งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อตัวบ่งชี้ : 6.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้ มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด 1. จุดอ่อน 1. ยังมีเนื้อหาของบางรายวิชาในแต่ละหลักสูตร เกิดความซ้ำซ้อน 2. การจัดลำดับความสำคัญของรายวิชาในแต่ละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อตัวบ่งชี้ : 6.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้ มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด 1. จุดอ่อน 1. ยังมีเนื้อหาของบางรายวิชาในแต่ละหลักสูตร เกิดความซ้ำซ้อน 2. การจัดลำดับความสำคัญของรายวิชาในแต่ละ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อตัวบ่งชี้ : 6.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้ มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด 1. จุดอ่อน 1. ยังมีเนื้อหาของบางรายวิชาในแต่ละหลักสูตร เกิดความซ้ำซ้อน 2. การจัดลำดับความสำคัญของรายวิชาในแต่ละ หลักสูตรยังขาดความสอดคล้องกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ แผนการจัดการเรียนการสอน 3. คณะฯ ทราบถึงการประกันคุณภาพของ หลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ. ปี 2548 ในเดือนตุลาคม 2548 นั้น จึงทำให้พบว่าคณะฯ ยังขาดการประกัน คุณภาพหลักสูตร

2 2. จุดแข็ง 1. หลักสูตรแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการจัดการ เรียนการสอน เนื่องจากคณะฯมีนักศึกษาที่ได้รับการ ยอมรับของสังคม เช่น มีผลงานที่ได้รับรางวัลจาก หน่วยงานต่าง ๆ ในระดับชาติ 2. หลักสูตรเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสอดแทรก เนื้อหา รูปแบบ ของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น 3. หลักสูตรมุ่งเน้นฝึกทักษะให้นักศึกษา แสดงออกและนำเสนอผลงานต่อสาธารณชนรวมทั้งมี การสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรมจริยธรรมและ จรรยาบรรณในวิชาชีพ 3. โอกาส หลักสูตรของคณะฯสามารถยกระดับภูมิปัญญาการ เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสู่สากล เห็นได้จากผลสำเร็จ ของนักศึกษามีผลงานที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับชาติ

3 4. กลยุทธ์ / แผนพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสอดคล้องตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ. ศ. 2548 และปรับปรุงหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรให้มีมาตรฐาน เดียวกัน


ดาวน์โหลด ppt ชื่อตัวบ่งชี้ : 6.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้ มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด 1. จุดอ่อน 1. ยังมีเนื้อหาของบางรายวิชาในแต่ละหลักสูตร เกิดความซ้ำซ้อน 2. การจัดลำดับความสำคัญของรายวิชาในแต่ละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google