งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการผลการดำเนินงานองค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการผลการดำเนินงานองค์กร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการผลการดำเนินงานองค์กร
กลุ่มที่ 4 สโลแกน ศูนย์คู่ สู่ KUSA ประธาน นางสาววราพร ทองดีนอก เลขา นางนภาพร ศงสนันทน์

2 สมาชิกกลุ่ม น.ส.อำภา เลี้ยงจำปา ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 2 ปทุมธานี
น.ส.อำภา เลี้ยงจำปา ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 2 ปทุมธานี นายรัตนะ ใจอยู่ ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 4 นครนายก น.ส.วราพร ทองดีนอก ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 6 นครราชสีมา น.ส.นภาพร ศงสนันทน์ ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 8 ขอนแก่น น.ส.ปรินประภา ชามั่ง ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 10 ลำปาง น.ส.พัสจนี สมเกื้อ ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 12 พิษณุโลก นายสรรเสริญ พนิชการ ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 14 ชัยนาท น.ส.ชุติมา เหล่าคำ ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 16 เพชรบุรี นายพิเชฐ นิลวานิช ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 18 สงขลา นายโกศล ศรีแฉล้ม ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 20 สุราษฎณ์ธานี นายนาถ บำรุงพาณิชย์ สทส.

3 Vision เป็นองค์กรหลักที่พัฒนาขบวนการสหกรณ์ให้ทันต่อความปลี่ยนแปลงได้อย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน

4 เป้าหมาย 1. สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรได้รับความรู้ ด้านการผลิต และแปรรูป ผลิตภัณท์ ให้เข้าสู่มาตรฐานสินค้าสากล จำนวน 1,000 ราย 2. สร้างเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำธุรกิจของหสกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ปีละ 2 เครือข่ายต่อ 1 จังหวัด

5 กลยุทธ์เชิงรุก เป้าหมาย : 1. สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรได้รับความรู้ ด้านการผลิต และแปรรูป ผลิตภัณท์ ให้เข้าสู่มาตรฐานสินค้าสากล จำนวน 1,000 ราย 2. สร้างเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำธุรกิจของสกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ปีละ 2 เครือข่ายต่อ 1 จังหวัด จุดแข็งข้อที่ โอกาสข้อที่ กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 5 8 พัฒนาการผลิตและแปรรูปของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร เข้าสู่มาตรฐานสินค้าสากล จัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ จำนวน 100 ผลิตภัณฑ์ได้รับการติดต่อซื้อขายจากต่างประเทศ 5,10 3 สร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมสัมมนา 3 ฝ่าย เพื่อเชื่อมเครือข่ายสหกรณ์ มีการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ ปีละ 2 เครือข่ายต่อ 1 จังหวัด

6 กลยุทธ์เชิงรับ เป้าหมาย : 1. สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรได้รับความรู้ ด้านการผลิต และแปรรูป ผลิตภัณท์ ให้เข้าสู่มาตรฐานสินค้าสากล จำนวน 1,000 ราย จุดแข็ง/โอกาสข้อที่ จุดอ่อนข้อที่ กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 8 10, 9 พัฒนาการผลิตและการแปรรูปของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานสินค้าสากล 1. ปรับปรุงโรงเรือนให้ได้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ผ่านมาตรฐาน GMP จำนวน 100 ผลิตภัณฑ์ 2. โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ได้มาตรฐาน 10 ผลิตภัณฑ์

7 กลยุทธ์เชิงป้องกัน เป้าหมาย : 1. สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรได้รับความรู้ ด้านการผลิต และแปรรูป ผลิตภัณท์ ให้เข้าสู่มาตรฐานสินค้าสากล จำนวน 1,000 ราย อุปสรรคข้อที่ จุดแข็ง/โอกาสข้อที่ กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 5 5, 8 พัฒนาการผลิตและการแปรรูปของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรเข้าสู่มาตรฐานสินค้าสากล โครงการให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินค้าสู่มาตรฐาน ผู้เข้าอบรมจำนวน 1,000 ราย


ดาวน์โหลด ppt การจัดการผลการดำเนินงานองค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google