งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) ข้อมูล (Data) บุคลากร (Peopleware)

2  ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการทำงานที่ประสานกัน และเกิดการประมวลผล แบ่งออกเป็น 4 ประเภท หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit:CPU) หน่วยความจำ (Memory) หน่วยนำเข้าข้อมูล (Input Device) หน่วยส่งออกข้อมูล (Input Device)

3 เป็นฮาร์ดแวร์ที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นหัวใจของ
หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit:CPU) เป็นฮาร์ดแวร์ที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นหัวใจของ การทำงาน ซีพียูทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

4 หน่วยความจำ (Memory) หน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์รับส่งสัญญาณไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 2 แบบ หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำสำรอง

5 หน่วยความจำหลัก (Main Memory)
หน่วยความจำที่อยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ จัดเก็บข้อมูลและคำสั่งต่าง ๆ รวมถึงการประมวลผลด้วย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท หน่วยความจำแบบแรม RAM (Random Access Memory) เก็บโปรแกรมและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นขณะทำงานอยู่ ข้อมูลในแรมยังคงอยู่ตราบเท่าที่ยังเปิดเครื่องใช้งานอยู่

6 หน่วยความจำหลัก (Main Memory)
2. หน่วยความจำแบบรอม ROM (Read Only Memory) เป็นหน่วยความจำที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ แต่ สามารถอ่านข้อมูลที่บันทึกในรอมขึ้นมาใช้งานได้ เมื่อปิดเครื่องแล้วเปิดขึ้นมาข้อมูลจะไม่ถูกลบทิ้ง

7 หน่วยความจำสำรองหรือหน่วยความจำ ภายนอกเครื่อง (Secondary storage)
สื่อที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูลหรือโปรแกรมเพื่อเก็บไว้ใช้ งานต่อไป ถือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจดจำ ข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ก็มี ข้อจำกัด เพราะเนื้อที่หรือความจุดในการบันทึกมีจำกัด เช่น เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็ก แผ่นดิสก์ ซีดี เป็นต้น

8 เมาส์ หน่วยนำเข้าข้อมูล (Input Device) แป้นพิมพ์
ทำหน้าที่รับโปรแกรมและข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์                                                                                            สแกนเนอร์

9 ลำโพง หน่วยส่งออกข้อมูล (Output Device) จอภาพ
ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์จากการประมวลผลข้อมูล จอภาพ ลำโพง เครื่องพิมพ์

10  ซอฟต์แวร์ (Software)
คือชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นอย่างมีลำดับขั้นตอนเพื่อควบคุมการ ทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์

11  ข้อมูล (Data) คือข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบุคคล วัตถุหรือ สถานที่ ซึ่งข้อมูลอาจจะได้มาจากการสังเกต เก็บรวบรวม การวัด ข้อมูลเป็นได้ทั้งข้อความ ตัวเลข คุณสมบัติที่ดีของข้อมูล มีความถูกต้อง เที่ยงตรงเชื่อถือได้ มีความเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ มีความสมบูรณ์ชัดเจน

12  บุคลากร (People)) เป็นบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มผู้ใช้ กลุ่มนักคอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google