษฎีนิพนธ์ (Ph.D.,) ของ Hashimi, Mohd Nasir"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดุษฎีนิพนธ์ (Ph.D.,) ของ Hashimi, Mohd Nasir
Regenerating interest in traditional musical styles through East/West compositions ดุษฎีนิพนธ์ (Ph.D.,) ของ Hashimi, Mohd Nasir University of Southampton (U.K.),2002 ผู้นำเสนอ : นายสมชาย รัศมี นิสิตปริญญาเอกสาขาการจัดการเทคโนโลยี

2 ที่มาของหัวข้อวิจัย ประเทศมาเลเซีย มีลักษณะการผสมผสานวัฒนธรรมของมาเลย์จีน และอินเดีย วัฒนธรรมด้านดนตรีที่มีลักษณะเฉพาะของโลกตะวันออก เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมที่กำลังจะถูกกลืนไปเพราะเยาวชนรุ่นใหม่รับเอาวัฒนธรรมดนตรีตะวันตกเข้ามา ผู้วิจัยจึงศึกษาการสร้างงานดนตรีที่ผสมผสานสองวัฒนธรรมคือตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกัน

3 วัตถุประสงค์ ใช้เทคโนโลยีดนตรีสร้างค่านิยมที่เป็นไปได้สำหรับคนมาเลเซียในงานศิลปะที่รวมวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกัน สร้างหลักสูตรการประพันธ์ดนตรีซึ่งบูรณาการสองวัฒนธรรมใช้ในมหาวิทยาลัยมาลายา (The University of Malaya) เพื่อชักนำทัศนคติของเยาวชนที่ชื่นชอบดนตรีนิยมตะวันตกให้กลับเข้าสู่คุณค่าของวัฒนธรรมตะวันออก

4 ขอบเขตของการวิจัย เฉพาะงานประพันธ์ดนตรีแบบใหม่ของมาเลเซีย (New kind of composition for Malaysia) เป็นการทดลองเพื่อสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมาลายา นำเทคโนโลยีการสร้างคลังข้อมูลเสียงในวัฒนธรรมเดิมเพื่อนำมาใช้ในงานประพันธ์ดนตรีใหม่

5 วิธีดำเนินการวิจัย ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานดนตรีในวัฒนธรรมมาเลเซีย ศึกษารูปแบบตัวงานศิลปะดนตรีในวัฒนธรรมของมาเลเซีย เลือกแบบเสียงดนตรีในวัฒนธรรมเก็บเข้าคลังเสียงในรูป ออดิโอ ไฟล์ ที่สามารถนำมาใช้งานดนตรีกรรมได้ พัฒนาวิธีประพันธ์ดนตรีโดยบูรณาการรูปแบบดนตรีในวัฒนธรรมที่หลากหลายผสมผสานกับดนตรีตะวันตก

6 วิธีดำเนินการวิจัย (ต่อ)
ประพันธ์ดนตรีตัวอย่าง 4 เพลง ในรูปแบบ East/West compositions โดยใช้เทคนิคที่พัฒนาขึ้น สัมมนาวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรี ด้านวัฒนธรรม นักผลิตงานดนตรี ตัวแทนเยาวชนรุ่นใหม่ จัดทำ Music Audio ในรูปแบบ Compact Disc พร้อมเอกสารประกอบอธิบายรายละเอียดตั้งแต่แนวคิดจนจบกระบวนการ

7 วิธีดำเนินการวิจัย (ต่อ)
วิเคราะห์ผลการสัมมนา ประเมินหารูปแบบทฤษฎีการประพันธ์ดนตรีกรรมแบบใหม่ การทดลองใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมาลายา สรุปงานดนตรีกรรม

8 การวิเคราะห์ของผู้นำเสนอ
การปรากฏขึ้นของงานประพันธ์ดนตรีตัวอย่าง 4 เพลง ในรูปแบบ East/West compositions การนำเทคโนโลยีด้านเสียงมาใช้ในการจัดการข้อมูลเสียงดนตรีในวัฒนธรรมและจัดทำ Music Audio CD การนำเสนองานศิลปะดนตรีแบบใหม่ที่มีกลิ่นอายของดนตรีในวัฒนธรรมและดนตรีตะวันตกแก่ผู้ฟังรุ่นใหม่

9 การวิเคราะห์ของผู้นำเสนอ (ต่อ)
ควรมีการศึกษาต่อเนื่องหรือใช้รูปแบบคล้ายคลึงกันเพื่อหาคำตอบในวัฒนธรรมอื่น ๆ เป็นเทคโนโลยีด้านประดิษฐ์กรรม ผสมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ดุษฎีนิพนธ์ (Ph.D.,) ของ Hashimi, Mohd Nasir

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google