งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอโดย น.ส. วิไล เดชตุ้ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอโดย น.ส. วิไล เดชตุ้ม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอโดย น.ส. วิไล เดชตุ้ม47262307
รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม นำเสนอโดย น.ส. วิไล เดชตุ้ม

2 สาระรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และทรัพยากร ความสัมพันธ์รหว่างสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรกับการดำรงชีวิตของประชากร สภาพปัญหาของสิ่งแวดล้อม และทรัพยากร วิธีการอนุรักษ์และแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

3 จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์ปลายทาง ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นที่จะ ต้องมีการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมในสังคมปัจจุบัน จุดประสงค์นำทาง 1. บอกสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมได้ 2. บอกผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรมได้ 3. เสนอแนะแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ได้

4 แนวคิดสำคัญ สิ่งแวดล้อมทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีพของมนุษย์ จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์และพัฒนา โดยไม่ทำลาย ใช้อย่างประหยัด ธำรงรักษาไว้ และเสริมสร้างให้ดีขึ้น

5 ความหมาย ของ สิ่งแวดล้อม
สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบๆตัวเรา ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรม ชาติ เช่น แม่น้ำ ภูเขา ป่าไม้ ฝนตก แสงแดด และมนุษย์ สร้างขึ้น เรียกว่าสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม เช่น บ้านเรือน เงินตรา โบสถ์ วิหาร โบราณสถาน ญาติ พี่น้อง เป็นต้น

6 ประเภทของสิ่งแวดล้อม

7 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ คือ สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เช่น ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมนุษย์อาศัยสิ่งแวดล้อมนี้ในการดำรงชีพ

8 สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม คือ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เช่น ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี สิ่งก่อสร้าง เศรษฐกิจ ชุมชน

9 ความจำเป็นที่จะต้องมีการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ล้วนแต่ให้คุณประโยชน์ทั้งสิ้น แต่ถ้าไม่รู้จักนำมาใช้ให้ถูกวิธี หรือใช้กันอย่างไม่มีขอบเขต ไม่ประหยัด ก็จะเกิดโทษ หรือ ปัญหาต่างๆในภายหลัง โดยเฉพาะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยที่ขาดสมดุลลงไปมาก จึงจำเป็นต้องเร่งรีบอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

10 ปัจจัยสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อุปโภค สิ่งแวดล้อม / ทรัพยากร มนุษย์ บริโภค 1

11 สิ่งแวดล้อม / ทรัพยากร
การเปลี่ยน แปลง มนุษย์ สิ่งแวดล้อม / ทรัพยากร ธรรมชาติ 2

12 การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
: การรักษาสภาพเดิมไว้ โดยไม่ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเสื่อมสลายไป การพัฒนา : การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงไป ในทางที่ดีขึ้นเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น การอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อม : การรักษาสภาพเดิมไว้ไม่ให้เปลี่ยนแปลง ตลอดจนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นของสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มี ชีวิต ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น

13 สภาพแวดล้อมในประเทศไทยที่ควรอนุรักษ์และพัฒนา

14 สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
จำนวนทรัพยากร มนุษย์เพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็ว วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเจริญ ก้าวหน้า คนไทยขาดความ ร่วมใจกันอนุรักษ์ และพัฒนา เขตเมืองมีความ เจริญมาก ความเห็นแก่ ประโยชน์ส่วน ตนของประชาชน


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอโดย น.ส. วิไล เดชตุ้ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google