งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ”
Service_Mind โดย นายอรุนันต์ หีมชูด กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

2 งานบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น การบริการที่ดี ผู้รับบริการก็ได้จะรับความประทับใจ และชื่นชมองค์กร งานบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุนงานด้านต่างๆ ถ้าบริการดี ผู้รับบริการเกิด ความประทับใจ ถือเป็นหน้าตาขององค์กร และภาพลักษณ์ขององค์ดีไปด้วย : สมิต สัชฌุกร. ศิลปะการให้บริการ สำนักพิมพ์สายธาร กรุงเทพฯ, 2548.)

3 “ คน ” หัวใจบริการ ( Service Mind )

4 ทำอย่างไร?? ให้เป็นพนักงาน..นักบริการอย่างแท้จริง..
ความเป็นคนที่รักในงานบริการ มีความเข้าใจและให้ความสำคัญต่อผู้รับบริการ กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือและเอาใจใจใส่ต่อผู้รับบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส   รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี รู้จักความคาดหวังของผู้รับบริการ

5 เทคนิคการให้บริการ สร้างความเป็นกันเองกับผู้รับบริการแสดงความเป็นมิตร โดยการแสดงออกทางสีหน้า แววตา กิริยาท่าทางหรือ น้ำเสียงที่สุภาพ มีหางเสียง เน้นการฟังเป็นหลัก ควรตั้งใจฟังด้วยความอดทนขณะ ผู้รับบริการพูด และไม่ควรแสดงอาการที่ไม่พอใจออกมา ทวนคำพูดเพื่อแสดงให้ผู้รับบริการทราบว่าเรากำลังตั้งใจ ฟังในเรื่องที่ผู้รับบริการกำลังพูดอยู่

6 เทคนิคการให้บริการ 4. สร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการเสมอ
5. สามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการ 6. น้อมรับคำติชม เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ ที่ดียิ่งขึ้น 7. สร้างจิตอาสา จิตบริการ ยินดีและเต็มใจในการให้บริการ

7 ข้อควรระวังในการให้บริการ
ไม่สนใจความต้องการของผู้รับบริการ ให้บริการขาดตกบกพร่อง ดำเนินการล่าช้า ใช้กิริยา วาจา ไม่เหมาะสม ทำให้ผู้รับบริการผิดหวัง

8 สรุปการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
“ผู้ให้บริการ” เป็นกลไกสำคัญที่สุดต่อการให้บริการ ดังนั้นผู้ให้บริการควรตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญของการให้บริการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และตนเอง และสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ และมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการอยู่เสมอ

9 Case Study การเดินทางไปราชการของผู้บริการ

10 Case Study การติดต่อประสานงาน การให้บริการเกินความคาดหวัง

11 ขอฝากไว้..สำหรับคน “หัวใจบริการ”
จิตบริการ....ของทีมงาน... ง่ายนิดเดียว(ถ้าเราใส่ใจ)

12 ถาม-ตอบ และขอบคุณทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt “การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google