งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คดีความรับผิดชอบในการ ค้างชำระค่าชลประทาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คดีความรับผิดชอบในการ ค้างชำระค่าชลประทาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คดีความรับผิดชอบในการ ค้างชำระค่าชลประทาน
คดีความรับผิดชอบในการ ค้างชำระค่าชลประทาน โดย นายชีวิน อินทรานุกูล นิติกรชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายคดี กองกฎหมายและที่ดิน

2 ภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการค้างชำระค่าชลประทาน
โครงการ / สำนักชลประทาน ฝ่ายผลประโยชน์และเงินกองทุน กลุ่มงานกฎหมาย ฝ่ายคดี ฝ่ายคดี กองกฎหมายและที่ดิน

3 กฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ การค้างชำระค่าชลประทาน
ฝ่ายคดี กองกฎหมายและที่ดิน กฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ การค้างชำระค่าชลประทาน พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 (มาตรา 36) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 (ข้อ 6 เรื่องการยุติข้อพิพาทระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ) ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการชลประทาน พ.ศ. 2545

4 กฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ การค้างชำระค่าชลประทาน (ต่อ)
ฝ่ายคดี กองกฎหมายและที่ดิน กฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ การค้างชำระค่าชลประทาน (ต่อ) 4. คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข. 110/2547 ระเบียบคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการชลประทานว่าด้วยการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการชลประทาน พ.ศ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2548 เงื่อนไขในหนังสืออนุญาตใช้น้ำชลประทาน

5 ปัญหาเกี่ยวกับการค้างชำระค่าชลประทาน
ฝ่ายคดี กองกฎหมายและที่ดิน ปัญหาเกี่ยวกับการค้างชำระค่าชลประทาน ราชการเสียประโยชน์จากการค้างชำระ การเรียกเก็บค่าชลประทานเมื่อมีการ ค้างชำระ 3. การติดตั้งมิเตอร์วัดน้ำ 4. บุคลากรที่รับผิดชอบ 5. รูปแบบและเงื่อนไขของหนังสืออนุญาต 6. การแจ้งเตือนเป็นหนังสือ 7. อัตราการเรียกเก็บค่าชลประทานและเงิน ตามกฎหมาย

6 ขั้นตอนดำเนินการเรียกค่าชลประทาน
ฝ่ายคดี กองกฎหมายและที่ดิน ขั้นตอนดำเนินการเรียกค่าชลประทาน . ประกาศประเภททางน้ำชลประทาน กฎกระทรวงเรียกเก็บค่าชลประทาน หนังสืออนุญาตใช้น้ำชลประทาน การแจ้งเตือนเป็นหนังสือ/ กำหนดเวลา อัตราค่าชลประทานที่เรียกเก็บ อัตราโทษและเงินตามกฎหมายที่เรียกเก็บเมื่อ มีการค้างชำระ 7. การแจ้งเป็นหนังสือ เพื่อแจ้งเป็นผู้ผิดนัด การส่งข้อเท็จจริงให้หน่วยงานตรวจสอบ (ฝ่ายผลประโยชน์/ ฝ่ายคดี)

7 อัตราโทษและเงินที่ต้องเรียกเก็บหากมีการ ค้างชำระค่าชลประทาน
ฝ่ายคดี กองกฎหมายและที่ดิน อัตราโทษและเงินที่ต้องเรียกเก็บหากมีการ ค้างชำระค่าชลประทาน . ค่าปรับไม่เกิน 10 เท่าของค่าชลประทานที่ค้างชำระ (ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 มาตรา 36 วรรคแรก เงินเพิ่ม 1 เท่าของค่าชลประทานที่ค้างชำระ โดยยกเว้นโทษค่าปรับไม่เกิน 10 เท่า (ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 มาตรา 36 วรรคสอง

8 อัตราโทษและเงินที่ต้องเรียกเก็บหากมีการ ค้างชำระค่าชลประทาน (ต่อ)
ฝ่ายคดี กองกฎหมายและที่ดิน อัตราโทษและเงินที่ต้องเรียกเก็บหากมีการ ค้างชำระค่าชลประทาน (ต่อ) . ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ของค่าชลประทานที่ค้างชำระ (ตามประมวลรัษฎากร) ดอกเบี้ยผิดนัด ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

9 แผนภูมิขั้นตอนการเรียกเก็บค่าชลประทาน
จดมาตรวัดน้ำ ออกใบแจ้งปริมาตรน้ำ การรับชำระ กรณีไม่ติดตั้งมาตรวัดน้ำ กรณีไม่ชำระตามใบแจ้งปริมาตรน้ำ หลักฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันลงนามหรือ….. มีหนังสือเร่งเตือน ออกใบเสร็จ ยกเลิกหนังสืออนุญาต การส่งเงิน มาตรวัดน้ำเสีย ดำเนินการตามกฎหมาย ชำระตามปริมาตรน้ำสูงสุดของเครื่องสูบน้ำ 500 ชั่วโมงต่อเดือน ฝ่ายคดี กองกฎหมายและที่ดิน

10 การดำเนินการตามกฎหมาย กรณีค้างชำระ ค่าชลประทาน
ฝ่ายคดีส่งเรื่องให้สำนักงานอัยการสูงสุด คณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กยพ.) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 การพิจารณาการตัดสินชี้ขาดข้อพิพาท ฝ่ายคดี กองกฎหมายและที่ดิน

11 Q & A

12 Thank You


ดาวน์โหลด ppt คดีความรับผิดชอบในการ ค้างชำระค่าชลประทาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google