งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พรบ./ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง การเบิกจ่ายเงินค่าบำรุง ส.ท.ท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พรบ./ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง การเบิกจ่ายเงินค่าบำรุง ส.ท.ท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พรบ./ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง การเบิกจ่ายเงินค่าบำรุง ส.ท.ท.
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ / โทรสาร: Facebook : สำนักเลขาธิการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย Twitter :

2 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
มาตรา 69 ให้กระทรวงมหาดไทยตราระเบียบข้อบังคับว่า ด้วยการคลัง รวมตลอดถึงวิธีการงบประมาณ การรักษา ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจัดหา พัสดุและการจ้างเหมาขึ้นไว้ มาตรา 77 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออก กฎกระทรวงหรือระเบียบข้อบังคับ เพื่อปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้วให้ใช้บังคับได้

3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 69 และมาตรา แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ข้อ 34 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงิน หรือก่อหนี้ ผูกพันได้ตามข้อความที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่าย ประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ ต้องมี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จ่าย และมีเงินรายได้เพียง พอที่จะเบิกจ่ายได้

4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 67 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ ผูกพันได้แต่เฉพาะที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ หนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้

5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีข้อ ผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1.ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 2.รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่ง หรือไม่ ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

6 ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและ
การเบิกจ่ายเงิน ได้ปฏิบัติ ตาม หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่ มท /ว ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจหนังสือสั่งการ การตราเทศบัญญัติ และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ซึ่งได้สั่งการไว้ ดังนี้ ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและ เมืองพัทยา ตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็น ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกปี ในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท)

7  ค่าลงทะเบียน ส.ท.ท. ให้ตั้งจ่ายในหมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ลักษณะค่าใช้สอย ประเภท  รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ รายละเอียดคือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ เทศบาลละ 3,000 บาท  การตั้งงบประมาณรายจ่าย ให้ยึดถือบัญชีการ จำแนกประเภทรายจ่าย ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ /ว 2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 โดยได้ กำหนดค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล อยู่ในรายจ่ายงบกลาง ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน รายละเอียด คือ ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคม ส.ท.ท.

8 แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
การระบุคำชี้แจงในเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี อ้างถึง  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท /ว 3889 ลง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2538  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท /ว 2787 ลง วันที่ 18 พฤศจิกายน 2542

9 สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ / โทรสาร: Facebook : สำนักเลขาธิการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย Twitter :


ดาวน์โหลด ppt พรบ./ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง การเบิกจ่ายเงินค่าบำรุง ส.ท.ท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google