งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบประเมินก่อนเรียน แบบประเมินก่อนเรียน. คำอธิบายก่อนทำแบบ ประเมิน ให้นักศึกษาทําแบบ ประเมินตนเอง ในส่วน ถัดไปทั้ง 10 ข้อ ให้เสร็จ สิ้นเสียก่อน โดยใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบประเมินก่อนเรียน แบบประเมินก่อนเรียน. คำอธิบายก่อนทำแบบ ประเมิน ให้นักศึกษาทําแบบ ประเมินตนเอง ในส่วน ถัดไปทั้ง 10 ข้อ ให้เสร็จ สิ้นเสียก่อน โดยใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบประเมินก่อนเรียน แบบประเมินก่อนเรียน

2 คำอธิบายก่อนทำแบบ ประเมิน ให้นักศึกษาทําแบบ ประเมินตนเอง ในส่วน ถัดไปทั้ง 10 ข้อ ให้เสร็จ สิ้นเสียก่อน โดยใช้ ตัวเลือก จากด้านล่าง คำอธิบายคำอธิบาย 1. สม่ำเสมอ 2. บางครั้ง 3. นาน ๆ ครั้ง 1. สม่ำเสมอ 2. บางครั้ง 3. นาน ๆ ครั้ง

3 คำถาม คำถามคำถาม 1. 1. บุคคลที่ทำงานเพื่อ ข้าพเจ้านั้น จะมีความเป็น อิสระโดยมบูรณ์ คือ บุคคล นั้น สามารถตั้งเป้าหมาย ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง 2. 2. บุคคลที่ทำงานเพื่อ ข้าพเจ้านั้น มีการตั้งป้า หมายทุกด้านของตนเอง ที่ มีความเกี่ยวข้องกับงาน ของเขาที่กำลังทำอยู่

4 คำถาม คำถามคำถาม 3. 3. ข้าพเจ้าการมีเป้าหมาย ท้าทาย คือ มีระดับที่อยู่ เหนือความสามารถใน ปัจจุบันของบุคคลนั้นๆ ย่อมส่งเสริมให้เขา ก้าวหรือเขยิบต่อไป ข้างหน้า 3. 3. ข้าพเจ้าการมีเป้าหมาย ท้าทาย คือ มีระดับที่อยู่ เหนือความสามารถใน ปัจจุบันของบุคคลนั้นๆ ย่อมส่งเสริมให้เขา ก้าวหรือเขยิบต่อไป ข้างหน้า 4. 4. บุคคลที่ทำงานเพื่อ ข้าพเจ้านั้น มีโอกาสได้เข้า ร่วมมือในการตั้งเป้าหมาย ต่าง ๆ

5 คำถาม คำถามคำถาม 5. 5. บุคคลที่ทำงานเพื่อ ข้าพเจ้านั้น มีการบอกกล่าว เกี่ยวกับที่มาของการ ตัดสินใจเน้นการ ตั้งเป้าหมายแบบนั้นๆ 6. 6. บุคคลที่ทำงานเพื่อ ข้าพเจ้านั้น ย่อมตั้งใจอย่าง แน่วแน่ในการกระทำงานให้ สำเร็จตามเป้าหมายที่ ร่วมมือกันตั้งขึ้นมา

6 คำถาม คำถามคำถาม 7. 7. บุคคลที่ทำงานเพื่อ ข้าพเจ้านั้น ย่อมพัฒนา ทักษะและผ่านการฝึกอบรม ที่พอเพียง เพื่อทำให้บรรลุ เป้าหมายที่วางไว้ได้ 8. 8. บุคคลที่ทำงานเพื่อ ข้าพเจ้านั้น ย่อมมีแหล่ง ทรัพยากรที่พอเพียง ( เช่น เวลา เงิน / งบประมาณ อุปกรณ์ ฯลฯ ) เพื่อทำให้ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้

7 คำถาม คำถามคำถาม 9. 9. บุคคลที่ทำงานเพื่อ ข้าพเจ้านั้น ย่อมได้รับการ บอกกล่าว หรือการ ประเมินผลย้อนกลับ เกี่ยวกับความก้าวหน้าใน การทำงานให้บรรลุ เป้าหมายที่ตั้งไว้ 10. 10. บุคคลที่ทำงานเพื่อ ข้าพเจ้านั้น ย่อมได้รับรับ รางวัลไปตามความ พยายามทุ่มเทในการ ทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ที่ตั้งไว้

8 เฉลยแบบประเมินก่อนเรียน เฉลยเฉลย ติดตามอ่าน " คำเฉลย ของแบบประเมินก่อน เรียน " ได้ภายหลังจาก สิ้นสุดการทำแบบ ประเมินหลังเรียน

9 สิ้นสุดแบบประเมินก่อนเรียน 06/11/51 ขอบคุณ ค่ะ สิ้นสุด... แบบประเมินก่อนเรียน กลับสู่หน้า หลัก Click Click


ดาวน์โหลด ppt แบบประเมินก่อนเรียน แบบประเมินก่อนเรียน. คำอธิบายก่อนทำแบบ ประเมิน ให้นักศึกษาทําแบบ ประเมินตนเอง ในส่วน ถัดไปทั้ง 10 ข้อ ให้เสร็จ สิ้นเสียก่อน โดยใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google