งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงินนอกงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงินนอกงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เงินนอกงบประมาณ

2 ความหมาย เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ นอกจากเงินงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้แผ่นดิน เงินเบิกเกินส่งคืนและเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน

3 ประเภทของเงินนอกงบประมาณ
เงินฝาก เงินขายบิล เงินทุนหมุนเวียน เงิน ทดรองราชการ

4 1.เงินฝาก หมายความว่า เงินที่กระทรวงการคลังรับฝากไว้และจ่ายคืนตามคำขอของผู้ฝาก ตามขอบังคับและระเบียบของกระทรวงการคลัง

5 2.เงินขายบิล หมายความว่า เงินที่กระทรวงการคลังรับไว้ ณ ที่แห่งหนึ่ง เพื่อโอนไปจ่าย ณ ที่อีกแห่งหนึ่ง ตามข้อบังคับและระเบียบของกระทรวงการคลัง

6 3.เงินทุนหมุนเวียน หมายความว่า ทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการซึ่งอนุญาตให้นำรายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่าย

7 ตัวอย่างเงินทุนหมุนเวียน
กองทุนโบราณคดี กองทุนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กองทุนสงเคราะห์การเกษตร กองทุนช่วยเหลือเกษตรกร

8 4.เงินทดรองราชการ หมายความว่า เงินที่กระทรวงการคลังจ่ายและอนุญาตให้ส่วนราชการมีไว้ตามจำนวนที่เห็นสมควร เพื่อทดรองเป็นค่าใช้จ่ายตามระเบียบ หรือข้อบังคับของกระทรวงการคลัง


ดาวน์โหลด ppt เงินนอกงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google