งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะพิเศษของบัญชีแยกประเภทแต่ละรายการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะพิเศษของบัญชีแยกประเภทแต่ละรายการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะพิเศษของบัญชีแยกประเภทแต่ละรายการ
บัญชีที่เป็นรายการเปิด (Open item) บัญชีกระทบยอด (Reconciliation account) บัญชีที่ระบบบันทึกโดยอัตโนมัติ บัญชีระหว่างกัน BP (Business partner)

2 ลักษณะพิเศษของบัญชีแยกประเภทแต่ละรายการ
บัญชีที่เป็นรายการเปิด (Open item) ซึ่งต้องมีการจับคู่หักล้างเพื่อปรับสถานะคงค้างของรายการเมื่อได้บันทึกล้างบัญชีแยกประเภทแล้ว โดยลักษณะปกติของบัญชีเหล่านี้จะถูกบันทึกรายการพักไว้ชั่วคราว เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นก็จะมีการบันทึกล้างบัญชีนั้นออกไป เช่น บัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง บัญชีกระทบยอด (Reconciliation account) ซึ่งมีการเก็บรายละเอียดบัญชีรายตัวไว้ในระบบด้วย หน่วยงานไม่ได้บันทึกรายการในบัญชีกระทบยอดโดยตรง แต่ระบบจะบันทึกบัญชีให้โดยเชื่อมโยงจากรหัสบัญชีย่อยรายตัวที่หน่วยงานเป็นผู้บันทึก ซึ่งมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรหัสบัญชีย่อยกับบัญชีแยกประเภทไว้ในระบบก่อนแล้ว เช่น บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก

3 ลักษณะพิเศษของบัญชีแยกประเภทแต่ละรายการ
บัญชีที่ระบบบันทึกโดยอัตโนมัติ ซึ่งเกิดจากการบันทึกรายการระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับกรมบัญชีกลาง/คลัง ในรหัสหน่วยงาน 9999 เป็นบัญชีในกลุ่มรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานทั้งหมด ระบบไม่เปิดให้หน่วยงานบันทึกบัญชีนี้โดยตรง แต่ระบบจะบันทึกบัญชีให้โดยอัตโนมัติในรหัสหน่วยงาน 9999 พร้อมกันกับบัญชีตรงกันข้ามในรหัสหน่วยงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่มีการทำรายการกับกรมบัญชีกลาง/คลัง เช่น บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล บัญชีระหว่างกัน BP (Business partner) ซึ่งใช้บันทึกรายการที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วย รวมทั้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐและกรมบัญชีกลาง/คลัง ในรหัสหน่วยงาน 9999 บัญชีเหล่านี้จะถูกนำมาตัดรายการระหว่างกันในการจัดทำงบการเงินรวม


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะพิเศษของบัญชีแยกประเภทแต่ละรายการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google