งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทของกรมประมง ในการเป็นประชาคมอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทของกรมประมง ในการเป็นประชาคมอาเซียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทของกรมประมง ในการเป็นประชาคมอาเซียน

2 บทบาทกรมประมง ประชาคมการเมืองและความมั่นคง (APSC)
สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจผ่านความร่วมมือด้านประมง ประชาคมเศรษฐกิจ (AEC) พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของเกษตรกรไทย ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASCC) พัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมฯและเกษตรกร

3 ความร่วมมือเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของลูกเรือประมง ความร่วมมือการศึกษาวิจัยทะเล & แม่น้ำโขง การควบคุมการประมงในและนอกน่านน้ำ ความร่วมมือ IUU

4 พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของเกษตรกรไทย
การลดต้นทุนการผลิต – อาหาร การใช้ปัจจัยการผลิต ศึกษาวิจัย ศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง และ สัตว์น้ำจืด เทคนิคการเลี้ยงที่เหมาะสม – คุณภาพ พันธุ์ ขนาด ปริมาณเนื้อ รสชาติ ความปลอดภัย การตลาดภายในประเทศ – Supply, Demand, Just in Time, ราคา

5 ศักยภาพการแข่งขันของเกษตรกรไทย
ทบทวน ประสิทธิภาพ เป้าหมาย วิธีดำเนินการ ระบบควบคุมมาตรฐานฟาร์ม ระบบควบคุมตรวจสอบมาตรฐานสินค้าประมง ด่านกักกันสัตว์น้ำ เสริมสร้าง ศักยภาพ อุปสรรคการค้า การพัฒนา หรือไม่ การปกป้องเกษตรกร และผู้บริโภค

6 บุคลากร ภาษา วิชาการ การเจรจาต่อรอง อังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน
ภาษาประเทศพันธมิตรอื่นๆ กฎระเบียบอาเซียน ข้อมูลด้านประมงของไทย ศักยภาพประเทศเพื่อนบ้าน เทคนิคการเจรจา การจัดทำท่าที การหาพันธมิตร

7 เกษตรกร การตลาด เทคนิคการเลี้ยง การผลิตใหม่ๆ มาตรการเกื้อหนุน
ระเบียบมาตรฐานความปลอดภัย/มาตรฐานคุณภาพ การตลาด มาตรการเกื้อหนุน

8 ประเด็นที่ควรผลักดันในกรอบเจรจาอาเซียน
คณะกรรมการอาเซียน กรมฯ และผู้แทนกรมฯ ความร่วมมือทางวิชาการ PPP – Public Private Partnership Model เศรษฐกิจพอเพียงด้านประมง ผลักดันการใช้มาตรฐาน GAP, HACCP มาตรฐาน ความร่วมมือ ความมั่นคงอาหาร

9


ดาวน์โหลด ppt บทบาทของกรมประมง ในการเป็นประชาคมอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google