งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อตัวบ่งชี้ 2.4 : ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับ ทุนทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากภายในสถาบันต่ออาจารย์ประจำ ทุกระดับ 1. จุดอ่อน อัตรากำลังของคณะฯ มีจำนวนน้อยและมีภาระงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อตัวบ่งชี้ 2.4 : ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับ ทุนทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากภายในสถาบันต่ออาจารย์ประจำ ทุกระดับ 1. จุดอ่อน อัตรากำลังของคณะฯ มีจำนวนน้อยและมีภาระงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อตัวบ่งชี้ 2.4 : ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับ ทุนทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากภายในสถาบันต่ออาจารย์ประจำ ทุกระดับ 1. จุดอ่อน อัตรากำลังของคณะฯ มีจำนวนน้อยและมีภาระงาน รับผิดชอบที่หลากหลาย จึงทำให้มีข้อจำกัดและมี ผลกระทบต่อระยะเวลาในการทำงานสร้างสรรค์และวิจัย ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 2. จุดแข็ง การทำงานวิจัย / สร้างสรรค์ทางด้านศิลปะของ คณาจารย์ มีลักษณะเฉพาะตัวที่ชัดเจน และสามารถ นำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

2 3. โอกาส 1. มหาวิทยาลัยเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย จึง สนับสนุนให้บุคลากรของคณะฯให้ทำงานวิจัย / สร้างสรรค์ 2. จากความหลากหลายทางความเชื่อ ศาสนา ขนบประเพณี และศิลปวัฒนธรรม ประกอบกับเกิด เหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงเป็นโอกาสให้หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ให้ความ สนใจในการให้ทุนสนับสนุน 4. อุปสรรค 1. เหตุการณ์ความไม่สงบในเขตพื้นที่สามจังหวัด ชายแดนใต้ ทำให้บุคลากรขาดความปลอดภัยในการ เก็บข้อมูลภาคสนาม 2. ข้อจำกัดเรื่องภาระงาน ระยะเวลาในการ ปฏิบัติงาน รวมถึงจำนวนอาจารย์ทำให้เวลาในการ ทำงานวิจัย / สร้างสรรค์น้อยลง

3 5. กลยุทธ์ / แผนพัฒนา 1. กำหนดกลุ่มภาระงานของอาจารย์ให้มีความ ชัดเจน ได้แก่ กลุ่มเน้นการเรียนการสอน กลุ่มเน้นการ วิจัย / สร้างสรรค์ 2. จัดหาสถานที่ให้บุคลากรได้ปฏิบัติการ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้อย่างเต็มที่


ดาวน์โหลด ppt ชื่อตัวบ่งชี้ 2.4 : ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับ ทุนทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากภายในสถาบันต่ออาจารย์ประจำ ทุกระดับ 1. จุดอ่อน อัตรากำลังของคณะฯ มีจำนวนน้อยและมีภาระงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google