งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ

2 เนื้อหาการนำเสนอ บทนำ - วัตถุประสงค์ พื้นที่ศึกษา การดำเนินงาน
การวางแผนบริหารจัดการน้ำจังหวัดนครปฐม การวางแผนบริหารจัดการน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ เครื่องมือและข้อมูลสำหรับการวางแผนบริหารจัดการน้ำ

3 คณะวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ ง่ายงาม ประจวบวัน ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ พรชัย ภู่พร้อมพันธุ์ กิตตินันท์ กุศลธรรมรัตน์ พีระพงศ์ รัตนบุรี พงษ์รัตน์ อ่อนละมุน แข่งแข ชื่นอารมณ์ ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ ศิริวัฒน์ คันทารส บงการณ์ แก้วชุม สุทธิลักษณ์ โตกทอง เอกชัย อังกาบ ชมพูนุช ชุติชูเดช ธนกฤต สมน้อย วิกรม เสือดี

4 วัตถุประสงค์ โครงการวิจัยมีเป้าหมายที่จะตอบโจทย์ที่ว่า
“คนในชุมชนจะเข้าถึงและนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ เพื่อตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับน้ำในท้องถิ่นของตนได้อย่างไร” มีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานดังนี้ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำในพื้นที่ศึกษา วิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากรน้ำ ความต้องการน้ำและการจัดการน้ำในพื้นที่ศึกษา ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดเตรียม แผนจัดการทรัพยากรน้ำระดับจังหวัด ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในพื้นที่ตำบลนำร่องอย่างน้อย 3 ตำบล

5 พื้นที่ศึกษา

6 จังหวัดนครปฐม 5 พื้นที่ 8 ตำบล ต.บางหลวง อ.บางเลน ต.บางระกำ อ.บางเลน
พื้นที่คลองจินดา อ.สามพราน ต.คลองจินดา ต.ตลาดจินดา ต.บางช้าง พื้นที่ตลาดน้ำดอนหวาย อ.สามพราน ต.ไร่ขิง พื้นที่คลองเจดีย์บูชา อ.เมืองนครปฐม ต.วังตะกู

7 จังหวัดสมุทรสงคราม 6 ตำบล ฝั่งขวาแม่น้ำแม่กลอง ฝั่งซ้ายแม่น้ำแม่กลอง
ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา ต.ท้ายหาด อ.เมือง ฝั่งซ้ายแม่น้ำแม่กลอง ต.ท่าคา อ.อัมพวา ต.กระดังงา อ.บางคนที ต.บางพรม อ.บางคนที ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที

8 วิธีการดำเนินงาน

9 องค์ประกอบในการดำเนินงาน

10 การดำเนินงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บเพื่อสนับสนุน การวางแผนบริหารจัดการน้ำ การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมของพื้นที่และ สถานภาพของทรัพยากรน้ำ การจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัด การจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับท้องถิ่น


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google